asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….4

I Розділ: Організаційна структура та фінансовий облік ТзОВ “Систем Алмаз Буд”………………………………………………………………………………...5

1.1. Організаційна структура ТзОВ “Систем Алмаз Буд”……………………...5

1.2. Види діяльності підприємства та його партнери на ринку………………..6

1.3. Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві………………….7

1.4. Нормативна база бухгалтерського обліку на підприємстві “Систем Алмаз Буд”………………………………………………………………………………..8

II Розділ: Облік розрахунків по зовнішньоекономічні діяльності……………10

2.1. Розрахунки у безготівкові іноземні валюті………………………………..10

2.2. Облік імпортних товарів……………………………………………………12

2.3. Облік товарів на експорт…………………………………………………...14

2.4. Документальне оформлення імпортних та експортних товарів…………16

III Розділ: Облік зовнішньоекономічних розрахунків на підприємстві “Систем Алмаз Буд”…………………………………………………………….18

3.1. Розрахунки по зовнішньоекономічні діяльності на підприємстві “Систем Алмаз Буд”……………………………………………………………………….18

3.2. Звітність по даному підприємству…………………………………………18

Висновок………………………………………………………………………….20

Список використаної літератури………………………………………………..21

Додатки…………………………………………………………………………...22

Вступ

Сьогодні в Україні суб'єкти господарювання мають можливість брати активну участь у міжнародному економічному співробітництві.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, спільні підприємства, філії та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України, які мають постійне місцезнаходження на території України.

Юридичні особи мають право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності з моменту державної реєстрації, якщо цей вид діяльності передбачений їх засновницькими документами. Також для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, митного оформлення вантажів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності необхідно зареєструватися в митному органі (вантажний відділ або митний пост) за місцем своєї державної реєстрації. Для проведення розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності необхідно відкрити в банку інвалютний рахунок. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно з їх законодавством.

Об’єктом даної курсової роботи є облік розрахунків по зовнішньоекономічні діяльності на підприємстві ТзОВ “Систем Алмаз Буд”.

^ I Розділ “Відомості про ТзОВ Систем Алмаз Буд”

1.1. Організаційна структура ТзОВ “Систем Алмаз Буд”

На підприємстві “Систем Алмаз Буд” працює 22 працівника. Очолює підприємство директор, який має одного заступника.

Підприємство функціонує за допомогою чотирьох відділів:

  • Транспортний відділ – забезпечує перевезення на підприємство матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та доставку готової продукції до покупців; роботу цього відділу забезпечує 2 працівника.

  • Відділ реалізації – формує замовлення від покупців та проводить реалізацію готової продукції та послуг, також займається роботою з зовнішніми партнерами; функціонування цього відділу забезпечує 2 працівника.

  • Виробничий відділ – безпосередньо займається наданням будівельних послуг та виробництвом продукції. Даний відділ є основною ланкою функціонування підприємства, його роботу забезпечує 14 працівників.

  • Економічний відділ – займається пошуком та набором кадрів для підприємства, контролює всі операції, аналізуючи первинні документи, веде бухгалтерський облік та складає бухгалтерські, фінансові та податкові звіти; функціонування цього відділу забезпечує 2 працівника.


Схема функціонування підприємства. Рис 1.1.1.1.
1.2. Види діяльності підприємства та його партнери на ринку.

ТзОВ “Систем Алмаз Буд” створене з метою задоволення потреб споживачів в його продукції( послугах), а також для одержання прибутку. Дане підприємство здійснює наступні види діяльності:

  • розробка, виробництво та реалізація товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;

  • екпортно-імпортна, торгівельна, комісійна, консигнаціна, обмінна та посередницька діяльність, що пов’язана з будь-якими об’єктами власності;

  • товарообмін, закупівля та реалізація товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки та інших товарів на вітчизняному або закордонному ринках;

  • надання послуг, у т.ч. маркетингових, лізингових, представницьких, дилерських, комісійних, агентських, виробничих, побутових, транспортних, складських, консультаційних в Україні та за її межами.

Підприємство співпрацює з багатьма партнерама на Україні, до них належать: ПАТ “Будівник”, ТзОВ “Гарант Буд” , ПАТ “Галич Арт Буд” . Даними партнерами підприємство реалізує продукцію, яка безпосередньо бере участь у будівництві( рештувальні конструкції, підпори). На зовнішньому ринку ТзОВ “Систем Алмаз Буд” співпрацює з німецькою фірмою “Meiser Vogtland OHG”, якій надає консультаційні послуги, умови надання яких зазначені у зовнішньо-економічному контракті (див. Додаток 2).

^ 1.3. Форма ведення бухгалтерського обліку на ТзОВ "Систем Алмаз Буд"

Ведення бухгалтерського обліку - це комплексне бухгалтерське обслуговування і супровід діяльності підприємства, спрямовані на оптимізацію оподаткування, формування первинних облікових документів відповідно до вимог чинного законодавства, складання і здачу бухгалтерської та податкової звітності.

Надається юридичним і фізичним особам (СПД) на загальній та спрощеній системах оподаткування.

ТзОВ "Систем Алмаз Буд" веде автоматизовану форму обліку. А саме, ведення обліку в програмі 1С –бухгалтерія (версія 8.1) . Всі первинні документи заводяться у відповідних журналах, і за допомогою програмного забезпечення здійснюється обробка облікової інформації, формуються та роздруковуються оборотно-сальдові відомості та інші бухгалтерські звіти.

Первинний облік поточних зобов’язань здійснюється на підставі документів первинного обліку (товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт), які є підставою для відображення в обліку виниклих поточних зобов’язань.

До більшості рахунків обліку поточних зобов’язань Планом рахунків на ТзОВ "Систем Алмаз Буд"передбачено відкриття субрахунків, що деталізують об’єкти обліку.

Аналітичний облік застосовує наступні регістри бухгалтерського обліку: Журнали 2, 3, 5 (5А) та аналітичні відомості до них .

Рис. 1.1.3.1 Схема автоматизованого обліку
^ 1.4. Нормативна база бухгалтерського обліку на підприємстві “Систем Алмаз Буд”

Дане підприємство користується такими нормативними:

Таблиця 1.1.4.1

п/п

Назва документа

Коли і ким прийнято

1

2

3

1

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств

Верховна Рада України №283 від 22 травня1997 року зі змінами та доповненнями

2

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

3

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Верховна Рада України №996 від 16 липня 1999 року

4

Наказ керівника підприємства № 3 про використання затвердженого плану рахунків бухгалтерського облік на підприємстві “Систем Алмаз Буд”

Прийнято 22 квітня 2006 року

5

Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку

Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

6

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

Затверджено Наказом МФУ від 31.03.99р. №87

7

П(С)БО 2 “Баланс”

Затверджено Наказом МФУ від 31.09.99р. №87

8

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

Затверджено Наказом МФУ від 31.09.99р. №87

9

Наказ керівника підприємства № 12 про обрання автоматизованої форми бухгалтерського обліку

Прийнято 24 квітня 2006 р

10

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»[

Прийнято 16 квітня 1991 року

11

Витяг з “Господарський кодекс України” ст. 377

Прийнято 16.01.2003 № 436-IV.


II Розділ: “Облік розрахунків по зовнішньоекономічні діяльності”

^ 2.1. Розрахунки у іноземні валюті.

Розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торгівельного обороту використовується як засіб платежу іноземна валюта. Такі розрахунки здійснюються тільки через уповноважені банки.[*1]. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за господарськими операціями резидентів регулюється Законом України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті “ № 185/94-ВР від 23.04.94 р. Згідно із цим Законом виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни сплати заборгованості, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з моменту митного оформлення (оформлення вантажної митної декларації) експортованої продукції, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, який засвідчує виконання робіт (надання послуг), експорт прав інтелектуальної власності.

У разі здійснення резидентами імпортних операцій, які здійснюються за зовнішньоекономічними договорами, що передбачають відстрочення поставки, товари (роботи, послуги), які імпортуються за такими договорами, повинні надійти в Україну у терміни, зазначені в договорі, але не пізніше 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника імпортованої продукції (робіт, послуг). При здійсненні розрахунків за імпортними операціями у формі документарного акредитива товари, роботи, послуги, що є предметом зовнішньоекономічного договору, який передбачає таку форму розрахунків, повинні надійти в Україну протягом 90 календарних днів з моменту здійснення платежу уповноваженим банком на користь нерезидента.

*1 - Основоположні принципи бухгалтерського обліку (Р.Грачова). //Бухгалтерія: право, податки, консультації. – 2002. - № 7(422). – с.55-58.

З 15 вересня 1998 року ставка на продаж експортних надходжень становить 50% надходжень в іноземній валюті групи 1 Класифікатора іноземних валют Національного банку України на користь резидентів юридичних осіб (п. 1 Постанови № 349}.

а) що надходять у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги) від уповноважених банків та уповноважених кредитно-фінансових установ, від нерезидентів, міжнародних фінансових організацій, а також кошти, переуступлені Національним банком України уповноваженим банкам за грантом Кредитної установи для відбудови (KfW, Німеччина); суми надходжень в іноземній валюті, які повністю спрямовуються резидентами на погашення заборгованості за цими кредитами, позиками, фінансовою допомогою та зобов’язань за договорами міжнародного лізингу. Кошти за залученими від нерезидентів кредитами, позиками, поворотною фінансовою допомогою не підлягають обов’язковому продажу, якщо на проведення таких операцій відповідно до чинного законодавства України отримано гарантію Кабінету Міністрів України, індивідуальну ліцензію або реєстраційне свідоцтво Національного банку України;

б) що перераховуються на територію України з метою здійснення інвестицій;

в) що придбані на МВРУ через уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установи протягом строку, установленого валютним законодавством України для розрахунків з нерезидентами;

г) що були перераховані на користь нерезидента і повернулися у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання повністю або частково не виконані, за умови, що ці кошти не були куплені на МВРУ;

д) що надійшли на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і підлягають перерахуванню резидентам та нерезидентам. Резиденти-посередники здійснюють обов’язковий продаж лише отриманої від нерезидентів комісійної винагороди;

е) що належать уповноваженим банкам та уповноваженим кредитно-

и) що надходять безплатно у вигляді добровільних пожертвувань.

Порядок відображення продажу іноземної валюти відповідно до пункту 111 Положення № 29 наведено у таблиці №1.

У податковому обліку валовий дохід збільшується на суму гривень, отриманих відповідно до такого продажу, а валові витрати збільшуються на суму балансової вартості проданої іноземної валюти (пп. 7.3.5 Закону про прибуток).

Розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку продаж іноземної валюти. (Таблиця 2.2.1.1) *1

Таблиця 2.2.1.1п/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1

Списана іноземна валюта для продажу

334

312

2

Зарахована на поточний рахунок сума гривень, отримана від продажу інвалюти.Банком утримана комісія


311

711

3

Списаний еквівалент проданої іноземної валюти

942

334

4

Нарахована комісійна винагорода банку

334

685

5

Списана на реалізацію сума комісійної вигоди

685

711

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» до інших операційних витрат включається собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти у грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти. Крім того, Планом рахунків передбачено, що на субрахунку 942 відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

Сума комісійної винагороди була утримана із загальної суми гривень, отриманих від продажу іноземної валюти, тому повинна бути відображена в сумі доходу, отриманого від продажу іноземної валюти.

^ 2.2. Облік імпортних товарів.

На рахунках цього підрозділу обліковуються імпортні товари, придбані в результаті імпортних та бартерних угод.

*1Витяг з газети “Все про бухгалтерський облік” №104 за 2012 рік, сторінка 33

Товари, які поступають по імпорту, підлягають обліку зовнішньоекономічної організації як імпортні товари з моменту оформлення імпортної вантажної митної декларації, та на підставі відповідних розрахункових і комерційних документів, які оформляють придбання товарів, до моменту їх продажу українським покупцям або витрачання у власному виробництві.

Імпортні товари обліковуються за митною вартістю (фактурна імпортній вартості, під якою розуміють вартість самого товару і вартість тари та упаковки, які оплачуються іноземному постачальнику по його рахунку в відповідності з контрактом.) Витрати по транспортуванню, перевалці, зберіганню чи інші накладні витрати, які зв’язані з імпортом товарів до митного кордону України, мито та акциз включаються до імпортної вартості товарів:

В бухгалтерському обліку рух імпортних товарів відображається на рахунку “Товари” по наступних субрахунках:

“Товари імпортні в дорозі за кордоном”;

“Товари імпортні на складах і в переробці за кордоном”;

Підставою для оприбуткування товарів на ці субрахунки є перехід права власності на зазначені товари до українського резидента до перетину митного кордону України. Фактично данні субрахунки використовуються тільки для реекспортних товарів які не підлягають подальшому ввезенню на митну територію України.

“Товари імпортні в портах і на складах в Україні”;

“Товари імпортні в дорозі в Україну”;

Імпортні товари прибуткуються в дебет рахунку з кредиту рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” незалежно від того, коли вони надійшли до чи після отримання зовнішньоекономічною організацією розрахункових і товаросупроводжувальних документів іноземних постачальників.

По субрахунку “Товари імпортні в дорозі за кордон” облікуються імпортні товари, передані за кордоном у переробку (у тому числі давальницька сировина). Як правило, товари прибуткуються в тому звітному періоді, в якому, згідно умов контракту, право власності на товар перейшло зовнішньоекономічній організації на основі документів, які підтверджують надходження товарів на склад чи в переробку за кордон. В якості таких приймаються складські свідоцтва чи розписки.

Аналітичний облік ведеться по країнам, товарам, партіям і місцям зберігання (відповідальним особам).

По субрахунку “Товари імпортні в портах і на складах в Україні” облікуються імпортні товари, які прибули в порти України, на прикордонні бази і склади.

Товари прибуткуються на цей субрахунок в тому звітному періоді, в якому вони прибули в порт, на склади і бази на основі рахунків, отриманих від портів, станцій, складів, баз і які підтверджують надходження товарів.

Аналітичний облік ведеться за місцями зберігання, товарам і обліковим партіям товарів, а по товарах, які зберігаються на власних складах, також і по матеріально-відповідальним особам.

^ 2.3. Облік експорту товарів

Експорт - це продаж товарів або послуг іноземному покупцю з відправленням товару в країну покупця. Експорт товару оформляється контрактом, один примірник якого зберігається в головного бухгалтера, котрий контролює стан розрахунків. У контракті обов'язково вказується порядок розрахунків готівкою або в кредит, тобто з розстрочкою платежу. Як вже зазначалося, у міжнародних розрахунках під словом "готівка" розуміють повну оплату товару до чи в момент переходу товару або товаророзпорядчих документів у розпорядження покупця. Розрахунки готівкою здійснюються через банки, форми розрахунків готівкою такі: банківський переказ; документарне інкасо; документарний акредитив; розрахунки за відкритим рахунком; розрахунки чеками.

Таким чином, розрахунки готівкою - це здебільшого розрахунки в безготівковій формі.

Рахунок-фактура виписується на суму продажу товарів або, як заведено говорити, на контрактну вартість товару, що вказується в іноземній валюті. Слід зазначити, що рахунок-фактура оформляється на таку кількість примірників, яка визначена контрактом, на бланках уніфікованої форми, іноземною мовою, передбаченою у контракті або умовами акредитива при акредитивній формі розрахунків. Рахунки-фактури рекомендується реєструвати в спеціальному журналі із зазначенням країни, фірми, номера і суми рахунку, дати виписки. Це необхідно для контролю над випискою рахунків і надходженням за ними платежів.

Оскільки рахунок виписується в іноземній валюті, а бухгалтерський облік ведеться в національній валюті України, то, відображаючи реалізацію готової продукції в бухгалтерському обліку, необхідно суму рахунку в іноземній валюті перерахувати в національну валюту України. Слід зазначити, що заборгованість дебітора за цією операцією одночасно відображається і в іноземній валюті, на практиці це має такий вигляд: 150 000 дол. США / 300 000 гр. од. або гривень. Сума заборгованості, перелічена в національну валюту за курсом, що діяв на дату її виникнення, називається балансовою вартістю заборгованості. [*1] Витрати, пов'язані зі збутом продукції, враховуються на рахунку 93 "Витрати, пов'язані зі збутом". До витрат, пов'язаних із реалізацією експортних товарів на шляху їх просування від постачальника до покупця, належать: оплата за транспортування, перевалювання і зберігання вантажів, оплата страхування і митних процедур. Сюди ж належить вартість товарів, поданих як зразки. Витрати, пов'язані з реалізацією товарів, на території України оплачуються в українській національній валюті, на іноземній території - в іноземній валюті. Облік витрат, пов'язаних із збутом продукції, ведеться паралельно з обліком товаропотоків.

В аналітичному обліку витрати, пов'язані зі збутом продукції, наприклад, з доставкою експортних товарів до прикордонного пункту або вихідного порту в Україні, а також витрати, пов'язані зі зберіганням і перевалюванням вантажів у портах і на прикордонних пунктах, та інші доцільно обліковувати на окремо відкритому субрахунку 93/1 "Витрати, пов'язані зі збутом в українській валюті".

Витрати на доставляння експортних товарів від вихідного пункту українського порту або прикордонного пункту до місця здавання вантажу іноземному покупцеві відповідно до умов контракту доцільно обліковувати на субрахунку 93/2 "Витрати, пов'язані зі збутом в іноземній валюті". За дебетом цього рахунку відображається сума визнаних витрат, пов'язаних зі збутом продукції, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

*1Cтаття 7.3.3 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподатковування прибутку підприємств"

Витрати, пов'язані зі збутом, мають бути економічно обґрунтовані. Не можна до них відносити витрати, що виникли з вини підприємства або іноземного партнера, хоча вони ' пов'язані з продажем товарів (витрати на переадресування вантажів, втрати при розрахунках, збитки від анульованих контрактів тощо). Такі витрати повинні відшкодовуватися за рахунок винної сторони і відображатися на рахунку 71 "Інший операційний прибуток", субрахунок 715 "Отримані штрафи, пені, неустойки". Не допускається списання на витрати пов’язані з реалізацією готової продукції, штрафів, пені і неустойок, тому що вони економічно не виправдані: їх можна було уникнути.

Витрати, пов'язані з реалізацією готової продукції, потрібно відносити обов'язково до того періоду, коли вони були фактично здійснені. Якщо витрати, пов'язані з майбутнім періодом, оплачуються достроково, то для виявлення реального фінансового результату за звітний період їх слід обліковувати на рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів", потім щомісяця списувати рівними частками на 93-й рахунок.

Законом України від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" установлено максимальний 99-денний термін для надходження валюти на рахунки українських експортерів. Тому ще до укладення контракту з іноземним покупцем необхідно мати інформацію про його фінансовий стан, оскільки ненадходження валютної виручки або її недонадходження спричиняють штрафні санкції у вигляді пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3% від вартості неодержаної валюти, перерахованої за офіційним курсом НБУ на день нарахування пені. Сума нарахованої пені не може бути вищою від суми неодержаної виручки.

З метою оподатковування відповідно до п. 7.3.6 "Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподатковування прибутку підприємства" будь-яка іноземна валюта або заборгованість в іноземній валюті, що є на обліку платника податку на кінець звітного періоду, перераховується в національну валюту (гривню) за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ на останній робочий день звітного періоду.

^ 2.4. Документальне оформлення імпортних та експортних товарів.

Для експорту товарів експортер повинен оформити такі документи:

1. Картка акредитації у митниці – це митний документ, який дає дозвіл підприємству займатися експортом товарів.

2. Довідка про декларування валютних цінностей – це митний документ, в якому вказана інформація про декларацію товару.

3. Контракт – це документ, який регулює зовнішньо-економічні відносини між партнерами. (див. Додаток 9)

4. CMR – це первинний документ, який засвідчує перетин товаром митного кордону країни. (див. Додаток7 )

5. Invoice – це первинний документ, в якому висувається рахунок на оплату експортованого (імпортованого) товару. (див. Додаток 3)

Для імпорту товарів імпортер повинен оформити такі документи:

1. Картка акредитації у митниці – це митний документ, який дає дозвіл підприємству займатися експортом товарів.

2. Довідка про декларування валютних цінностей – це митний документ, в якому вказана інформація про декларацію товару.

3. Контракт – це документ, який регулює зовнішньоекономічні відносини між партнерами.

4. CMR – це первинний документ, який засвідчує перетин товаром митного кордону країни.

5. Invoice – це первинний документ, в якому висувається рахунок на оплату експортованого (імпортованого) товару.

6. Сертифікат про походження – це документ, який відповідність товару прийнятим стандартам.

III Розділ: “Облік зовнішньоекономічних розрахунків на підприємстві ТзОВ Систем Алмаз Буд”

^ 3.1. Розрахунки по зовнішньоекономічні діяльності.

Практичне використання розрахунків на ТзОВ “Систем Алмаз Буд”(Таблиця 3.3.1.1)

Таблиця 3.3.1.1п/п

Зміст господарської операції

Кориспонуючі рахунки

Сума, грнДт

Кт
1

2

3

4

5

1.

Підприємство отримало іноземну валюту за надані послуги іноземним партнерам (див. Додаток 3)

312

362

112800

2.

З валютного рахунку в банку надійшли кошту в касу

302

312

11280

3.

Підприємство списало іноземну валюту для продажу (див. Додаток 2)

334

312

56400

4.

Зарахована на поточний рахунок сума гривень отримана від продажу інвалюти. Банком утримана комісійна винагорода

311

711

56400

5.

Нарахована комісійна винагорода банку

334

685

600

6.

Надійшли основні засоби від іноземних постачальників

10

632

56400

^ 3.2. Звітність по даному підприємству


Розробкою документів звітності займаються фахівці, котрі володіють питаннями обліку, аналізу та знають інформаційні потреби держави, регіонів, підприємств.

Документи, які характеризують результат діяльності підприємства, виробничі витрати, склад та використання капіталу відносять до звітності.

Звітність це облікові записи, які дають можливість прослідкувати господарську діяльність. Обліковий процес на кожному підприємстві закінчується складанням звітності на підставі об’єднання поточних даних для розрахунку економічних показників, необхідних для управління. Крім того, звітність – джерело інформації для аналізу підсумків діяльності підприємства, оцінки використання ресурсів, фінансового положення, виявлення резервів зниження витрат виробництва та росту рентабельності.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» ТзОВ “Систем Алмаз Буд” також звітує перед державними органами. Підприємство користується річною та місячною звітністю. А саме підприємство складає:

Оперативну звітність в якій містяться документи, які отримують на заключному етапі оперативного обліку. Розробляється та затверджуються така звітність на конкретному підприємстві, вона характеризує окремі господарські операції, може бути індивідуальна, диференційована та інша. З такою звітністю працюють керівники середнього рівня. Основною задачею такої звітності є надання інформації для прийняття рішень на поточний період.

Фінансову звітність до якої відносяться документи, що містять інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, про рух грошових коштів підприємства за звітний період та іншу. Така звітність єдина для всіх суб’єктів господарювання і з нею працюють керівники, замовники, постачальники, банки і інші.(див. Додаток 4 )

Статистичну звітність до якої відносять документи, які вміщують сукупність статистичних даних о роботі підприємства та здаються в затверджені терміни до статистичних організацій. Документи складаються за спеціальними формами, які розробляє та затверджує Державний комітет з статистики. (див. Додаток 5 )

Висновок

Під час виконання даної курсової роботи було розглянуто обліку розрахунків по зовнішньоекономічні діяльності, а саме було розглянуто: розрахунки у безготівкові іноземні валюті, облік імпортних товарів, облік товарів на експорт та документальне оформлення імпортних та експортних товарів. Дані питання були розглянуті теоретично та практично був розглянутий приклад розрахунків у іноземні валюті, продаж іноземної валюти, надання послуг іноземним покупцям.

Всі вищевказані практичні розрахунки були здійснені на основі первинних документів на підприємстві ТзОВ “Систем Алмаз Буд”. Підприємство ТзОВ “Систем Алмаз Буд” було повністю описане в I розділі даної курсової роботи. А саме було розкрито: організаційну структуру, види діяльності, партнери на ринку, форму ведення обліку та нормативну базу бухгалтерського обліку на підприємстві.

В процесі виконання даної роботи було практично застосовано та теоретично засвоєно інформацію про обліку розрахунків по зовнішньоекономічні діяльності

Список використаної літератури

1.Закон України від 27.03.1991 р. № 887 "Про підприємства в Україні", зі змінами .

2. Постанова КМУ від 01.02.2006 р. № 80 "Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України" // Баланс. - № 7. - 2006. - Спецвипуск.

3. Наказ МФУ від 10.08.2000 р. № 193 П(С)БО № 21 "Вплив змін валютних курсів", зі змінами .

4. Декрет КМУ від 19.02.1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання та валютного контролю", зі змінами

5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544 с.

6. Грачова Р. Г. Основоположні принципи бухгалтерського обліку. /Бухгалтерія: право, податки, консультації. – 2002. - № 7(422). – с 258.

7. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). 2005. № 5 – 457с.

8. Кузьмінський Ю.А. Облік міжнародних операцій: Підручник / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук'яненко, О.В. Небильцова. - К.: КНЕУ, 2006. - 336 с.

9. Газета “Все про бухгалтерський облік” №104 - 2012 рік, с 42.