asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


Зміст

Вступ ………………………………………………………………….

1.Загальна характеристика підприємства …….…………………….

2. Мета, задачі, структура організації ………..……………………

3. Зв'язок між внутрішніми складовими організації ………………

4. Виробнича структура підприємства ………………………………

5. Управлінські функції на підприємстві ……...……………………

6. Оцінка відповідності реалізації здійснення управлінських процесів ...................................................................…………….

7. Виробничий процес на підприємстві ......................................

8. Рекомендації щодо впровадження системної моделі управління підприємством …………………………………………………………..

9. Рекомендації щодо покращення управління підприємством шляхом використання технології безперервного покращення бізнес-процесів ……………………………………………………….…

Висновки ...............................................................................

Додатки .................................................................................

Використана література …………………………………………….


Вступ

Виробництво матеріальних благ і послуг становить основу життя і розвитку будь-якого суспільства. Воно не тільки забезпечує людей необхідними споживчими благами, а і є рушієм технічного прогресу й розвитку людини.

Виробництво має дві важливі сторони: воно одночасно є взаємодією людини з природою і сукупністю відносин між людьми.

У процесі виробництва люди також вступають у відносини між собою з приводу привласнення ресурсів, організації та управління. Такі відносини називаються виробничими. Розвиток суспільства – це одночасно й ускладнення та урізноманітнення виробничих відносин.

Елементами процесу виробництва є власне праця, предмети праці та засоби праці.

Праця, або цілеспрямована діяльність, передбачає застосування здібностей та трудових навичок людей, їхніх фізичних та розумових зусиль.

Предмети праці – це об′єкти цілеспрямованої діяльності людини. До предметів праці належать земля, сировина, матеріали тощо. Людина діє на предмети праці за допомогою засобів праці.

Засоби праці – це машини, інструменти обладнання, виробничі будівлі, нафто- та газопроводи, канали, мости, резервуари тощо.

У сукупності засоби та предмети праці становлять засоби виробництва.

Результатом виробництва є продукт. У ньому відображається праця: кваліфікована чи некваліфікована, продуктивна чи непродуктивна, а також стан засобів праці. Якщо праця, засоби та предмети праці були невисокої якості і до того ж погано організованими, то матимемо низькі кількісні та якісні показники продукту.

Підприємництво – це самостійна, ініціативна діяльність, яка спрямована на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку і передбачає здійснення нововведень, використання власних коштів, а також готовність ризикувати.

Підприємницька діяльність – необмежене поле прикладання зусиль. Вона різноманітна як різноманітні людські потреби. Але нас цікавить саме виробниче підприємництво, так як призначенням об′єкту практики є виробництво продуктів споживання.

Отже, виробниче підприємництво є найважливішим видом підприємницької діяльності, спрямованим на виробництво товарів та надання послуг. Ця діяльність здійснюється підприємствами, що виготовляють різноманітну продукцію, виконують роботи, надають послуги, створюють духовні блага.

^ 1.Загальна характеристика підприємства

Закрите акціонерне товариство „Рівненський ливарний завод” є підприємство колективної форми власності. Закон України „Про власність” говорить: колективна власність (як економічна категорія) – привласнення асоційованими власниками результатів колективної праці, матеріальних благ і послуг та певна підсистема відносин між суб’єктами цього типу власності у всіх сферах суспільного відтворення. Асоційованими власниками можуть бути трудовий колектив, об’єднання капіталістів, члени кооперативу, споживчих товариств чи спілок, господарські товариства, товариства покупців, організації орендарів, власники спільних підприємств, а також об’єднання підприємств.

В цілому підприємство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією і законами України “Про власність”, “ Про підприємства”, “ Про систему оподаткування”, діючих нормативних актів і Статуту.

Статут – зареєстрований і затверджений згідно з чинним законодавством документ, в якому міститься комплекс положень та правил діяльності юридичної особи, що визначають організаційно-правову форму підприємства, види його діяльності, права та зобов’язання, а також взаємовідносини з іншими особами і державними органами.

Відповідно до Статуту підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, бланки, товарний знак і інші реквізити.

Скорочена назва підприємства – ЗАТ „РЛЗ”.

Закрите акціонерне товариство «Рівненський ливарний завод» створене 7 жовтня 1999 року за рішенням Рівненського міського виконавчого комітету за № 2026Р і почало діяти з 1 листопада 1999 року.

Основним напрямком діяльності заводу є випуск чавунного литва широкої номенклатури. ЗАТ «Рівненський ливарний завод» (ЗАТ «РЛЗ») – один з не багатьох товаровиробників в Україні, що в даний час виробляє високоточні відливки з сірого, спеціального та надміцного чавуну, що використовується в машинобудуванні. ЗАТ «РЛЗ» виробляє широкий спектр відливок масою від 0,3 до 300 кг будь-якої групи складності з товщиною стінки відливки від 3 до 12 мм. За бажанням замовника проводиться термообробка литва. Відливки виробляються на сучасних автоматичних формувальних лініях «ГІЗАГ», плавка чавуну – тільки із застосуванням «дуплекс-процесу» (електропіч-міксер). Застосовується гама сучасних стержневих автоматів. Очистка поверхні відливок проводиться дробом різного діаметру, що гарантує високу якість поверхні відливок. За бажанням замовника здійснюється ґрунтовка та фарбування відливок. Виробничі потужності дозволяють виробляти до 1000 т відливок на місяць.

Головною метою товариства є задоволення суспільних потреб у продукції, роботах, послугах та подальшої їх реалізації з метою одержання підприємством прибутку.

Свою діяльність підприємство здійснює згідно чинного законодавства на всій території України, а також за її межами.

Місцезнаходження підприємства: 35331 Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул. Привокзальна, 2.

Загальна характеристика ЗАТ „РЛЗ”

Таблиця 1.п/п


Параметр, який

характеризується

Зміст та

особливості


Основні відмінності від

інших організацій


1.

Форма підприємства

Закрите акціонерне

товариство

Якість та масштабність виробництва

2.

Профіль

Металургійна промисловість

3.

Види діяльності

Чавунне лиття


4.

Форма власності

Колективна

Статутний фонд поділений на акції^ 2. Мета, задачі, структура організації

Структура підприємства – це логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних областей, які побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.

Оцінюючи фактори внутрішнього середовища підприємства, застосуємо метод оцінки сильних та виявлення слабких сторін його діяльності.

В першу чергу необхідно проаналізувати структуру підприємства.

Діяльність підприємства будується на поєднанні централізованого керівництва з його господарською самостійністю, ініціативою колективу. На чолі підприємства стоїть директор.

Таким чином, структура даного підприємства має невисокий рівень децентралізації.

Слід зауважити, що підприємство структуроване за галузевим принципом. Виробничий цех побудований за технологічною спеціалізацією.

Як показав до недавній досвід, успіх організації залежить не тільки від технології і техніки менеджменту, організації та інших складових управління, але й від стилю управління й культури організації. Що є важливим фактором впливу на продуктивність і результативність організаційної структури підприємства. В даному випадку повна відповідальність покладається на керівника підприємства, як на головного носія культури та традицій підприємства.

Правильна підготовка, розстановка і використання кадрів має важливе значення в системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Плинність кадрів завдає великої шкоди виробництву. Новим працівникам, які прийшли на місце тих, що звільнилися, потрібен якийсь час для вивчення робіт, набуття досвіду. На ЗАТ «РЛЗ» збереження високо кваліфікаційних кадрів - питання понад усе. Велика увага на підприємстві надається і оплаті праці.

Нормування та оплата праці проводиться на підставі чинного законодавства та Колективного договору, а також Положень, які розроблені та діють на підприємстві, з урахуванням гарантій нарахування заробітної плати згідно з кваліфікацією на основі тарифної сітки, міжкваліфікаційних та міжпосадових співвідношень , що зазначені у Галузевій угоді на 2007 рік.

Формування ФОП проводиться по діючій відрядній системі оплати праці, яка стимулює усі категорії працівників виконувати доведені виробничі завдання згідно бізнес – плану на рік та щомісячних виробничих планів, що передбачає беззбитковість роботи підприємства, зниження витрат на енергоносії, на брак і інші скриті витрати.

Відрядна система оплати праці, тобто оплата по кінцевому результату, стимулює кожного працівника бути зацікавленим у випуску більшої кількості ТП, що при реальному зростанні обсягів виробництва забезпечує пропорційне зростання ФОП. На протязі року здійснюються заходи щодо упорядкування діючих норм та розцінок:

  • проводиться аналіз діючих норм часу по кожній відливці, для всіх відділень і категорій працівників.

  • приводиться до відповідності норм часу фактичне виконання технічного процесу по кожній відливці.

На підприємстві проводиться перегляд розцінок по кожній відливці по категоріям працюючих при зміні розміру мінімальної зарплати та при зміні чинного законодавства. Також проводиться доплата та встановлюються надбавки:

  • за роботу у важких і шкідливих умовах праці;

  • за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;

  • за роботу в нічний час;

Під цілями розуміють якісні та кількісні характеристики функціонування підприємства, на досягнення яких воно орієнтує свою діяльність. Цілі організації визначаються у вигляді ідеальної моделі стану системи в майбутньому, можливість досягнення якої оцінюється менеджерами з урахуванням різних чинників, починаючи від особистих (рівень професіоналізму, співвідношення мотивів і стимулів) і закінчуючи тими, які впливають і впливатимуть на функціонування системи з боку зовнішнього середовища. Останнє зумовлене ресурсними та інституційними обмеженнями, у рамках яких можливе досягнення цілей. Для того, щоб забезпечити досягнення цілей організації, необхідно відповідним чином координувати діяльність її елементів.

Зважаючи на поставлені цілі, організація вибудовує її структуру, яка показана на схемі. 1.

Суть даної структури управління полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику. В свою чергу, останній є підзвітний вищому органу. Підлеглі виконують розпорядження тільки свого безпосереднього керівника. Вищий орган (керівник ) не має права віддавати розпорядження робочим, минаючи їх безпосереднього керівника ( тобто реалізується принцип єдиності керівництва ). Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівникові збирати та обробляти інформацію, аналізувати господарську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та інструкцій керованому об’єкту не дають. Така схема підпорядкування і звітності – основа лінійного управління.

На сучасному етапі фінансова політика підприємства в значній мірі відповідатиме корпоративній політиці та факторам зовнішнього середовища, але зі зміною стратегії розвитку підприємства, потрібно буде кардинально змінити і фінансову політику.

Фінанси – система грошових відносин, які відображають формування, розподіл і використання грошових фондів, доходів суб’єктів господарювання в процесі їх створення.следующая страница >>