asyan.org
добавить свой файл
1
43. Аналіз впливу факторів на рент-сть власного капіталу за формою DuPoint

Показник рентабельність характеризує економічну ефективність, тобто порівнює отриманий ефект із витратами чи ресурсами, що використовуються для досягнення цього ефекту. Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання тільки власних джерел фінансування під-ва.при розрахунку цього показника використовується чистий прибуток п-ва в сполученні з величиною власного капіталу п- ва.

При аналізі впливу факторів на рентабельність власного капіталу найбільшого розповсюдження отримала факторна модель фірми DuPoint. Призначення цієї моделі – визначити фактори, які впливають на ефективність роботи і оцінюють цей вплив.

ЧП

Рентабельність

продажу

ЧД(вир.від реал.)

ЧД

Ресурсовіддача Рентабельність власного капіталу

Активи

Сукупний капітал

Коефіцієнт фін.залежн.

Власний капітал

44. Аналіз за системою “директ-костинг”

Даний метод ( так званої, урізаної с/в) вперше був запропонований в 1953р. в США і отримав в Європі назву маржинальної бухгалтерії. В його основу покладено класифікацію витрат на постійні і змінні, а також те, що с/в пром.прод. враховується і планується в частині змінних витрат. ПВ накопичуються на окремому рахунку і списуються на фін.рез. При використанні сист. “директ-костинг” система побудови звітів багатоступенева. Вони вкл. 2 показники фін.рез.:

1)марж.дохід, як різницю виручки від реаліз. і ЗВ;

2)прибуток, як різницю МД і ПВ.

^ У світовій практиці існує 2 види “директ-костинга” :

1.Метод змінної с/в або простий “директ-костинг”

2.Метод змінної та прямої с/в або розвинутий “директ-костинг”

^ Принципи простого“директ-костинга”:

1)викор. для аналізу витрат випуску і рез. вцілому по п-ву;

2)прийнятий критерій вибору витрат, що вкл. до с/в є їх змінність.

^ Принципи розвинутого“директ-костинга”:

1)витр., реалізація і рез. врах-ся за сегментамидіяльності;

2)витр., які можливо прямо віднести на сегмент розподіляють на нього прямо без використання методів непрямого розподілу;

3)визначається кілька різниць по мірі обліку змінних і прямих пост.витрат.

Недоліки:

1)в разі зниження цін з метою покращ. конкурентоспроможності прод на ринку за окремими виробами виникає небезпека того, що маса нерозподіл. пост. витрат не буде покрита маржою;

2)в числі ПВ є такі, які можуть бути безпосередньо віднесені на певні вироби.
^ 49. Критерії віднесення позичальника банку до певного класу фін.стану.

За результатами фін.аналізу позичальників класифікують за наступними классами:

Клас А: немає жодних свідчень можливих затримок з повернення боргу. Фін.діяльн. провод. На найвищому рівні.

Клас Б: фін.діяльн. близька до класу А.

Клас В: рентаб-ть нижча ніж сер.-галузева, фін.діяльн.-задовільна.

Клас Г: фін.діяльн. незадов., багато ек. показників не відповідають установленим значенням.

Клас Д: фін.д. незадов.,п-во має збитки. Практично всі показники не відповідають встановл.значенню.
^ 54. Методи визначення узагальнених показників, що характеризують ймовірність банкрутсва


4. Модель Ліса- оборотний капітал/сума активів; - прибуток від реалізації/сума активів;-нерозподілений прибуток/сума активів;-власний капітал/позичковий капітал. В цій моделі граничне значення показника Z дорівнює 0,037.

5. Універсальна дискримінантна функція:- чистий грошовий потік/зобов’язання; - валюта балансу/ зобов’язання; - прибуток/валюта балансу; - прибуток/виручка від реалізації; - виробничі запаси/виручка від реалізації; - виручка від реалізації/валюта балансу.

Можливі значення показника Z інтерпретуються так:

Z > 2 – п-во вваж. фін.стійким і йому не загрожує банкрутство;

1 < Z < 2 – фін.рівновага п-ва порушена, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує;

0 < Z < 1 – п-ву загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів;

Z < 0 – п-во є напівбанкрутом.

6. Модель RК1 - оборотний капітал/активи; К2 – чистий прибуток/власний капітал; К3 – виторг від реалізації/ активи; К4 – чистий прибуток/інтегральні витрати.

Значення R

Ймов.банкрутства, %

< 0

Максимальна 90-100

0 – 0,18

Висока 60-80

0,18 – 0,32

Середня 35 - 50

0,32 – 0,42

Низька 15 - 20

Більше 0,42

Мінімальна до 10Дана модель дозволяє розбити п-во на класи за ймовірністю їхнього банкрутства. Тестування п-тв інших країн за даними моделями показало, що вони не зовсім підходять для оцінки ризику банкрутства цих п-тв, бо не враховують специфіку структури капіталу в різних галузях.