asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Тема 4. Облік видатків.

Лекція: Поняття видатків бюджетної установи та їх класифікація

1. Поняття та види видатків бюджетної установи

2. Класифікація видатків бюджетної установи

3. Облік касових видатків


 1. Поняття та види видатків бюджетної установи


Бюджетні установи не можуть одержувати доходи та використовувати отримані кошти без затвердженого кошторису доходів та видатків.

Видатки бюджетних установ – це сума коштів, використаних установою в процесі господарської діяльності в межах сум, передбачених кошторисом доходів та видатків.

Особливістю обліку видатків у бюджетних установах є їх розподіл на касові та

фактичні.

Касовими видатками вважаються всі виплати, здійснені з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шля­хом безготівкових перерахувань.

Касові видатки – це не видача грошей з каси, а касове виконання бюджету (видача грошей з бюджетних рахунків).

Приклад: отримання готівки в касу з реєстраційних рахунків для видачі заробітної плати, перерахування коштів за матеріальні цінності, до фондів соціального страхування.

Фактичні видатки це дійсні, кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами, разом із видатками за неоплаченими рахунка­ми кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заробіт­ною платою і стипендіями.

Приклад: нарахування заробітної плати працівникам, списання медикаментів, продуктів харчування, списання підзвітних сум.

Видатки — один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів.

Розподіл видатків на касові та фактичні дає можливість з боку держави контролювати використання коштів. Облік касових видатків дає інформацію про касове виконання кошторису та залишки невикористаних асигнувань на кожну конкретну дату.

Облік фактичних видатків дає можливість контролювати хід фактичного виконання кошторису видатків установи в цілому та дотримання встановлених норм за окремими статтями і структурними підрозділами.

На практиці, як правило, здійснення касових видатків відображається у момент перерахування грошових коштів із реєстраційного рахунку, фактичних – у момент їх здійснення згідно з актами списання, накладними, рахунками-фактурами ін.

Наприклад: Спочатку перераховуються кошти за продукти харчування (касові видатки за кодом 1133), а потім списуються витрачені продукти після використання (фактичні видатки за тим же кодом 1133). Якщо касові та фактичні видатки збігаються в часі (що буває дуже рідко), їх називають прямими видатками.

Касові видатки відповідатимуть фактичним при придбанні основних засобів, оскільки вартість придбаних основних засобів одразу списується на фактичні видатки. Найчастіше касові видатки випереджають фактичні. (З початку перераховуємо, а потім витрачаємо).

Якщо фактичні видатки перевищують касові, це свідчить про погашення дебіторської заборгованості на початок звітного періоду, або про виникнення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду.

Якщо касові видатки перевищують фактичні, це свідчить про погашення кредиторської заборгованості, яка була на початок звітного періоду, або про виникнення дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду.

Відповідно до джерел фінансування фактичні видатки поділяються на:

Видатки загального фонду – це видатки, які здійснюються за рахунок загального фонду бюдже­ту.

Видатки спеціального фонду - це видатки, які здійснюються за рахунок спеціального фонду установи.

^ 2. Класифікація видатків бюджетної установи
Важливе місце відіграє бюджетна класифікація видатків, яка дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів бюджетних коштів з точки зору виконання бюджету. Бюджетна класифікація видатків застосовується для здійснен­ня контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджет­них коштів, проведення необхідного аналізу за організаційними, функціональними й економічними категоріями видатків, забезпе­чення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджет­них показників.

Бюджетну класифікацію видатків покла­дено в основу планування видатків, їх синтетичного й аналітичного обліку. Ця класифікація істотно впливає на всю організацію бухга­лтерського обліку та звітності бюджетних установ.
^ Є такі види бюджетної класифікації видатків:
- Функціональна класифікація видатків бюджету (КФКВ)

- Економічна класифікація видатків бюджету (КЕКВ)

- Відомча класифікація видатків (КВКВ)

-Програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ)
Функціональна класифікація видатків бюджету (КФКВ)це класифікація за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки. Здійснюється відповідно до основних функцій держави, які наведені як розподіл видатків за підрозділами.

Виділяють три рівні функціональної класифікації:

> перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на виконання загальних функцій держави та місцевого самоврядування.

Наприклад, 0100 - Загальнодержавні функції, 0200 - Оборона, 0300 -Громадський порядок, безпека та судова влада, 0400 - Економічна діяльність, 0500 - Охорона навколишнього природного середовища тощо;

> другий рівень - підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями використання бюджетних коштів відповідно до функцій держави чи місцевого самоврядування в межах відповідних розділів.

Наприклад, розділ 0400 - Економічна діяльність поділяється:

0410 – Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність;

0410–Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство;

0430 – Паливно –енергетичний комплекс і тд.

> третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів.

Наприклад: розділ 0400 - Економічна діяльність; підрозділ 0410–Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство; конкретні напрями діяльності головних розпорядників коштів: 0421 Сільське господарство, 0422 Лісове господарство та мисливство, 0423 Рибне господарство.
Економічна класифікація видатків бюджету (КЕКВ) – це класифікація за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки.

При цій класифікації видатки зведено в єдині еконо­мічні категорії, що відбивають поділ коштів на поточні видатки, капітальні видатки, нерозподілені видатки та кредитування за вирахуванням погашен­ня.

Економічна класифікація видатків бюджету багаторівнева
На першому рівні видатки бюджету поділяють на такі групи:

 • поточні видатки (1000);

 • капітальні видатки (2000);

 • нерозподілені видатки (3000);

 • кредитування (4000).


На другому рівні: поточні видатки (1000) поділяються на підгрупи:

 • видатки на товари і послуги (1100);

 • виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями (1200);

 • субсидії та поточні трансфертні виплати (1300).


На третьому рівні: видатки на товари і послуги (1100) поділяються на статті:

 • оплата праці працівників бюджетних установ (1110);

 • нарахування на заробітну плату (1120);

 • придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ (1130);

 • видатки на відрядження (1140);

 • матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення (1150);

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

 • дослідження і розробки,видатки державного(регіонального) значення (1170).На четвертому рівн:і оплата праці працівників бюджетних установ (1110) поділяється на:

 • заробітну плату (1111);

 • грошове утримання військовослужбовців (1112);


У такому ж порядку деталізуються всі інші види видатків бюджетних установ. За цими кодами виділяються і обліковуються видатки бюджетів усіх рівнів та всіх бюджетних установ.
Відомча класифікація видатків (КВКВ ) - це класифікація за ознакою головного розпорядника коштів.

Вона дає можливість здійснювати аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів, засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти, тобто містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів.

На основі такої класифікації органи Державної казначейської служби та місцеві фінансові органи ведуть реєстр формування і використання фінансових ресурсів розпорядниками бюджетних коштів.

Наприклад: код Міністерства освіти і науки України - 220, Міністерства фінансів України - 350, Міністерства аграрної політики України - 280, Рахункової палати України - 651, Чернігівської обласної державної адміністрації - 795 тощо.

Відомча класифікація видатків бюджету затверджується:

- для Державного бюджету України - Міністерством фінансів України; визначається відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" (частина друга ст. 22 Бюджетного кодексу України);

- для бюджетів місцевого самоврядування - міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу і визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя ст. 22 Бюджетного кодексу України).
Програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ) - застосовується при формування бюджету за програмно-цільовим методом.

Вона визначається у Законі України «Про Державний бюджет України».

Відповідно планування видатків з Державного бюджету проводиться за певними напрямами - програмами - оплати видатків бюджетної установи. Наприклад, військова частина може отримувати фінансування за програмою на оплату праці особового складу, програмою на проведення видатків на тилове забезпечення тощо.


 1. ^ Облік касових видатків
Порядок обліку касових видатків регулюється "Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" та "Порядком застосування плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", затвердженими ДКУ 10.12 1999р. № 114.

Облік касових видатків ведеться на синтетичному рахунку 32 "Рахунки в казначействі" у розрізі відповідних субрахунків. Ці рахунки є активними, грошовими. За дебетом відображаються суми грошових коштів, що були отримані у вигляді фінансування і плати за надані послуги, а за кредитом – використання вказаних грошових коштів та повернення плати.

Облік операцій з руху грошових коштів при меморіально-ордерній формі обліку в бюджетних установах ведеться в "Накопичувальних відомостях руху грошових коштів загального (спеціального) фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" т.ф. № 381 (бюджет) і 382 (бюджет) – меморіальні ордери № 2 і № 3, затверджених наказом ДКУ від 27.07. 2000 р. № 68. Якщо в установі використовується журнально-ордерна форма обліку, то такий облік ведеться у журналі 1 типової форми, затвердженої наказом МФУ від 29.12. № 356.

Аналітичний облік касових видатків у бюджетних установах і централізованих бухгалтеріях ведеться у "Картці аналітичного обліку касових видатків" типової форми, затвердженої наказом ДКУ від 06.10.2000 р. Картка ведеться у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому для кожного коду функціональної класифікації видатків, для загального і спеціального фондів, для кожного виду коштів спеціального фонду складають окремі картки. Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня бухгалтером на підставі виписок органу Державного казначейства з реєстраційних рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записують на зворотному боці картки.


следующая страница >>