asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів43.1. Завдання для розрахунку

Згідно з результатами контрольних перевірок підприємства міста Рівного зафіксовано реалізація пального таких видів: речовина 1 -Зсюі т, речовина 2 - баа т, речовина 3 - 4апт. Крім того, в результаті

перевірки підприємства, проведеної 10.06.20_р. виявлено, скиди

забруднюючих речовин у водні об'єкти, які здійснюються в таких обсягах: речовина 4 - п2,ат, речовина 5 - п,о т, речовина 6 - □□ т (назви речовин зазначені в таблиці 5, згідно варіанту таблиці 6). Відповідно до перевірки підприємство отримало припис на усунення

порушення до 20.07.20__року. В зазначений термін порушення було

усунено.

За даний період часу підприємство розмістило на своїй території, згідно дозволу, відходи у таких обсягах: відходи 2 класу - 2апт, при ліміті - 245 т, відходи III класу - Ісшт, при ліміті - 150 т, люмінесцентні лампи у кількості бааштук (дозвіл відсутній).

Режим роботи підприємства двозмінний.

За перший квартал сума збору за реалізацію пального становила 38 ап2 грн., за скиди забруднюючих речовин - 21 аа5 грн.

Визначити розмір екологічного податку за забруднення навколишнього середовища за другий квартал і за два квартали разом

20_року. Результати розрахунку записати в таблицю 7. Відповідь

обґрунтувати.

^ 4.3.2. Методичні вказівки до виконання завдання

На підставі затверджених лімітів і виходячи з фактичних об'ємів викидів, ставок податку за забруднення та коригуючих коефіцієнтів, при необхідності, визначити суму екологічного податку, який сплатить підприємець за забруднення навколишнього середовища різними джерелами забруднення.

1. Розмір збору за викиди пересувними джерелами забруднення розраховується за формулою

п

Пат =Ya МФ> * Нбі >

де Hgi - ставка податку за 1 тонни і-того пального, грн./т (визначається згідно речовин, які задані за варіантом); Мфі - маса фактичного реалізовано і-того пального, т.

2. Розмір екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води розраховується за формулою

ЯвНбіхМлі0, м

де Hgj - ставка податку за скидання 1 т /-тої забруднюючої речовини, грн/т;

Млі ~ об'єм скиду /-тої забруднюючої речовини, т ;

К0 - коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).

3. Визначення екологічного податку за розміщення відходів у навколишньому середовищі проводиться за формулою

npB=f,Mni-Hm-KM.K0 ,

(=1

де К-м - коефіцієнт, що враховує розташування зони розміщення відходів (таблиця 3);

К0 - коефіцієнт, що враховує обладнання місця розміщення

відходів (таблиця І);

jf . _ ставки податк.) її розміщення і і відходів і-го виду, грн/т (таблиця 5);

Л/,/-об'єм відходів ' гого вид) в тоннах < і)

^ Таблиця 3

Значення коефіцієнті розташування ЗОНИ розміщення відходів у
природном у середовищі

Місце розміщення підходів

Км

1. В адмініст раї піших межах іі.кчкмііх цупкі ів або на відстані менше 1 KM від НИХ

2. За межами населених пунктів ( на відстані більше 3 км від їх меж)

3,0 1,0

^ Таблиця 4

Значення коефіцієнта обладнання місця розміщення відходів у
природному середовищі

Характер обладнання місце розташування відходів

Ко

1. Спеціально створені місця складування (полігони), які забезпечують захист атмосферного повітря та водних джерел від забруднення

2. Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря та водних джерел від забруднення

1,0 3,0

Таблиця 5

Норматив збору за забруднення навколишнього природного

Назва забруднюючої речовини

Норматив збору гривень/тонн

1

2

^ 1. За викиди н атмосферу пересувними джерелами забруднення

1. Бензин не етилований

68

2. Бензин сумішевий

56

3. Зріджений нафтовий газ

92

4. Дизельне біопаливо

58

5. Дизельне пальне із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %

68

6. Стиснений природний газ

46

Продовження табл.5

7. Бензин авіаційний

47

8. Гас

58

2. За скиди у водні об'єкти

1. Азот амонійний

802

2. Органічні речовини (за показниками БСК)

321

3. Завислі речовини

23

4. Нафтопродукти

4718

5. Нітрати

69

6. Нітрити

3939

7. Сульфати

23

8. Фосфати

641

9. Хлориди

23

2. За розміщення відходів

1. Відходи II класу

25,5

2. Відходи III класу

6,4

3. Люмінесцентні лампи

7,5 гривні/штука