asyan.org
добавить свой файл
1

312. До кейнсіанської теорії не можна віднести твердження:

а) рівновага у ринковій економіці постійно відновлюється на рівні по-
вної зайнятості;

б) недостатність сукупного попиту є основною причиною економічних
криз;

в) забезпечення макроекономічної стабільності вимагає активного дер-
жавного втручання;

г) основним засобом впливу держави на стан економіки є фіскальна по-
літика.
313. На відміну від кейнсіанської, неокейнсіанські теорії зосереджують
увагу на проблемі:


а) антикризового регулювання;

б) забезпечення стабільних темпів приросту грошової маси;
в} забезпечення стабільних темпів економічного зростання;
г) антиінфляційної політики.
^ 314. Неолібералізм - одна з основних течій сучасної економічної теорії -

об'єднує вчених, які:

а) обґрунтовують необхідність активного державного втручання у функ­ціонування економіки;

б)'обґрунтовують необхідність поєднання принципів „laissez faire"3 об­меженим державним втручанням в економіку;

в) заперечують правомірність будь-якого державного втручання в еко-
номіку;

г) обґрунтовують необхідність державного контролю над цінами та рів-
нем доходів.
^ 315. Особливістю німецького неолібералізму є:

а) поєднання ідеї сильної держави та неокласичної ідеї саморегульовано-
го ринкового механізму;

б) заперечення будь-якого державного втручання в економіку;

в) застосування „індикативного планування" для досягнення економічної
рівноваги;

г) обґрунтування неспроможності ринку і необхідності центрально-
керованого господарства.
^ 316. Термін „соціальне ринкове господарство" був введений у науковий
оборот:


а) В.Репке; б) В.Ойкеном;

в) Л. Ерхардом; г) А. Мюллером-Армаком.
58

^ 317. Згідно з монетаристською теорією, головним завданням держави в
економіці є:


а) активна фіскальна політика, спрямована на сукупне пропонування;

б) забезпечення зростання грошового пропонування тими ж темпами, що
зростає реальний ВВП;

в) активна фіскальна політика, спрямована на сукупний попит;

г) забезпечення зростання реального ВВП тими ж темпами, що зростає
грошового пропонування.

^ 318. На відміну від Дж.М. Кейнса, М. Фрідмен вважав, що:

а) ефективність ринкового механізму є незаперечною;

б) єдиними засобами стабілізації економіки повніші бути монетарні;

в) циклічність економічного розвитку має грошову природу;
г),всі відповіді правильні.
^ 319. Теорія „раціональних очікувань" виходить з того, що:

а) принцип раціональності поведінки може бути застосований до дослі-
дження процесу прийняття політичних рішень;

б) поведіїжа суб'єктів ринкової економіки ніяк не впливає на результати
економічної політики держави;

в) принцип раціональності поведінки може бути застосований до дослі-
дження будь-якої сфери діяльності;

г) поведінка суб'єктів ринкової економіки нейтралізує вплив економіч-
ної політики на реальний обсяг національного виробництва і зайнято-
сті.

^ 320. Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена виходить з того, що:

а) принцип раціональності поведінки може бути застосований до дослі-
дження процесу прийняття політичних рішень;

б) поведінка суб'єктів ринкової економіки ніяк не впливає на результати
економічної політики держави;

в) принцип раціональності поведінки не спрацьовує в умовах активного
державного регулювання економіки;

г) поведінка суб'єктів ринкової економіки нейтралізує вплив економіч-
ної політики на реальний обсяг національного виробництва і зайнято-
сті.

321. Монетаризм виходить з того, що стабільний розвиток економіки
можна забезпечити лише за умови:


а) стабільного збільшення урядових видатків;

б) стабільного зниження податків;

(¿1)стабільного збільшення грошової маси; г) стабільного рівня цін.

59