asyan.org
добавить свой файл
1


25. У разі порушення Енергопостачальником умов договору Споживач викликає представника Енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються терміни, види порушень тощо (бланк типового акта-претензії надає Енергопостачальник).

Акт-претензія складається Споживачем та представником Енергопостачальника і скріплюється їх підписами.

У разі неприбуття представника Енергопостачальника у встановлений термін Споживач має право скласти акт-претензію довільної форми.

У разі відмови представника Енергопостачальника від підписання акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі, або Споживач та виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

26. Акт-претензія Споживача подається Енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає Споживачу обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

Енергопостачальник може відмовити в задоволенні претензій Споживача щодо відхилення показників якості електричної енергії від встановлених державними стандартами на підставі даних реєстраційних технічних засобів, атестованих та опломбованих територіальними органами Держстандарту.
^ Дія обставин непереборної сили

27. Енергопостачальник та Споживач не відповідають за невиконання умов договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.
^ Термін дії договору
28. Цей договір укладається на три роки, набуває чинності з дня його підписання та вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодна із сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення.

29. Договір може бути розірваний достроково у разі зміни Споживачем місця проживання та остаточного припинення користування електричною енергією.

30. Цей Договір складено у двох примірниках, один з них зберігається у Енергопостачальника, а другий у Споживача.

31. Споживач з Правилами користування електричною енергією для населення ознайомлений ___________________________________.

       (підпис Споживача) 

32. Юридичні адреси сторін та їх рахунки:

Енергопостачальник:начальник ^ МСД 5 Кучер Майя Іванівна
Адреса: вул. Волоська, 42. телефон: 425-02-40, 425-15-27
Номер поточного рахунку із спеціальним режимом використання _____________________________________
Номер поточного рахунка для інших платежів _____________________________________________________
Споживач _____________________________________________________________________________________

                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________________                                               (паспортні дані, ідентифікаційний код)

Адреса, телефон:

Сторони зобов'язуються своєчасно письмово сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, рахунки тощо).
Енергопостачальник Споживач
________________________ _____________________________

             (підпис) (підпис)
"______" ____________2006р. “_______”_______________2006р.
М. П.

ДОГОВІР


про користування електричною енергією
__________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

який проживає _____________________________________________________________________________

(адреса, телефон)

далі іменується Споживач, з одного боку, та Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго», далі іменується Енергопостачальник, в особі начальника міжрайонної сервісної дільниці (МСД) __________________, що діє на підставі довіреності Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» від ________ № ___________ з іншого боку, уклали цей договір про користування електричною енергією.

^ Предмет договору
1. За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати Споживачу електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до потужності _______________ кВт електроустановок Споживача, з гарантованим рівнем надійності, безпеки та якості, а Споживач зобов'язується оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими тарифами (цінами) у терміни, передбачені цим договором.

2. Категорія надійності струмоприймачів Споживача ____________________________________________

                                                                          (друга, третя) 

3. Параметри якості електричної енергії повинні відповідати державним стандартам.

4. Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати типу ________ на напругу________, струм ________.

5. Номер однофазного приладу обліку, дата повірки: ____________________________________________

Показання приладу обліку на момент укладення договору ________________________________________

6. Номер трифазного приладу обліку, дата повірки: _____________________________________________ 

Показання приладу обліку на момент укладення договору _______________________________________ 

7. Наявність трифазного електрообладнання, дозволеного для застосування:

1) ________________________________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________________________________

8. Приміщення Споживача обладнані:

стаціонарною електроплитою _______________________________________________________________ 

(дозвіл на застосування)

стаціонарними електроустановками для опалення та нагрівання води:

__________________________________________________________________________________________

(тип приладу обігрівання, дозвіл на користування)

9. Межа розподілу встановлюється на ___________________________________________

_____________________________________________________________________
^ Права та обов'язки Споживача
10. Споживач має право на:

вибір постачальника електричної енергії;

підключення до електричної мережі за умови дотримання Правил користування електричною енергією;

отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;

відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

якісне обслуговування електричних мереж, розрахункових приладів обліку.

11. Споживач електричної енергії зобов'язується:

дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про користування електричною енергією;

забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх електромереж, електроустановок та побутових електроприладів;

забезпечувати збереження приладів обліку та пломб на них у разі розміщення приладу обліку у квартирі або на іншому об'єкті Споживача;

невідкладно письмово повідомляти Енергопостачальника про недоліки в роботі приладу обліку;

оплачувати спожиту електричну енергію відповідно до умов договору;

вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Енергопостачальника в уповноваженому банку;


погоджувати з Енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності;

надавати розрахункову книжку на вимогу представників Енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у ній показанням приладу обліку;

забезпечувати доступ представників Енергопостачальника, які пред'явили свої службові посвідчення, до квартири або іншого об'єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки;

не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території, що належить Споживачу, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електромережі;

не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування електричною енергією у квартирі або на іншому об'єкті письмово повідомити Енергопостачальника про розірвання договору та розрахуватися за спожиту електричну енергію, включаючи день виїзду.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії своєчасно повідомляти Енергопостачальника про своє право на зменшення розміру плати за спожиту електричну енергію відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
^ Права та обов'язки Енергопостачальника
12. Енергопостачальник має право:

пропонувати Споживачу надання додаткових послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії;

перевіряти стан приладів обліку та знімати показання відповідно до умов договору;

встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії Споживачу у межах, передбачених договором;

вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними Споживачем під час користування електричною енергією;

робити перерву в постачанні електричної енергії або відключати Споживача без його згоди у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією для населення.

13. Енергопостачальник зобов'язується:

забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором про користування електричною енергією;

надавати інформацію про послуги, пов'язані з електропостачанням, та про терміни обмежень і відключень;

гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, за умови дотримання Споживачем вимог Правил безпечної експлуатації внутрішньої електромережі, електроустановок та побутових електроприладів;

у разі перерахування Споживачем коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути ці кошти за заявою Споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання;

повідомляти Споживача письмово або через засоби масової інформації та в місцях оплати за електричну енергію про змінення тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження;

проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів обліку у Споживача відповідно до затверджених графіків;

проводити планові повірки, ремонт та замінення приладів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором;

розглядати звернення Споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені Правилами користування електричною енергією для населення;

ознайомити Споживача з Правилами користування електричною енергією для населення та провести інструктаж щодо умов безпечної експлуатації приладів обліку.

14. Представник Енергопостачальника під час знімання показань приладів обліку, замінення приладів обліку, виписування платіжних документів за електричну енергію та інших дій, що виконуються відповідно до договору, зобов'язаний пред'являти своє службове посвідчення.

15. Енергопостачальник безплатно:

здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку;

дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії;

надає інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

видає бланки типових договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій або платіжні документи та електронну картку на оплату електричної енергії.


^ Умови та порядок оплат

16. Оплата спожитої електричної енергії здійснюється за плановими платежами, які періодично не менш як один раз на шість місяців уточнюються за фактичними показаннями приладу обліку. За результатами уточнення перший плановий платіж наступного розрахункового періоду збільшується або зменшується на відповідну величину. Величина планового платежу розраховується за встановленим НКРЕ тарифом та виходячи з обсягу місячного споживання ______кВт*год (заповнюється споживачем).

Споживач має право самостійно зняти показання приладу обліку та заповнити платіжний документ. У такому випадку енергопостачальник має право контролювати правильність зняття показань приладу обліку.

Кошти вносяться до _______ числа календарного місяця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника.

_______________________________________________________________________________________________

(розмір тарифу (ціна), порядок та терміни оплати)

У разі несплати за спожиту електричну енергію до ______ числа Споживачу нараховується пеня у розмірі

_______ відсотків, але не більше _________ відсотків заборгованості.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію визначається відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

17. При зміненні тарифів (цін) Енергопостачальник зобов'язаний довести до відома Споживача письмово або через засоби масової інформації, письмовим повідомленням та в місцях оплати за електричну енергію нові величини тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження.

18. У разі заборгованості, сторони погоджують графік ії погашення за умови обов’язкової оплати поточних платежів.
^ Відповідальність сторін
19. Енергопостачальник несе відповідальність:

за шкоду, заподіяну Споживачу або його майну, в розмірі та порядку, визначених законодавством;

у разі тимчасового припинення електропостачання з вини Енергопостачальника - у розмірі двократної вартості недовідпущеної Споживачу електричної енергії;

у разі відпуску Споживачу електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, зазначених у договорі, сплачує 25 відсотків вартості такої енергії;

у разі порушення прав Споживача (відмова в реалізації його прав, у наданні необхідної інформації, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо).

Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

20. Споживач несе відповідальність за:

прострочення внесення платежів за електричну енергію;

порушення Правил користування електричною енергією;

ухилення від виконання або несвоєчасного виконання рішень та приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;

розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж та споживання електричної енергії без приладів обліку;

пошкодження приладів обліку;

розукомплектування та пошкодження об'єктів електроенергетики, розкрадання майна цих об'єктів;

насильницькі дії, що перешкоджають посадовим особам Енергопостачальника виконувати свої службові обов'язки.
Інші умови
21. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються законодавством.

22. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

23. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього договору регулюються органами Держенергонагляду згідно з Правилами користування електричною енергією, Правилами улаштування електроустановок, Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживача, Правилами технічної експлуатації установок споживача.

24. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються НКРЕ