asyan.org
добавить свой файл
1
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23

Витрати на позики

Основний принцип________________________________________________________

1.Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу формують частину собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як витрати.

Сферазастосування_______________________________________________________

2.Підприємство повинно застосовувати цей Стандарт в обліку для витрат на позики.

3.Стандарт не стосується фактичної або розрахункової вартості власного капіталу, зокрема привілейованого капіталу, не класифікованого як зобов'язання.

4.Підприємству не потрібно застосовувати Стандарт до витрат на позики, що безпосередньо відносяться допридбання, будівництва або продукції:

(a) кваліфікованого активу, оціненого за справедливою вартістю, наприклад біологічний актив; або

(b) матеріальних запасів (товарів), що виробляються, або до будь-чого іншого, що виробляється у великій кількості на повторювальній основі.

Визначення___________________________________________

^ 5.Цей Стандарт використовує наступні умови з вказаними значеннями:

Витрати на позики є проценти та інші витрати, які підприємство бере на себе у зв 'язку з позичанням коштів.

Кваліфікований актив - це актив, який обов 'язково потребує суттєвого періоду часу для підготовки його до використання за призначенням або продажу.

6.Витрати на позики можуть включати:

(a) проценти за банківським овердрафтом та короткостроковими і довгостроковими позиками;

(b) амортизацію знижок або премій, пов'язаних з позиками;

(c) амортизацію другорядних витрат, взятих на себе у зв'язку з отриманням позик;

(d) фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою, визнані відповідно до МСБО 17 Оренда; і

(e) курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони розглядаються як корегування витрат на проценти.

7.Залежно від обставин, будь-що з наступного може бути кваліфікованими активами:
(а) матеріальні запаси (товари);

(b) виробничі насадження;

(c) засоби виробництва електроенергії (електростанції);

(d) нематеріальні активи;

(e) інвестиційна нерухомість.

Фінансові активи та матеріальні запаси, які виробляються, або будь-що інше, що виробляється протягом короткого проміжку часу, не є кваліфікованими активами. Активи, які готові для використання за призначенням або продажу, якщо придбані, також не є кваліфікованими активами.

Визнання_______________________________________

8.Підприємство повинно капіталізувати витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу як частину собівартості такого активу. Підприємство повинно визнавати інші витрати на позики як витрати в періоді, в якому воно бере їх на себе.

9.Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, включаються у вартість такого активу. Такі витрати на позики капіталізуються як частина собівартості активу, якщо існує ймовірність, що вони принесуть підприємству в майбутньому економічні вигоди і витрати можна оцінити достовірно. Якщо підприємство застосовує МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції,воно визнає витратами частину витрат на позики, які компенсують інфляцію протягом такого ж періоду, відповідно до параграфа 21 цього Стандарту.

Витрати на позики, які підлягають капіталізації

10.Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу - це ті витрати на позики, яких можна було б уникнути, якщо б не були зроблені витрати на кваліфікований актив. Якщо підприємство позичає кошти конкретно з метою отримання певного кваліфікованого активу, то витрати на позики, які безпосередньо відносяться до цього кваліфікованого активу, можуть бути легко ідентифіковані.

11.Може бути складно ідентифікувати прямий зв'язок між певними позиками і кваліфікованим активом та визначити позики, яких за інших обставин можна було б уникнути. Такі складнощі відбуваються, наприклад, якщо фінансова діяльність підприємства координується централізовано. Складнощі також виникають, якщо група використовує різні боргові інструменти, щоб позичити кошти з різними ставками відсотка, і позичає ці кошти іншим підприємствам в групі на різних умовах. Інші складнощі виникають через використання позик в іноземній валюті або пов'язаних з іноземною валютою, якщо група діє в умовах економіки з високим рівнем інфляції і коливань в обмінних курсах. В результаті, визначення суми витрат на позики, які безпосередньо відносяться до придбання кваліфікованого активу, ускладнюється і потрібно діяти на основі судження.

12.Якщо кошти позичаються конкретно з метою отримання кваліфікованого активу, то підприємство повинно визначити кількість витрат на позики, яка підлягає капіталізації, визначаються як фактичнівитрати на позики, понесені протягом певного періоду, за вирахуванням будь-якого інвестиційного прибутку від тимчасового інвестування цих позичань.

13.Фінансові угоди за кваліфікаційним активом можуть бути наслідком отримання підприємством позикових коштів і взяття зобов'язань з витрат на позики перед тим, як деякі або всі кошти використовуватимуться для витрачання на кваліфікований актив. У таких обставинах, кошти часто тимчасово інвестуються протягом їх витрачання з кваліфікованого активу. У визначенні суми витрат на позики, які підлягають капіталізації протягом періоду, будь-який інвестиційний прибуток, отриманий з таких коштів, утримується від взятих на себе витрат на позики.

14.До періоду, що підприємство позичає кошти взагалі і використовує їх з метою отримання кваліфікованого активу, підприємство повинно визначити суму витрат на позики, які підлягають капіталізації,застосовуючи норму капіталізації до витрат за таким активом. Норма капіталізації повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики, що застосовується до позик підприємства, які непогашені протягом періоду, інші ніж витрати на позики, зроблені конкретно з метою отримання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, які підприємство капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, які підприємство прийняло на себе протягом цього періоду.

15.За деяких обставин доцільно включати всі позики материнського підприємства та його дочірніх підприємств при обчисленні середньозваженої величини витрат на позики; за інших обставин, доцільно кожному дочірньому підприємству використовувати середньозважену величину витрат на позики, що застосовується до його власних позик.

^ Перевищення балансової вартості кваліфікованогоактиву над сумою очікуваного відшкодування

16.Якщо балансова вартість або очікувана залишкова вартість кваліфікованого активу перевищує суму його очікуваного відшкодування або чисту вартість реалізації, то балансова вартість списується повністю або частково відповідно до вимог інших Стандартів. За певних обставин сума повного або часткового списання сторнується відповідно до цих Стандартів.

Початок капіталізації

17.Підприємство повинно почати капіталізацію витрат на позики як частину собівартості кваліфікованого активу з дати початку. Дата початку капіталізації - це дата, якщо підприємство має відразу всі наступні умови:

(a) бере на себе витрачання на актив;

(b)бере на себе витрати на позики; і

(c) робить дії, які необхідні для підготовки активу для його використання за призначенням або продажу.

18.Витрати на кваліфікований актив включають тільки ті витрати, результатом яких є платежі готівкою, передача інших активів або прийняття процентних зобов'язань. Витрати зменшуються на суму будь-яких отриманих проміжних виплат і грантів, отриманих у зв'язку з активом (дивіться МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу). Середня балансова вартість активу протягом періоду, включаючи попередньо капіталізовані витрати на позики, як правило, є обґрунтовано наближеною величиною витрат, до яких застосовується норма капіталізації в цьому періоді.

19.Дії, необхідні, щоб підготувати актив для його використання за призначенням або продажу, передбачають більше ніж фізичне створення активу. Вони включають технічну і адміністративну роботу до початку фізичного створення, як наприклад дії, пов'язані з отриманням дозволів перед початком будівництва. Проте, такі дії не включають утримання активу, коли відсутнє виробництво або розробка, яке змінює стан активу. Наприклад, взяті на себе витрати на позики під час освоєння земельної ділянки, капіталізуються протягом періоду, в якому відбувалась діяльність, пов'язана з цим освоєнням. Проте, взяті на себе витрати на позики, якщо земля, придбана для цілей будівництва, утримується без будь-якої діяльності, пов'язаної з її освоєнням, не капіталізується.

Призупинення капіталізації

20.Підприємство повинно тимчасово призупинити капіталізацію витрат на позики протягом тривалих періодів, у яких тимчасово призупиняється активна розробка кваліфікованого активу.

21.Підприємство може брати на себе витрати на позики протягом тривалого періоду, в якому воно тимчасово призупинить дії, необхідні для підготовки активу для його використання за призначенням або продажу. Таківитрати є витратами утримання частково завершених активів і не капіталізуються. Проте, підприємство, як правило, не призупиняє капіталізацію витрат на позики протягом періоду, якщо воно здійснює істотну технічну і адміністративну роботу. Підприємство також тимчасово не призупиняє капіталізацію витрат на позики, якщо тимчасова затримка — це необхідна частина процесу підготовки активу для його використання за призначенням або продажу. Наприклад, капіталізація продовжується протягом тривалого періоду, якщо високий рівень води затримує будівництво моста і якщо цей рівень є звичайним в залученому географічному регіоні протягом періоду будівництва.

Припинення капіталізації

22.Підприємство повинно припинити капіталізацію витрат на позики, якщо по суті вся діяльність, необхідна для підготовки кваліфікованого активу для його використання за призначенням або продажу, завершена.

23.Актив, як правило, вважається готовим для його використання за призначенням або продажу, якщо фізичне будівництво активу завершено, навіть якщо адміністративна підготовка ще триває. Якщо необхідно завершити незначні модифікації (деталі), як наприклад, інтер'єр згідно вимог покупцю або споживача, то діяльність щодо активу вважається по суті завершеною.

24.Якщо підприємство завершує будівництво кваліфікованого активу частинами і кожна частина може використовуватися, тоді як будівництво інших частин триває, підприємство повинно припинити капіталізацію витрат на позики, якщо вся діяльність, необхідна для підготовки цієї частини для її використання за призначенням або продажу, по суті завершена.

25.Бізнесовий комплекс, що охоплює декілька будівництв (споруд), кожний з яких, може використовуватися індивідуально, є прикладом кваліфікованого активу, для якого кожна частина придатна до використання, тоді як будівництво інших частин триває. Прикладом кваліфікованого активу, якому необхідно бути завершеним перед тим, як будь-яка частина зможе використовуватися, є промислове підприємство, що включає декілька послідовних процесів, які здійснюються в різних цехах в межах підприємства, як наприклад сталеливарний завод.

Розкриття інформації________________________________________

26.Підприємство повинно розкривати:

(a) суму витрат на позики, капіталізовану протягом періоду; і

(b) норму капіталізації, яка використовується для визначення суми витрат на позики, що підлягають капіталізації.

Положенняперехідногоперіоду____________________________________________

27.Якщо застосування цього Стандарту викликає зміни в обліковій політиці, підприємство повинно застосовувати Стандарт до витрат на позики, пов'язані з кваліфікованими активами, для яких дата початку капіталізації є на дату або після дати набрання чинності.

28.Проте, підприємство може назначити будь-яку дату перед датою набрання чинності і застосовувати Стандарт до витрат на позики, пов'язаних зі всіма кваліфікованими активами, для яких дата початку капіталізації є на дату або після цієї дати.

Датанабраннячинності____________________________________________________

29.Підприємство повинно застосувати цей Стандарт протягом щорічних періодів, що починаються на або після 1 січня 2009 року. Застосування раніше дозволено. Якщо підприємство застосовує Стандарт до 1 січня 2009 року, то воно повинно розкривати цей факт.

ВилученняМСБО 23 (переглянутогоу 1993році)_____________________________

30.Цей Стандарт замінює МСБО 23 Витрати на позики, переглянутий у 1993 році.

Додаток

Внесення змін до інших тверджень

Виправлення в цьому додатку повинні застосовуватися протягом щорічних періодів, що починаються на або після 1 січня 2009 року. Якщо підприємство застосовує цей Стандарт раніше, виправлення в цьому додатку повинні застосовуватися протягом цього періоду. У виправлених параграфах новий текст підкреслено і видалений текст закреслено.

A1 МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітностівиправлено

як описано нижче.

Параграфи 9, 12 і 13 змінені, після параграфа 25H доповнено заголовком і параграфом 25I, і додано параграф 47G як зазначено нижче:

9. Перехідні положення в інших МСФЗ застосовуються до змін в обліковій

політиці, зробленої

підприємством, яке вже використовує МСФЗ; вони не застосовуються до перехідного періоду до МСФЗ першого застосування, окрім того, як визначено в параграфах 25D, 25H, 25I, 34A і 34B.

 12. Цей МСФЗ встановлює дві категорії виключень до принципу, що розкриття

інформації підприємства щодо балансу повинно відповідати кожному МСФЗ:

(a) параграфи 13—25I і 36A— 36C надають звільнення від деяких вимог інших МСФЗ.

(b) параграфи 26—34B забороняють ретроспективне застосування деяких аспектів інших МСФЗ.

13. Підприємство може обирати - використовувати одне або більше наступне звільнення:
(a)...

(l) оцінка справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні (параграф 25G);

(m) фінансовий актив або нематеріальний актив обліковуються відповідно до тлумачень КТМФЗ 12 Угоди про концесію послуг(параграф 25H); і

(n) витрати на позики (параграф 25I).

Підприємство не повинно застосовувати ці звільнення аналогічно до інших статей.

Витрати на позики

25I Перше застосування може використовувати перехідні положення, встановлені в параграфах 27 і 28 МСБО 23 Витрати на позики, переглянутого у 2007 році. У цих параграфах посилання на дату набрання чинності повинні бути інтерпретовані або на 1 січня 2009 року або на дату переходу до МСФЗ, яка є пізнішою.

47G Підприємство повинно застосувати зміни в параграфах 13(n) і 25I протягом щорічних періодів, що починаються на або після 1 січня 2009 року. Якщо підприємство застосовує МСБО 23 раніше, то ці зміни повинні бути застосовані протягом цього періоду.

^ A2 У МСБО 1 Подання фінансових звітів останнє речення параграфа 110 виключено.

АЗ У МСБО 7 Звіти про рух грошових коштів параграф 32 змінено як наведено нижче:

32 Загальна сума відсотків, сплачена протягом періоду, розкривається у звіті про рух грошових коштів незалежно від того, чи були вони визнані як витрати в звіті про прибутки або чи капіталізовані відповідно до IAS 23 Витрати на позики.

^ A4 У МСБО 11 Будівельні контракти останнє речення параграфа 18 змінено як

наведено нижче:

18 Витрати, які можна віднести до діяльності за контрактом в цілому і розподілити за певними контрактами, також включають витрати на позики.

^ A5 У МСБО 16 Основні засоби параграф 23 змінено як наведено нижче:

23 Собівартість об'єкта основних засобів - це грошовий еквівалент ціни на дату визнання. Якщо оплату відкладають на строк довший, ніж нормальних строк надання кредиту, різниця між грошовим еквівалентом ціни і повною оплатою визнається як відсотки за період кредиту, якщо тільки такі відсотки не капіталізовані відповідно до МСБО 23.

^ A6 У МСБО 38 Нематеріальні активи параграф 32 змінено як наведено нижче:

32 Якщо оплату за нематеріальний актив відкладають на строк довший, ніж нормальний строк кредиту, то його собівартість є грошовим еквівалентом ціни. Різниця між цією сумою і повними платежами визнається як витрати на відсотки за період кредиту, якщо тільки вони не капіталізуються відповідно до МСБО 23 Витрати на позики.

A7 У тлумаченнях КТМФЗ 1 Зміни в існуючих списаних (резервних), відновлених і подібних

зобов'язаннях параграф 8 змінено як наведено нижче:

8 Періодичне покриття знижки повинно бути визнано в прибутках або збитках як фінансова вартість як

воно відбувається. Капіталізацію за МСБО 23 не дозволено.

A8 У тлумаченнях КТМФЗ 12 Угоди про концесію послуг параграф 22 змінено як наведено

нижче:

22 Відповідно до МСБО 23 витрати на позики, віднесені до угоди, повинні бути визнані як витрати в періоді, в якому вони взяті на себе, якщо тільки оператор не мав договірного права отримати нематеріальний актив (право стягувати плату споживачів суспільних послуг). В даному випадку витрати на позики, віднесені до угоди, повинні бути капіталізовані протягом конструктивної фази угоди відповідно до цього Стандарту.