asyan.org
добавить свой файл
1


«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА»
2 - РІВЕНЬ
Елементи дискретних пристроїв автоматики


 1. Привести схему очікуючого мультивібратора на логічних елементах І-НЕ, часові діаграми, що ілюструють його роботу, вираз для тривалості вихідного імпульса.

 2. Привести схему коливного мультивібратора на операційному підсилювачі, часові діаграми, що ілюструють його роботу, вираз для тривалості вихідних імпульсів та періоду їх повторення; показати як можна змінювати шпаруватість вихідних імпульсів.

 3. Вказати можливі застосування тригера Шмітта, навести відповідні часові діаграми.

 4. Записати досконалу (цілковиту) диз'юнктивну нормальну форму для функції, що задана таблично.

Х1 Х2 Х3 Y

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

5. Записати досконалу (цілковиту) кон'юнктивну нормальну форму для функції, що задана таблично.

Х1 Х2 Х3 Y

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 1 1

6. Записати функцію y=x1+x1x2+x1x2x3 у досконалій (цілковитій) диз'юнктивній нормальній формі.

 1. Нарисувати схему 4-х розрядного двійкового асинхронного підсумовуючого лічильника на D-тригерах. 1. Нарисувати схему перетворювача кодів побудованого на парі дешифратор-шифратор, робота якого відповідає таблиці істинності.

Вх. змінні Вих. змінні

Х1 Х2 Y1 Y2 Y3

0 0 0 1 1

0 1 1 0 1

1 0 0 0 1

1 1 1 1 0
Обчислювальна техніка

 1. Записати числа +0,100111; +0,010110; -0,110110; -0,001011 в прямому, доповняльному і оберненому кодах.

 2. Число представити двійковим доповнювальним кодом.

 3. Записати числа +0,110101; +0,111110; -0,100111; -0,000011 в прямому, доповняльному і оберненому кодах.
 1. Записати числа +0,010110; + 0,100110; -0,011110; -0,111011 в прямому, доповняльному і оберненому кодах.
 1. Додати два числа, що задані у формі з плаваючою комою:

[A]пр = 0 011 1 01100 [В]пр = 0 101 0 11000

 ma  a  m в  в

знак знак знак знак

порядку числа порядку числа
6. Додати два числа, що задані у формі з плаваючою комою:

[A]пр = 0 110 0 00110 [В]пр = 0 111 0 10101

 ma  a  m в  в

знак знак знак знак

порядку числа порядку числа
7. Додати два числа, що задані у формі з плаваючою комою:

[A]пр = 0 101 1 11000 [В]пр = 0 110 0 11100

 ma  a  m в  в

знак знак знак знак

порядку числа порядку числа
8. Додати два числа, що задані у формі з плаваючою комою:

[A]пр = 0 001 0 10100 [В]пр = 0 010 0 01110

 ma  a  m в  в

знак знак знак знак

порядку числа порядку числа

Теорія інформації


 1. Визначити спектр сигналу, який модульовано за амплітудою (АМ) сигналом, що має спектральний склад

,

за умови, що несуча , де , .

 1. В результаті обмеження спектру сигналу першими п’ятьма гармоніками зменшення середньої потужності становить 10%. Яку величину має середня потужність сигналу, якщо період повторення дорівнює 10 с, а сам сигнал є непарною функцією часу (наприклад, послідовністю прямокутних імпульсів типу “меандр” з одиничною амплітудою)?

 2. Визначити автокореляційну функцію послідовності прямокутних імпульсів з амплітудою 3В, періодом 30 мс та тривалістю імпульсів 13 мс.

 3. Задано сигнал типу “меандр” з одиничною амплітудою. Оцінити похибку спектрального представлення цього сигналу (середньої потужності), якщо аналітичний вираз спектру , а кількість гармонік обмежена до 8.

 4. Спектр прямокутного імпульсу тривалістю описується виразом (амплітуда дорівнює 1). Як виглядатиме спектр послідовності таких імпульсів при , , .

 5. Квантування за рівнем ведеться з похибкою 0,01%. Визначити кількість рівнів квантування та необхідну кількість розрядів двійкового коду для передачі дискретних повідомлень.

 6. Визначити надлишковість п’ятирозрядних повідомлень тріскового коду, якщо імовірності символів складають:

;

, , .

 1. Спектр одиночного прямокутного імпульсу описується виразом . Нарисувати графік спектру та вказати, яка його частина містить в собі основну частину енергії імпульсу. Який імпульс дає можливість звузити ширину каналу порівняно з прямокутним. Імпульс якої форми є найбільш доцільним з точки зору звуження каналу зв’язку?


^ Основи збору, передавання та обробки інформації

 1. Швидкість передачі сигналу в каналі зв'язку дорівнює 50 Бод. Визначити тривалість повідомлення Тс, якщо використовується двійковий код, а кількість символів дорівнює 1000.

 2. Визначити швидкість модуляції, якщо по каналу зв'язку за 1 хвилину передається 7200 п'ятирозрядних двійкових кодових комбінацій.

 3. Стартстопний телеграфний апарат передає кожну букву сімома імпульсами: стартовим (20 мс), п'ятьма інформаційними (20 мс кожний) та одним стоповим (30 мс). Визначити коефіцієнт помилок, якщо за годину неперервної роботи було зафіксовано 6 помилково прийнятих букв.

 4. Покажіть зв'язок між об'ємом та базою сигналу і визначте базу, якщо здійснюється передача 1000 однобайтних кодових комбінацій відеоімпульсами тривалістю 5 мс і тактовою частотою 100 Гц.

 5. Телеметричний сигнал має ширину спектру 100...500 Гц. Визначити число відліків цього сигналу за час 20 с.

 6. Максимальна частота частотно-модульованого сигналу дорівнює 20,1 МГц, несуча частота - 20 МГц, а частота модуляції 10 кГц. Визначити девіацію частоти та індекс модуляції.

 7. Визначте, яку кількість каналів можна організувати в синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц, якщо тривалість одиничних елементів, що подаються від джерела становить 20 мс, а для ознаки синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.

 8. Визначте швидкість модуляції і швидкість передачі інформації, якщо тривалість одиничного елемента  = 20 мс, передача здійснюється кодовими комбінаціями довжиною n=10 при 9 інформаційних розрядах. Число значущих позицій передаваного сигналу дорівнює 2.

Елементи та пристрої автоматики
1. Що таке номінальний коефіцієнт перетворення давача та як він визначається?

2. Як може бути здійснена повна оцінка динамічних характеристик давача?

3.Накресліть узагальнену структурну схему оптичного давача та коротко охарактеризуйте її елементи.

4.Накресліть узагальнену структурну схему радіаційного пірометра та опишіть її елементи.

5. Опишіть принцип дії ферозонда.

6. Опишіть будову та принцип дії мікродвигуна постійного струму з порожнистим немагнітним якорем.

7.Опишіть суть амплітудно-фазового способу керування асинхронним мікродвигуном.

8. Опишіть будову та принцип дії реактивного синхронного мікродвигуна.
Алгоритмічні мови та програмування


 1. Структура програми на алгоритмічній мові Паскаль.

 2. Оператор циклу з передумовою мови Паскаль: призначення, синтаксис, приклад застосування.

 3. Оператор циклу з післяумовою мови Паскаль: призначення, синтаксис, приклад застосування.

 4. Оператор циклу з параметром мови Паскаль: призначення, синтаксис, приклад застосування.

 5. Умовний оператор мови Паскаль: призначення, синтаксис, приклад застосування.

 6. Оператор вибору мови Паскаль: призначення, синтаксис, приклад застосування.

 7. Процедури мови Паскаль: призначення, синтаксис опису прцедури, приклад.

 8. Функції мови Паскаль: призначення, синтаксис опису функції, приклад.


Електроніка і мікросхемотехніка


 1. Розрахувати значення розділювальної ємності на виході підсилювального каскаду. Дано: Rвих=100 Ом, Rн=200 Ом, fн=100 Гц, Мн=1 дб.


2. Визначити коефіцієнт фільтрації Г-подібного LC-фільтра, який під’єднаний на виході мостового однофазного випрямляча, якщо L =0,2 Гн, С=500 мкФ, fм=50 Гц.

3. Знайти значення вихідного опору підсилювача охопленого від'ємним зворотним зв'язком за напругою, як показано на рисунку (k=1000, зз=0,1, Rвих=100 Ом).

Rвих

-кUвх Rн

зз

4. Для наведеної на рисунку схеми підсилювача визначити коефіцієнт передачі за напругою і вхідний опір каскаду, якщо R1=10 кОм, R2=100 кОм, Кuо=104, Rвхд=100 кОм.
R2
R1
Uвих

Uвх 1. Для наведеної на рисунку схеми підсилювача визначити коефіцієнт передачі за напругою і максимальне значення дрейфу вхідної напруги при зміні температури оточуючого середовища з 20оС до 50оС.

Дано: (Uзм/T)=20 мкВ/оС, (Івх/T) =10-9 А/оС, R1 = 20 кОм, R2 = 100 кОм.
6. Для наведеної на рисунку схеми підсилювального каскаду визначити коефіцієнт підсилення за напругою, якщо: Іок=2 мА, R2=1 кОм, Rн=2 кОм, Rс = 0,5 кОм, =40, rб=200 Ом.


7.Для наведеної схеми RC-генератора розрахувати частоту гармонічних коливань на його виході і значення резисторів в колі від'ємного зворотного зв'язку, якщо: R=3 кОм, С=51нФ, Rнmin=1 кОм.

8. Для транзисторного каскаду в схемі з СЕ визначити коефіцієнт частотних спотворень на високих частотах. Дано: Rк=3 кОм, Rн=6 кОм, fв=0,5 МГц, Ск=2 пФ, f =5 МГц, = 50.


Мікропроцесорні пристрої
1. Класифікуйте мікропроцесори за призначенням, типом архітектури та системи команд.

2. Вказати з яких машинних циклів складається команда МП Intel 8080 JС 809АH і підрахувати кількість тактів у команді.

3. Назвати всі програмно-доступні елементи МП Intel 8080.

4. Назвати сигнали шини управління МП Intel 8080.

5. Назвати основні характеристики ядра, підсистеми вводу-виводу та периферійних пристроїв мікроконтролерів сімейства AVR.

6. Опишіть організацію пам’яті програм та даних мікроконтролера AT90S2313.

7. Назвіть типи адресації в мікроконтролері AT90S2313. Наведіть приклади.

8. Вкажіть стан прапорців та вміст регістру R16 мікроконтролера AT90S2313 в результаті виконання команди add R16, R17, якщо перед виконанням операції вміст регістрів був такий: R16 = -2010, R17 = -12210

Організаційно-технічне забезпечення

систем захисту інформації


 1. Дайте характеристику та опишіть призначення систем контролю та обмеження доступу (СКОД) на контрольовану територію.

 2. Дайте характеристику системам охорони периметра та простору контрольованої території, наведіть відомі вам технічні засоби охорони периметра.

 3. Дайте характеристику системам телевізійного спостереження, опишіть принципи їх організації та порівняйте комп’ютерні та традиційні системи відеоспостереження.

 4. Дайте визначення поняттям модель загроз та модель порушника, наведіть послідовність побудови моделі загроз та моделі порушника.

 5. Наведіть перелік відомих вам загроз персоналу та матеріальним (фінансовим) ресурсам, зосереджених на підприємствах чи установах різної форми власності.

 6. Наведіть перелік відомих вам загроз інформаційним масивам на підприємстві, зосереджених у документаційній формі та у вигляді інформаційних сигналів в обчислювальних системах.

 7. Перерахуйте організаційні заходи, які можна застосувати для контролю та розмежування доступу на територію підприємства та окремі його об’єкти.

 8. Охарактеризуйте та наведіть способи організації каналів витоку інформації шляхом спеціального впливу.


Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних з захистом

інформації з обмеженим доступом
1. Дайте поняття терміну – документ.

2. Яка інформація не може бути віднесена до категорії конфіденційної?

  3. Як доставляються документи зі ступенем секретності “цілком таємно” та “таємно” у межах даного населеного пункту?

4. Що таке номенклатура секретних справ?

5. Назвіть види номенклатури справ.

6. Що Ви знаєте про перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації.

7. Що слід розуміти під знищенням документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації?

8. Що таке таємна інформація?
Організація та проведення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом
1. Що таке державна таємниця?

2. Що таке режимно-секретний орган ( РСО)?

3. Що таке обробка секретної інформації?

4. Що таке віднесення інформації до державної таємниці?

5. Хто такий державний експерт з питань таємниць?

6. Що таке допуск і доступ до державної таємниці?

7. Засекречування матеріальних носіїв інформації:

8. Охорона державної таємниці:
Бази даних та знань


 1. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД товариства філателістів. Наведіть відповідну ER-діаграму.

 2. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД продуктової крамниці. Наведіть відповідну ER-діаграму.

 3. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД оперного театру. Наведіть відповідну ER-діаграму.

 4. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД автомайстерні. Наведіть відповідну ER-діаграму.

 5. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД мобільного телефона. Наведіть відповідну ER-діаграму.

 6. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД політичної партії. Наведіть відповідну ER-діаграму.

 7. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД швейної майстерні. Наведіть відповідну ER-діаграму.

 8. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД АЗС. Наведіть відповідну ER-діаграму.


Алгоритмічні основи криптології


 1. Типи задач в теорії алгоритмів. Наведіть характеристики.

 2. Діофантові рівняння. Частковий та повний розв’язок.

 3. Обчислення прямуючих дробів.

 4. Теорема Ейлера. Застосування.

 5. Теорема Ферма. Застосування.

 6. Розв’язування порівнянь першого степеня вигляду axb(mod m) для взаємно простих a і m.

 7. Китайська теорема про лишки.

 8. Зведення розв’язування порівняння високого степеня до розв’язування порівняння меншого степеня.


Методи та засоби захисту інформації


 1. Назвіть та коротко охарактеризуйте основні форми інформації, що представляють інтерес з погляду захисту. (с.5)

 2. Розкрийте поняття «Небезпечна зона 1» та «Небезпечна зона 2». (с.6)

 3. Розкрийте поняття «Контрольована зона». (с.6)

 4. Вкажіть шляхи перехоплення акустичної (мовної) інформації. (с.8)

 5. Розкрийте принцип дії лазерного мікрофона. (с.9, с.15-мал. 1.7)

 6. Приведіть та охарактеризуйте основні схеми заземлення технічних засобів. (с.27-28)

 7. Для чого застосовують метод «випалювання» і в чому його суть? (с.61)

 8. Принцип дії та пошук закладних пристроїв за допомогою нелінійного локатора.