asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________»
Місто Київ, Україна, _______________ дві тисячі _____________ року.
Громадянин України _________П.І.Б.__________, податковий номер __________, який зареєстрований за адресою: ________________________________, надалі – «Продавець», з однієї сторони, та

Громадянин України _________П.І.Б.__________, податковий номер __________, який зареєстрований за адресою: ________________________________, надалі – «Покупець», з другої сторони, а разом надалі за текстом іменуються «Сторони»,

розуміючи значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам'яті і доброму розумі, намагаючись згідно зі ст. 6 Цивільного кодексу України врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця свою частку у розмірі __% (_________ відсотків) Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» (надалі за текстом – «Товариство» або «ТОВ «_____________»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вказану частку Продавця.

1.2. Відомості про Товариство та частку Продавця:

1.2.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________».

1.2.2. Податковий номер: __________________.

1.2.3. Місцезнаходження: ________________________________________________.

1.2.4. Статутний капітал: ______ (_______________________) гривень 00 копійок.

1.2.5. Частка Продавця у статутному капіталі Товариства, що підлягає відступленню (продажу), складає: ______ (___________________) гривень 00 копійок, що становить __% (___________________) статутного капіталу ТОВ «_______».

^ 2. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ СТОРІН

2.1. За домовленістю Сторін ціна продажу частки у розмірі __% (_________________) статутного капіталу ТОВ «_______» становить: ______________ (________________________) гривень 00 копійок.

2.2. Оплата вартості частки, вказаної у п. 2.1. цього Договору, здійснюється Покупцем до підписання цього Договору.

2.3. Валютою платежу за цим Договором є грошова одиниця України – гривня.

2.4. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку за продану частку в статутному капіталі ТОВ «_______», одержання ним від Покупця грошей в сумі _____________ (____________________________) гривень 00 копійок, та відсутність по відношенню до нього будь-яких претензій фінансового характеру.

2.5. Зазначену в цьому договорі ціну продажу частки Продавець вважає вигідною для себе, її розмір не пов’язаний зі збігом якихось важких для нього обставин і повністю його задовольняє.

^ 3. НАСЛІДКИ ПРИДБАННЯ ЧАСТКИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

3.1. До Покупця переходять всі права та обов’язки учасника ТОВ «_______», передбачені чинним законодавством та установчими документами ТОВ «_______», з моменту підписання даного Договору.

3.2. Покупець з моменту придбання частки у Статутному капіталі ТОВ «_______» зобов'язується виконувати вимоги установчих документів ТОВ «_______», а також нести всі обов’язки учасника, що випливають із установчих документів ТОВ «_______» та чинного законодавства.


4. ГАРАНТІЇ

4.1. Продавець стверджує, що повідомив Покупця про всі істотні обставини, які мають відношення до ТОВ «_______» та які могли вплинути на волю Покупця щодо укладення цього договору.

4.2. Покупець стверджує, що належним чином повідомлений про характер діяльності та фінансовий стан справ ТОВ «_______» на момент укладення цього договору.

4.3. Покупець та Продавець стверджують, що вони не визнані у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними повністю або частково, сторони за договором однаково розуміють значення і умови цього правочину та його правові наслідки, підтверджують, що волевиявлення їх є вільним, усвідомленим і відповідає їх намірам, умови договору, що укладається, є для них зрозумілими, відповідають їх волевиявленню і не викликають будь-яких запитань, а також те, що він не носить характеру фіктивного та удаваного правочину. Ціна продажу, зазначена в пункті 2.1 цього договору, за твердженням сторін відповідає їх дійсним намірам.

4.4. Продавець гарантує, що предмет цього договору до його укладення нікому іншому не відчужений, в спорі та під заставою, в тому числі податковою, не перебуває, правами третіх осіб як в Україні, так і за її межами не обтяжений, відсутні вимоги кредиторів на частку.

4.5. Продавець стверджує, що на момент укладення та підписання цього Договору ним повністю внесено (сплачено) його частку у статутному капіталі ТОВ «_______» в розмірі _______ (__________________) гривень 00 копійок, що складає ___% (_____________ відсотків) статутного капіталу Товариства.

4.6. Продавець повідомляє Покупця, що відчужувана ним за цим договором частка в статутному капіталі ТОВ «_______» є його особистою приватною власністю, оскільки на момент формування статутного капіталу ТОВ «_______» та внесення грошових коштів в зареєстрованому шлюбі не перебував, не проживав однією сім'єю і не вів спільного господарства з іншою особою, крім цього Продавець стверджує, що йому нотаріусом доведено, що Покупець купує частку у розмірі ___% статутного капіталу ТОВ «_______» за власні гроші не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах, і цю частку в статутному капіталі Товариства набуває в особисту приватну власність.

4.7. Покупець повідомляє Продавця, що купує частку у розмірі ___% статутного капіталу ТОВ «_______» за власні гроші не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах, і цю частку в статутному капіталі Товариства набуває в особисту приватну власність, крім цього Покупець стверджує, що йому нотаріусом доведено, що відчужувана Продавцем за цим договором частка в статутному капіталі ТОВ «_______» є його особистою приватною власністю, оскільки на момент формування статутного капіталу ТОВ «_______» та внесення грошових коштів Продавець в зареєстрованому шлюбі не перебував, не проживав однією сім'єю і не вів спільного господарства з іншою особою.

^ 5. МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

5.1. Право власності на частку, що відчужується за цим договором, у Покупця виникає з моменту підписання даного Договору.

^ 6. ІНШІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим договором.

6.2. Зміна або розірвання цього договору допускається лише за згодою сторін.

6.3. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й цей договір.

6.4. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.5. Зміст ст. 147 Цивільного України, ст.ст. 57, 60, 65, 74 Сімейного кодексу України сторонам роз’яснено.

6.6. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, сплачує Покупець.

6.7. Цей договір складено в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Скляра О.Л., а другий, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів, видається Покупцю.

^ 7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець:
_________П.І.Б.__________

податковий номер __________;

зареєстрована за адресою: _________________________________________
_____________________ /____________/


Покупець:
_________П.І.Б.__________

податковий номер __________;

зареєстрований за адресою: _______________________________________
____________________ /___________/Місто Київ, Україна, ________________ дві тисячі _____________________ року.

Цей договір посвідчено мною, Скляром О.Л., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати згідно ст. Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус