asyan.org
добавить свой файл
1
16.Які методи визначення точки безбитковості

ви знаєте?Дайте їм коротку характеристику

Точка безбитковості(ТБ)-це точка коли доходи дорівнюють витратам і підприємство немає ні прибутку ні збитку.

Методи визначенн ТБ

1)Метод рівняння – передбачає визначення ТБ використовуючи загальну формулу доходу від реалізації:

доход від реалізації=Змінні витрати+постійні

витрати+0, тоді

ТБ=Постійні витрати/ціна на одиницю виро-

бу-змінні витрати (шт.)

2)Метод маржинального доходу:

Маржинальний дохід(МД)=Постіні витрати+прибуток

У точці безбитковості МД= Постіні витрати+0

Тоді ТБ=постійні витрати/МД на одиницю продукції (шт.)

Формула ТБ у грошовому виразі:

ТБ=постійні витрати/Коефіцієнт маржиналь

ного доходу(КМД)

КМД-це співвідношення суми маржинального

доходу і суми доходу від реалізації

3)графічний метод:ВВ-валові витати

ЗВ –змінні витрати

ПВ-постійні витрати

Все що вище точки безбитковості – прибуток

Все що нище – збиток

Точка безбитковості залежить від таких факторів

-ціна продажу виробленого товару

-змінні витрати

-постійні витрати

^ 13. Маржинальний дохід

Маржинальний дохід--це різниця між доходом витрат від реалізації продукції і сумою змінних витрат,він є проміжним фінансовим результатом який забезпечує покриття постійних витрат і отримання прибутку.Показник маржинального доходу пов ُязаний з калькуванням за зиінними витратами.Він є проміжним фін.результатом, який забезпечує покриття постійних витрат і отримання прибутку(маржа, контрибуційна маржа,валовий прибуток)

Маржинальний дохід також обраховується як постійні витрати + прибуток
^ 14. Метод „максимум-мінімум”

Затрати залежно від прийняття управлінських рішень класифікують на постійні і змінні.

Є витрати які важко віднести до постійних або змінних такі витрати називають-змішані.Їх розпреділяють спеціальним методом на постійні і змінні.Найчастіше застосовують метод „максимум-мінімум”

^ 17)В чому сутність визначення точки безбитковості

методом рівняння?

Метод рівняння – передбачає визначення ТБ

використовуючи загальну формулу доходу від

реалізації.

Доход = змінні витрати+постійні витрати+прибуток

Або Ціна виробу=Змінні витрати на одиницю виробу+

+постійні витрати на одиницю виробу+прибуток на

одиницю виробу.

Згідно з наведеним визначенням точки безбитковості

Формула матиме вигляд: доход від реалізації=

Змінні витрати+постійні витрати+0, тоді

Точка безбитковості=Постійні витрати/ціна на одиницю

виробу-змінні витрати (шт.)

18)Охаректиризуйте графічний метод визначення точки

безбитковості?


ВВ-валові витати

ЗВ –змінні витрати

ПВ-постійні витрати

Все що вище точки безбитковості – прибуток

Все що нище – збиток

Точка безбитковості залежить від таких факторів

-ціна продажу виробленого товару

-змінні витрати

-постійні витрати


^ 15.Витрати виробництва за напрямом”контролю і регулювання” класифікуються на:

-контрольовані-це затрати які управлінці на підприємстві можуть проконтролювати або суттєво впливати на них (заробітна плата,витрати на сировину і матеріали…..)

-неконтрольовані-це затрати які управлінці на підприємстві неможуть проконтролювати (амортизація

^ 27. Оцінка ліквідності підприємства.

При аналізі фінансового стану підприємства застосовують такі загальноприйняті методи:

-аналіз за доп. коефіцієнтів

-аналіз на підставі порівняння з попередніми роками

-аналіз на підставі галузевих показників.

Ліквідність – є одним із найбільш застосованих коефіцієнтів, це здатність підприємства перетворити активи на гроші і без втрат їх ринкової вартості . Оцінюючи ліквідність підприємства аналізують його здатність своєчасно і в повному обсязі покрити короткострокову кредиторську заборгованість.

Перші 3 показники розрахунку на основі форми 1 «Баланс підприємства»

-Коефіцієнт поточної ліквідності – логіка цього показника полягає в тому, що підприємство погашає поточні зобов’язання за рахунок поточних активів, він показує скільки грн. поточних активів підприємства припадає на 1 грн. поточних зобов’язань.

! Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання то підприємство працює успішно.

Кпл=( Оборотні активи II р. Абр. 260+витрати майбутніх періодів III р.Абр.270) /( Поточні зобов’язання IV р.Пб.р620+доходи майбутнього періоду V р.Пбр.630)
Якщо Кпл=2 то це свідчить про сприятливий стан ліквідності активів в межах від 1 до 1.5 –під - во вчасно повертає борги

1-критична ситуація

<1 – підприємство має неліквідний баланс.

Коефіцієнт швидкої ліквідності –
Кшл=( Оборот. активи ІІр. Абр 260+ витр. майб. період. ІІІр Абр. 270-Запаси(р100-140) Аб ) / (Поточні забовязання ІV р Пб. р 620+ Доходи майбутн. період Vр Пб .р 630)
Орієнтовне значення Кшл=1, - на кожну грн. ліквідних активів.

В торгівлі Кшл порівнено невисокий, оскільки більша частина грош. коштів вкладена в запаси.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – показує, яка частина коштів (короткострокових зобов’язань) може бути погашена негайно.

^ Кал= (Грош кошти та їх еквіваленти р. 230-240 Аб) / (Поточ. Забовяз. ІV Пб.р 620+ Дох.майб період.Vр Пб р. 630 )
Орієнтовне значення Кал =0.2-0.25 (в цих межах)

Аналіз наступних показників дозволяє оцінити ефективність використання оборотних активів, таких як запаси, та дебітор. заборгованість.

Коефіцієнт оборотності запасів (розрах. на основі форми 1 «баланс підприємства»,

Форми 2 «Звіт про фінансові результати»)
^ Собівартість реаліз. продукції Ф 2 р 40

Коз =

[ Запаси на початок + запаси на кінець] :2

Чим вищий коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси

Зменшення коефіцієнта свідчить про зменшення швидкості оборотності запасів, тобто зниження ефективності їх використання .

Коефіцієнт оборотності дебітор. заборгованості – показує, скільки разів за рік обертаються кошти вкладені в розрахунок.
^ Кдб=Заг.опсяг реалыз р10Ф2 / (Дт заборг. На поч. – Дт заборг.на кынець ): 2
Чим більша кількість обертів тим скоріше підприємство отримує оплату по рахунках. Використовуючи Кдб можна розрах. період індексації – тобто час протягом якого дебітор. заборгованість обертається в грошові кошти , для цього потрібно тривалість звіт. періоду

Поділити на коефіцієнт оборотності дебітор. заборгованості.

Коефіцієнт оборотності кредитор. заборгованості -

К=собыварт.реалыз.продукц.Ф2р40 / (Кт заборг на поч.+Кт на кінець) :2

Чим більша кількість оборотів , тим краще підприємство розрах. за своїми зобов’язаннями. Поділивши звітний період на коеф. оборот. кредит. заборгов. Ми отримаємо кількість днів , протягом яких підприємство оплачує свої рахунки .Порівнявши два останні коефіцієнти можна зробити висновок про платоспроможність підприємства. Перевищення терміну погашення Кт заборг . над Дт заборг. Свідчить про погіршення платоспроможності підприємства.