asyan.org
добавить свой файл
1
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього

(тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 86 132 0 0 86 132

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 81 104 0 0 81 104

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 5 28 0 0 5 28

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 86 132 0 0 86 132

Опис: Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi є власнiстю товариства. Основних засобiв невиробничого

призначення товариство не має. Об'єктiв основних засобiв пiд заставою немає. Обмеження на використання власного

майна вiдсутнi. На умовах фiнансового лiзингу товариство майно не отримувало. Товариство надає послуги

недержавного страхування, перестрахування i займається iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю, яка пов'язана з

розмiщенням страхових резервiв. Специфiка дiяльностi товариства обумовила склад основних засобiв. Товарист

власних будiвель i споруд (примiщень) не має. Головний офiс (Дирекцiя) товариства розмiщений в орендованому

примiщеннi, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, 14. Суттєвих змiн вартостi основних

засобiв у звiтному роцi не було. Необоротних активiв та груп вибуття утримуваних для продажу товариство не має.

Додаткова iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, придбання, вибуття, аморизацiю тощо, щодо кожної групи основних

засобiв наведена у формi №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" та у примiтках до форми №1 "Баланс".

2011 р. © SMA 32670627