asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
11.Визначення цінності проекту, альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі

26.Етапи проведення робіт з технічного аналізу проекту

6.Етапи формування інвестиційної стратегії

21.Джерела фінансування проекту та раціоналізація їх структури

8.Зовнішнє і внутрішнє середовища проекту

2.Концепція проектного аналізу

22.Мета і завдання економічного аналізу, оцінка економічної привабливості та ефективності проекту

23.Мета і завдання інституційного аналізу

27.Мета, компоненти соціального аналізу та зміст робіт з соціального аналізу

^ 28.Мета, суть екологічного аналізу та методи оцінки впливу проекту на навколишнє середовище

19.Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів

17.Методика розрахунку основних фінансових критеріїв

30.Організаційна структура проекту

20.Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту

13.Оцінка вартості грошей в часі

14.Поняття грошового потоку, методологічні принципи розрахунку грошового потоку

9.Поняття життєвого циклу проекту

7.Поняття проекту, види проектів

4. Поняття та принципи розробки інвестиційної стратегії

^ 18.Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків

15.Потреба і способи урахування впливу інфляції на результати оцінки інвестиційних проектів, номінальна та реальна процентні ставки

1.Предмет і мета проектного аналізу

3.Принципи проектного аналізу

12.Причини зміни вартості грошей в часі. Вартість грошей в теперішньому та майбутньому часі

10.Стадії та фази життєвого циклу проекту

24.Сутність маркетингового аналізу. Дослідження ринку продукції проекту

25.Сутність технічного аналізу проекту

29.Суть, зміст та механізм управління проектом

16.Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій

^ 5.Цілі та напрямки інвестиційної стратегії


 1. Предмет і мета проектного аналізу

Проектний аналіз – це методологія яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних рішень і проектів, що дозволяє зд-ти вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Метою курсу «проект/аналізу.» є надання системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень, які дають змогу раціональніше викор наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.

Предметом п.а. є вивчення концепцій, методології, підходів, критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень за умов обмеженості наявних ресурсів.

Основними складовими проект/аналізу є:

 1. концепція проекту – що визначає його основні особливості як об’єкта дослідження

 2. фази та стадії життєвого циклу

 3. принципи на яких базується проект/аналізу

 4. критерії відбору і оцінки проектів.

 5. аспекти проект/аналізу 1. Концепція проектного аналізу

Концепцією пр.а. є набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Одним з головних завдань п.а. є встановлення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів та негативних наслідків.

Концепція п.а. концентрується на зясуванні зд-ня витрат проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій:

1.інтересів акціонерів (власників)

2.ек-ки в цілому

3.оргнаізацій які беруть участь у зд-ні проекту

4.природ та соц зовн сер

Концепція п.а. надає системне уявлення про методи порівняння та оцінки проектів, способи та засоби залучення рес-сів для реалізації проектів, а також механізм упр-ня його жит циклом. Він є складовою управління проектом.

Треба вставити рисунок . Проектний аналіз як внутр складова процесу управлінні проектом.

Управління проектом:

 • розробка проекту: збір та аналіз даних по проекту, вибір проекту на визначений момент

 • формування проекту: визначення та ранжування за пріоритетністю відповідних потреб з чіткою постановкою мети та визначенням рез-тів.

 • експертиза проекту: проведення експертизи по всіх аспектах і прийняття рішення щодо доцільності реалізації проекту.

 • моніторинг проекту: розгляд проекту після впровадження та порівняння рез з поч. завданням

 • зд-ня проекту: аналіз відхилень за ресурсами, часом, якістю. 1. Принципи проектного аналізу

Методологія пр.а. спирається на систему принципів:

1.пр альтернативності – даний пр-п зумовлює рац поведінку що хар-ся вибором найкращого варіанту з наявно можливих.

2.пр обумовленості – в основу покладено ек цінності які можливі лише при зд-ні розмежування вигід і витрат, а ткож зумовлює рішення про реалізацію проекту чи відмову.

3.маржинальний або прирістної природи – вимагається щоб в аналізі проекту викор-ся значення не заг чи середньої величини, а приріст змінної.

4.пр порівняння «з проектом» і «без проекту» - передбачає врахування очікуваних з часом змін у потоках вигід і витрат як для ситуації з проектом так і в ситуації без проекту

5.пр.визначення строку початку і завершення проекту. Тривалість проекту – це час його існування, який не залежить від його привабливості чи непривабливості, а залежить від часового горизонту. 1. Поняття та принципи розробки інвестиційної стратегії

Під інвестиційною стратегією -. Розуміють формування системи довгості цілей інв діял і вибір найефективніших шляхів їх досягнення. Передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна економічна стратегія розвитку п/ва. Формування інвестиційної стратегії базується на прогнозуванні окремих умов здійснення інв діяльності, а також кон’юнктури інвестиційного процесу вцілому та в розрізі окремих сегментів ринку.

До осн принципів розроблення інвестиційної стратегії відносяться:

 1. узгодженість інвестиційної стратегії з загальною стр-ю ЕК розвитку компанії.

 2. внутр збалансованість інвестиційної стратегії – це узгодженість між собою окремих стратег цілей і напрямків діял, а також послідовність їх виконання.

 3. узгодженість інвестиційної стратегії із зовн сер – відповідність прогнозованим змінам ЕК розвитку і інв клімату країни та кон’юнктурі інв ринку.

 4. реалізуємість інвестиційної стратегії з врахуванням наявного рес потенціалу.

 5. прийнятність рівня ризику пов’язаного з реалізацією стр/ї.

 6. результативність інвестиційної стратегії.
 1. Цілі та напрямки інвестиційної стратегії

Основною метою інв стр/ї в ринкових умовах є забезпечення прибутковості. Подальша мета:

-збільшення обсягів вир/ва і реалізації

-забезпечення доброї репутації перед споживачами

-досягнення високих кількісно-кваліфікаційних показників

-створення нових сучасних зразків продукції

Основними перспективними напрямками інвестиційної стр/ї з погляду максимальної ефективності є:

 1. поліпшення відтворювальної стрруктури капітальних вкладень

 2. удосконалення тех. стрруктури капітальних вкладень.

 3. зміна галузевої стрруктури капітальних вкладень

 4. пріоритетне забезпечення капітальних вкладень прогресивних напрямів наук-тех прогресу.

 5. зб обсягів капітальних вкладень в реалізацію житлової та ін соц програм

 6. збалансованість інвестиційного прогресу.6. Етапи формування інвестиційної стратегії

Етапи формування інвестиційної стратегії: (треба вставити схему від руки)

1.Визначення періоду формування інвестиційної стратегії

2.Формування стратег цілей інвестиційної стратегії

3.Розробка найбільше шляхів реалізації стратегічних цілей

4.1.Розробка стратег напрямків інвестиційної ддіяльності

4.2.Розробка стратегій планування інвестиційних ресурсів

5.Конкретизація інвестиційної стратегії за періодами її реалізації.

6.Оцінка розробленої інвестиційної стратегії

Результати обмежень окремих п/в показують:

1.найбільший період (більше 10р) – хар-ний для розробки інв стр-ї інституціональними інвесторами (інв фонди, компанії)

2.від 5р до 10 р. – хар-ний для компаній і фірм, що зд-ть свою діял у сфері вир-ва засобів вир-ва і у видобувних гал пром.

3.від 3р. до 5р. – хар-ний для компаній і фірм що зд-ть свою діял у сфері вир-ва спож товарів роздрібної торгівлі і послуг населення.

7. Поняття проекту, види проектів

Проект – комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фін, час, та ін рес.

Інв проект (з т.з. підпр діял) – це док, який містить систему взаємопов’язаних у часі та просторі та узгоджених з ресурсами заходів і дій спрямованих на розвиток п-ва.

Рис. Трикутник обмежень.

Грані трикутника обмежень вказують що проект має зд-ся з Макс можливою еф-тю, вчасно, у рамках виділених ресурсів і відповідно до тех. завдань.

Внутр зміст проекту має хар-ні 4 ознаки на відміну від програми чи плану.

 1. спрямованість на досягнення мети

 2. скоординоване виконання взаємопов’язаних дій

 3. обмеженість у часі

 4. унікальність

До осн властивостей за якими можуть бути класифіковані проекти відносять:

 1. за хар-ром і сферою діяльності: -промислові,-проекти дослідження та розвитку,-організаційні,-економічні,-соціальні

2. за складністю:

-монопроекти,-мультипроекти,-мегапроекти,

3. за тривалістю:

-короткостр (до 3р.)

-середньостр (3-5 р)

-довгострокові (більше 5р)

4. за мотивацією або метоб здійсненняня інвестицій:

-вимушені

-розширення вир/ва (експансія – розширення вже існуючих ринків чи товарів, чи експансія на нові ринки)

-безпечні проекти

-інші

Окремо виділяють широкомасштабні проекти радикально нових технологій. Під ними розуміють весь комплекс багатостадійних, наук-досл, проектно-констр, дослідних та реалізаційних робіт, що здійснюються за єдиною програмиою тісно взаємодіючим колективом з метою винайдення нетрад невідомих раніше шляхів для вивчення широкомасштабних проблем.

8. Зовнішнє і внутрішнє середовища проекту

Зовнішнє середовище – це оточення проекту або це чинники, які впливають на його підготовку та реалізацію

Зовнішнє середовище проекту

Оточення проекту – чинники, що впливають на розробку

1.політичне – пол. стабільність, підтримка проекту держ установами, міждерж стосунки, міжнац взаємовідносини.

2.економічне – стр-ра внутр валового продукту, рівень оподаткування, страхові гарантії, рівень інфляції, умови регулювання цін, стабільність нац валюти.

3.суспільне – умови та рівень життя населення, рівень освіти, соц гарантії та пільги, розвиненість системи охорони здоровя

4.правове – стабільність законодавства, дотримання прав людини, право власності.

5.наук-тех-не – рівень розвитку фундаментал та прикладних наук, рівень іформаційних та пром тех.-гій.

6.культурне – рівень освідченості, релігійність, історико-культурні традиції

7.природне – клімат, рес, вимоги до зовн навкол середовища.

Зовн аналіз факторів сер-ща зд-ся з метою визначити сприятливі можливості та загрози для п-ва та ідентифікувати ключові фактори успіху проекта.

^ До внутр чинників проекту відносять:

 1. економічні умови – пов’язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами, податками, тарифами та ризиками і страхуванням, стимулами, пільгами, та ін чинниками проекту, що діють в середині нього і визначають основні його вартісні хар-ки.

 2. соц умови – хар-ся забезпеченням стандартних умов життя для учасників проекту, рівнем з/п, наявністю ком послуг, наданням соц умов, умови праці і техніки безпеки, страхування,, соц забезпечення та інше.

 3. стиль кер-ва проекту – визначає психологічний клімат та атмосферу в команді проекту, впливає на її творчу активність і працездатність.

 4. організація проекту – визначає співвідношення між осн учасниками проекту, розподіл прав, обов’язків, відповідальності та впливає на успіх зд-ня певного задуму.

 5. методи та способи комунікації – визначають повноту, вірогідність та оперативність обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту.

Серед головних учасників проекту виділяють:

1.ініціатори

2.замовники

3.інвестори

4.керівники проекту

5.команда проекту – це специфічна організаційна стр-ра очолювана керівником проекту та створена на період зд-ня проекту

6.контрактор – це сторона чи учасник проекту, що вступає до відносин із замовником та бере на себе зобов’язання за виконання робіт по контракту.

7.субконтрактор – вступає в договірні відносини з контрактором чи субконтрактором нижчого рівня.

8.проектувальник

9.гол підрядчик

10.постачальники

11. лі цензори

12.органи влади

13. власник земельної ділянки

14.виробник кінцевої пр-ї проекту

15.споживачі кінцевої групи

16.ін учасники проекту.

9.Поняття життєвого циклу проектуследующая страница >>