asyan.org
добавить свой файл
1
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуток Плюс"

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25395301

Місцезнаходження Володимирська,101, м.Київ, інформація відсутня, Київська

область, 01033

Номер ліцензії або іншого АВ № 520479

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 26.03.2010

документа

Міжміський код та телефон 0442871513

Факс 0442872094

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть зберiгача

Опис: послуги Зберігача цінних паперів ПАТ, згідно Договору № 14 від 09 Липня 2010 року.

Повне найменування юридичної Відкрите акціонерне товариство"Національний депозитарій

особи або прізвище, ім'я та по України"

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Б.Грінченка,3, м.Київ, інформація відсутня, Київська область,

01001

Номер ліцензії або іншого АВ №189650

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

видав ліцензію або інший України.

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 19.09.2006

документа

Міжміський код та телефон 0443777016

Факс 0442791249

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть депозитарiю

Опис: депозитарні послуги щодо обслуговування цінних паперів ПАТ,згідно Договору № Е-647

від 25 Червня 2010 року.

2011 р. © SMA 02924760

Повне найменування юридичної Танчук Василь Петрович

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Пiдприємець - фiзична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1938103772

Місцезнаходження І.Туряниці,14, с.Концово, Ужгородський, Закарпатська

область, 88017

Номер ліцензії або іншого 188/3

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що Аудиторська палата України

видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 26.03.2008

документа

Міжміський код та телефон 0382613635

Факс 0382613635

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис: Аудитор вважає,що фінансова звітність ПАТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" -

"Баланс","Звіт про фінансові результати за 2011 рік","Звіт про рух грошових коштів за 2011

рік","Звіт про власний капітал","Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік" - не містять

помилок,відповідають одна одній і дають об`єктивне та неупереджене уявлення про неї у всіх

суттєвих аспектах по якій зроблено аудит та на підставі якої вона була складена,відповідно до

застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

2011 р. © SMA 02924760

Повне найменування юридичної Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Юрпартнер"

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37692339

Місцезнаходження Швабська, 21/31, м.Ужгород, інформація відсутня,

Закарпатська область, 88000

Номер ліцензії або іншого А01 №662796

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що Виконавчий комітет Ужгородської міської Ради

видав ліцензію або інший Закарпатської області

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 28.04.2011

документа

Міжміський код та телефон 0504328895

Факс інформація відсутня

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту

Опис: юридично-правовий супровід фінансово-господарської діяльності ПАТ,згідно Договору

№1 від 10 Травня 2011 року.

Повне найменування юридичної Приватне акціонерне товариство"Страхова компанія

особи або прізвище, ім'я та по "МОНОМАХ"

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19363702

Місцезнаходження Троїцька,48, м. Одеса, інфоормація відсутня, Одеська

область, 65045

Номер ліцензії або іншого інформація відсутня

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що інформація відсутня

видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 01.05.2000

документа

Міжміський код та телефон 0482344190

Факс 0482344190

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: страхування майна ПАТ на 2011 рік,згідно Договору №20.0355 від 01 Березня 2011

2011 р. © SMA 02924760