asyan.org
добавить свой файл
1
ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ

Національного університету біоресурсів І природокористування України
“КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”


Зам. директора з навчальної роботи

_________________М.Г.Осінній

«_____»_________________2010 г.

.

Економічний факультет
ТИМЧАСОВА програма дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»

Спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит»

Сімферополь - 2010
Тимчасова типова програма складена д.е.н., професором кафедри фінансів і кредиту Новіковим Ю.М. на підставі освітньо-професійної програми 2006 р.

Рецензенти:

Руденко В.Ю., к.е.н., доцент кафедри економіки і організації підприємств АПК.

Дементьева С.Я., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту.
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів и кредиту, протокол № 10 від «14» червня 2010 р.
Завідувач кафедри фінансів и кредиту

д.е.н., професор Новіков Ю.М.
Схвалено навчально-методичного вченою радою економічного факультету, протокол № ___ від «____ » липня 2010 р.
Голова навчально-методичної

комісії економічного факультету

к.с.г.н., доцент Турбина Г.М.

Схвалено на засіданні методичної комісії ПФ НУБіП України «КАТУ», протокол № ___ від «____» грудня 2010 р.
Голова методичної комісії

д.в.н, професор __________________________ Лемещенко В.В.

Передмова

Дисципліна «Фінансовий аналіз» вивчається студентами 4 курса за спеціальністю ^ 6.030508 «Фінанси і кредит». Ціллю викладання дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики фінансового аналізу, стратегії і тактики управління фінансовими ресурсами підприємств, фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти фінансовою, операційною та інвестиційною діяльністю, винайдення правильних фінансових рішень, оцінка ефективності діяльності підприємства та вивчення системи фінансових потоків сучасних підприємств. Для вивчення дисципліны необхідно знання базових курсів "Фінанси", "Гроші та кредит", "Інвестування", "Економічний аналіз", "Фінанси підприємств", "Бухгалтерській облік".

1. Теоретичні заняття
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового аналізу

Тема 1.1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу

Сутність і зміст фінансового аналізу. Предмет, метод принципи фінансового аналізу. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. Наукові школи фінансового аналізу. Види фінансового аналізу.
^ Тема 1.2 загальна оцінка фінансового стану підприємств
Бухгалтерський облік як основне джерело фінансового аналізу. Характеристика балансу підприємства. Характеристика звіту про фінансові результати. Характеристика звіту про рух грошових коштів. Управлінська інформація в системі інформаційного забезпечення фін. аналізу. Інші джерела інформації, що використовуються в фінансовому аналізі.
^ Тема 1.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Сутність і задачі аналізу фінансової стійкості. Види фінансової стійкості. Характеристика типів фінансової стійкості. Поняття надлишку (нестачі) власних оборотних коштів. Аналіз показників капіталізації. Аналіз показників покриття. Інтегральна оцінка стійкості.
^ Тема 1.4 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Сутність, зміст і значення аналізу ліквідності і платоспроможності. Аналіз ліквідності балансу. Аналіз показників ліквідності. Аналіз власного оборотного капіталу. Недоліки показників ліквідності. Аналіз показників платоспроможності.
^ Тема 1.5 Аналіз грошових потоків

Сутність, цілі і значення фінансового аналізу грошових потоків. Класифікація грошових потоків підприємства. Фактори, що впливають на формування грошових потоків. Методика аналізу грошових потоків. Методи оптимізації грошових потоків. Розробка плану надходження і використання грошових коштів виходячи з обсягу реалізації. Розробка плану надходження і використання грошових коштів виходячи з запланованого прибутку. Платіжний календар.
^ Тема 1.6 аналіз кредитоспроможність підприемства
сутність кредитоспроможністі та необхідність ії оцінки. Одним з елементів оцінки кредитоспроможності є з’ясування персональних якостей потенційного позичальника. Тут увага банку має зосереджуватися на таких моментах, як репутація, порядність і чесність, професійна здатність, матеріальна забезпеченість, ставлення до своїх зобов’язань перед іншими кредиторами і в минулому. основні завдания оцінки кредитоспромодністі.

Анализ кредитоспроможністі підприємства.

Світова практика аналіза кредитоспроможністі позичальника.
^ Змістовий модуль 2. «Фінансовий аналіз діяльності підприємств»

Тема 1.7 Аналіз ефективності використання капіталу

Економічна сутність оцінки вартості підприємства. Необхідність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства. Вартість підприємства і середньозважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital).

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків та доходів підприємства: метод дисконтування чистих грошових потоків; метод капіталізації доходу. Ставка дисконту та ставка капіталізації. Майновий (витратний) підхід. Ринковий підхід в оцінці вартості підприємства: зіставлення мультиплікаторів і порівняння транзакцій. Практична робота з оцінки вартості підприємства. Порядок здійснення оцінки. Звіт про оцінку вартості підприємства.

^

Тема 1.8 Оцінювання виробничо-фінансового лівериджу
Сутність лівериджу, йго значенията види. ліверидж як процес оптимізації структури активів і пасивів. Рівень виробничного лівериджу.


Понятя лівериджу як важеля. Взаємозвязок фінансового лівериджу і фінансового риску. Поняття виробничо-фінансового лівериджу.
^ Тема 1.9 Аналіз ділової активності підприємства та інвестиційної привабливости
Сутність, зміст і необхідність аналіза ділової активності. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Аналіз використання основних засобі. Аналіз використання матеріальних ресурсів. Аналіз оборотності активів. Аналіз оборотності дебіторської заборгованності. Аналіз оборотності кредиторської заборгованності. Аналіз оборотності власного капіталу. Аналіз операційного і фінансового циклу.

Сутність інвестицій і задачі аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Врахування фактору часу при обогрунтуванні інвестиційних вкладень. Ануітет або фінансова рента. Врахування фактору інфляції при інвестуванні. Аналіз ризиків за окремими проектами. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
^ Тема 1.10 короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства
Сутність короткострокового прогнозу фінансового стану. Прогнозування фінансового стану. Методічний піхід к аналізу фінансового стану підприємстває

Прогноз обсяг реалізаації та отримання дебіторської заборгованості. Прогноз витрат, методи прогнозування. Узагальнений прогноз грошових коштів. Складання прогнозної фінансової звітності.
^ Тема 1.11 аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та оцінка потенційного банкрутства

Методика проведення поглибленного аналізу фінансово-господарського стану нелптоспроможних підприємств. Сутність і задачи комплексного фінансового аналізу. Експресс-аналіз фінансового стану. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Рейтингова оцінка підприємства. Комплексний аналіз ризику. Класифікація Умовий прийняття рфшення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною).

джерела інформації для проведення аналізу. Аналіх фінансового стану підприємства. Аналіз виробничо-гоаподарської діяльності.

шляхи поліпшення структури балансу та його платоспроможності
^ Тема 1.12 Аналіз фінансового ризику та шляхи його заниження
сутність фінансового ризику та необхідність його аналізу.Методи аналізу і оцінки ризику. Показники оцінки ризику. Організація і методика анализу фінансових ризків. Шляхи зниження фінансового ризику.

^ 2. Перелік тем семінарських і практичних занят

ЗМ 1 «Теоретичні основи фінансового аналізу»
Тема 2.1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу

Тема 2.2 загальна оцінка фінансового стану підприємств

Тема 2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Тема 2.4 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Тема 2.5 Аналіз грошових потоків
ЗМ 2 «Фінансовий аналіз діяльності підприємств»

Тема 2.6 Аналіз кредитоспроможність підприємства

Тема 2.7 Аналіз ефективності використання капіталу
^

Тема 2.8 Оцінювання виробничо-фінансового лівериджу


Тема 2.9 Аналіз ділової активності підприємства та інвестиційної привабливості

Тема 2.10 Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства

Тема 2.11 Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та оцінка потенційного банкрутства

Тема 2.12 Аналіз фінансового ризику та шляхи його заниження
^ 3. Орієтована тематика самостійних робот
Тема 3.1. Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

Тема 3.2 Специфіка інформаційного забезпечення фінансового аналізу в окремих галузях.

Тема 3.3 Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості.

Тема 3.4 Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу.

Тема 3.5 Основні причини невідповідності величин грошових потоків сумі отриманого прибутку.

Тема 3.6 Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

Тема 3.7 Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

Тема 3.8 Оцінка економічної динаміки суб'єкта господарювання.

Тема 3.9 Зміст, завдання та інформаційна база аналізу розподілу та використання прибутку.

Тема 3.10 Необхідність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства.

Тема 3.11Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів.

Тема 3.12 Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Залежність підприємств від чинників зовнішнього середовища і власних умов діяльності.

^ 5. Орієнтовний розподіл навчального часу, %

НайменуванняВсього

годин

Лекції


Практичні і семінарські заняття

Самостійна робота

студентів

Змістовний модуль 1 «^ Теоретичні основи фінансового аналізу»

50,0

13,0

9,0

28,0

Змістовний модуль 2 «^ Фінансовий аналіз діяльності підприємств»

50,0

12,0

9,0

29,0

Итого

100,0

25,0

18,0

57,0

* загальний обсяг 180 годин

^ 6. Перелік рекомендованої літератури

Основна:

 1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент.- К.: Эльга Ника-Центр, 2004.- 651 с.

 2. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности.- Х.: “Фактор”, 2005.- 156 с.

 3. Костырко Р.А. Финансовый анализ: Уч. пособие.- Х.: Фактор, 2007.- 784 с.

 4. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб.-практ. пособие.- М.: Дело и Сервис, 1998.- 256 с.

 5. Білик М.Д., ПавловськаО.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2005.- 592 с.

 6. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб.— 3. вид., доп. і перероб. — Житомир : ПП "РУТА", 2001. — 512с.

 7. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с.

 8. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2005. — 323с.

 9. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Просвещение, 2001.- 424с.

 10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2002, - 560с.

 11. Коробов М.Я. Фінансово- економічний аналіз діяльності підприємства: навч. Посібник,- 3-є вид., перероб. І дополнення- К.:3нання, 2002.- 294с.

 12. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа,2003 .- 278 с.

Додаткова:

 1. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.М. Копич (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 100с.

 2. Пантелеєв В. П. Фінансова звітність / Державний комітет статистики України; Державна академія статистики, обліку та аудиту / В.О. Шевчук (ред.). — К., 2004. — 228с.

 3. Пройда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Финансовые ресурсы предприятия. // Финансы Украины. – 2003. - № 1. – С. 103.

 4. Поддерьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.

 5. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- 238 с.

 6. Фінансовий менеджмент / За ред.. А.М. Поддєрьогіна. – К., КНЕУ, 2005. – 434 с.

 7. Шило В. П., Верхоглядова С. Б., Темченко А. Г., Брадул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. підручник. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.