asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
n=1. визначення термінів~sz=181680;pg=4;te=Правила користування та здійснення операцій за корпоративними платіжними картками та банківськими (картковими) рахунками, які відкриті юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в пат «актабанк»~cat=~t=~!~


Сторінка з .
ПРАВИЛА користування та здійснення операцій за корпоративними платіжними картками та банківськими (картковими) рахунками, які відкриті юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в ПАТ «АКТАБАНК»


ПРАВИЛА

користування та здійснення операцій за корпоративними платіжними картками та банківськими (картковими) рахунками, які відкриті юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в ПАТ «АКТАБАНК»

  1. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення Операції з використанням Картки.

^ Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТАБАНК».

Банкомат – програмно-технічний комплекс, що надає можливість Держателю Картки здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, одержання інформації щодо стану Карткового рахунку, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

^ Витратний ліміт – гранична сума грошових коштів, яку Клієнт може використовувати при проведенні операцій за Картковим рахунком, що розраховується як сума власних коштів Клієнта, внесених ним на Картковий рахунок, а у разі наявності Договору про відкриття та обслуговування Овердрафту по Картковому рахунку юридичної особи або фізичної особи-підприємця – як сума овердрафта (сума наданого кредиту) та залишку власних коштів Клієнта.

Виписка - звіт про операції, проведені по Картрахунку за визначений період та стан Карткового рахунку, який надається Банком Клієнту у порядку, визначеному Договором.

Відкличне право – право Банку, яке передбачає, що Банк в будь який момент на власний розсуд, в односторонньому порядку, може зменшити та/або анулювати встановлений, але не використаний Кредитний ліміт, з подальшим письмовим повідомленням Клієнта.

Клієнт – юридична особа-резидент, фізична особа-підприємець резидент, які уклали Договір з Банком про відкриття та обслуговування рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних платіжних карток.

^ Довірена особа клієнта (Держатель Картки) – фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням корпоративної Картки по Картковому рахунку Клієнта.

Договір – Договір про відкриття та обслуговування рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних платіжних карток.

^ Договір про відкриття та обслуговування Овердрафту по Картковому рахунку юридичної особи або фізичної особи-підприємця – Договір, що регулює відносини між Банком та Клієнтом при встановленні Овердрафту (Кредитного ліміту) на Картковий рахунок Клієнта.

^ Корпоративна платіжна картка (Картка, БПК) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення Довіреними особами Клієнта платіжних операцій з Картрахунку Клієнта, а також інших операцій, установлених Договором, Тарифами та цими Правилами.

^ Картковий рахунок (Картрахунок) – поточний рахунок, на якому обліковуються операції за корпоративними платіжними картками, а також інші операції, визначені цими Правилами.

^ Компрометація Карток - випадок, коли дані з магнітної смуги Картки чи її зовнішні реквізити (номер, строк дії, трьохзначний CVV2-код) та/або ПІН-код до Картки стають відомими стороннім особам в результаті несанкціонованого доступу до Картки або через виток інформації з магнітної стрічки Картки при її використанні в пристроях обслуговування Карток, встановлених як ймовірні точки витоку такої інформації.

^ Міжнародна платіжна система (МПС) – платіжна система VISA International та/ або MasterCard Worldwide.

Несанкціонована заборгованість – короткострокова (недозволена) заборгованість, що виникає у випадку здійснення Клієнтом операції, яка призвела до перевищення Витратного ліміту.

^ Овердрафт (Кредитний ліміт) – сума коштів, яка надається Банком Клієнту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, на умовах повернення, строковості, платності, цільового характеру використання (для задоволення поточних потреб) протягом строку дії Картки, але не більше 12 місяців, в межах встановленої Договором про відкриття та обслуговування Овердрафту по Картковому рахунку юридичної особи або фізичної особи-підприємця суми (ліміт кредитування) шляхом забезпечення можливості проведення Клієнтом Операцій з використанням Картки понад залишок власних коштів Клієнта;

^ Операції з використанням Картки – операції, в яких Картка використовується для розрахунків за товари та послуги, для отримання готівки та вчинення інших дій, передбачених чинним законодавством України, Договором та цими Правилами.

^ Операції по Картрахунку – операції, до яких відносяться зарахування/зняття коштів по Картрахунку та нарахування відсотків на залишок коштів на Картрахунку, крім операцій зі сплати, перерахування комісій на користь Банку.

ПІН – код - особистий код, відомий тільки Держателю Картки і необхідний для здійснення операцій з використанням Карток.

^ ПІН – конверт - паперовий конверт, який надається Держателю Картки і в якому міститься ПІН-код.

Платіжна операція – дія, ініційована Держателем Картки, з унесення або зняття готівки з Карткового рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням Картки за банківськими (картковими) рахунками Клієнта.

^ Платіжний пристрій - банкомат, платіжний термінал, імпринтер тощо, за допомогою якого з дотриманням вимог, установлених Законом
України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", користувач здійснює платіжні операції з фізичним використанням спеціальних платіжних засобів та інші операції, передбачені договором;

^ Платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за Операцією з використанням Картки.

^ Програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС) – комплекси, до яких згідно з їх функціональними можливостями належать банківські автомати самообслуговування, депозитні банкомати, платіжні термінали, термінали самообслуговування тощо, за допомогою яких можуть здійснюватись операції приймання готівки для подальшого переказу, операції з використанням Карток, інші операції, пов'язані з рухом коштів, а також
операції з отримання інформації щодо стану рахунків.

^ Прострочений Овердраф – Овердрафт, який не був сплачений Клієнтом в термін, визначений Договором про відкриття та обслуговування овердрафту по Картковому рахунку юридичної особи або фізичної особи-підприємця та цими Правилами.

Сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення Операції з використанням Картки, містить дані щодо цієї операції та реквізити Картки.

Спірні транзакції – транзакції, здійснення яких оскаржується Клієнтом згідно з процедурою, встановленою правилами відповідної МПС.

^ Суми заблокованих, але не списаних коштів – суми коштів, що обліковуються на Картковому рахунку Клієнта, але є недоступними для використання ним внаслідок їх резервування для розрахунків за Операціями з використанням Картки, вже здійсненими Довіреними особами Клієнта. Кошти обліковуються на Картковому рахунку Клієнта з моменту Авторизації до моменту надходження з Процесингового центру даних, що є підставою для переказу їх до іншого банку для розрахунків за операцією, здійсненою Довіреною особою Клієнта. У разі ненадходження з Процесингового центру даних кошти розблоковуються у строк, встановлений умовами відповідної МПС та Банком, і стають доступними для використання Довіреною особою Клієнта.

Тарифи – тарифи Банку, в яких визначається вартість випуску корпоративних Карток та обслуговування Карткових рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які затверджуються Тарифним комітетом Банку та розміщуються на сайті www.aktabank.com і інформаційних стендах, що знаходяться в приміщеннях установ Банку.

^ Фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Фізичні особи - нерезиденти - іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.

^ Фізичні особи - резиденти - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

Чек - чек встановленого зразка, який автоматично друкується Платіжним терміналом/Банкоматом або іншим програмно-технічним комплексом самообслуговування при проведенні Операції з використанням Картки або її реквізитів.

^ Юридичні особи-нерезиденти - юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;

Юридичні особи-резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України.следующая страница >>