asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ № _____
м. Київ “___” ______________ 2007р.


ТОВ «Д» (надалі іменується “Виконавець”) в собі директора ______________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

_________________________________ (надалі іменується ”Замовник”) в особі директора _______________________________________, що діє на підставі Статуту , з другого боку , в подальшому разом іменуються ”Сторони” , а кожна окремо –“Сторона”, уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується “Договір”) про наступне:
1. Предмет договору


  1. В порядку та на умовах , визначених цим Договором, Виконавець зобов’язуеться за завданням Замовника на умовах цього Договору виконати роботи, передбачені п. 1.2. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.
 1. Відомості про роботи, що виконуються Виконавцем
  1. Виконавець виконує наступні роботи:

 • ___________________________________________;

 • ___________________________________________;

 • ___________________________________________.

  1. Перелік видів робіт та їх вартість визначаються у Додатку №1 даного Договору, який є його невід’ємною частиною.

  2. Якість робіт, виконаних Виконавцем, має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.
 1. Термін виконання робіт
  1. Виконавець зобов’язується виконувати роботи у строк 30 днів з дати отримання передплати від Замовника відповідно до п. 3.1 Договору. Датою передплати є дата зарахування коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, який вказаний у цьому Договорі.

  2. Виконавець має право дострокового виконання робіт.
 1. Гарантія
  1. Гарантійний термін за Даним Договором складає 24 місяці з моменту передачі виконаних робіт Замовникові.

  2. Перебіг гарантійного строку починається з моменту Акту виконаних робіт, що підтверджує факт прийняття виконаних робіт Замовником.

  3. Усунення прихованих недоліків, або недоліків які не могли бути помічені Замовником при звичайному прийманні виконаних робіт, і були виявлені після складання Акту виконаних робіт, гарантується Виконавцем протягом 24 місяців від дня підписання Сторонами Акта виконаних робіт.

  4. Виконавець не пізніше 12 годин після отримання інформації про виявлені приховані недоліки сповіщає Замовника про дату прибуття свого представника для погодження питань, пов‘язаних з їх усуненням силами і за рахунок Виконавця.
 1. Ціна та умови оплати роботи.

  1. Вартість виконання робіт визначається згідно з Додатком № 1 до Даного Договору, який є його невід’ємною частиною.

  2. Загальна вартість робіт за Договором становить ___________,___ (_____________________________________________)грн. ____ коп.

  3. Терміни оплати:

 • протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору - передплата у розмірі 80% грн. а саме - ___________,___ (_________________________________________________) грн. ____ коп. шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою здійснення передплати є дата надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

 • протягом трьох днів з моменту підписання акту прийому-передачі робіт - остаточний розраху­нок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

  1. Здача робіт Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом прийому-передачі виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного завершення робіт.

  2. Підписання Акту прийому–передачі представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій до Виконавця з його боку.


^ 6. Права та обов’язки Сторін


  1. Виконавець зобов’язаний:

 • за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором роботи в строк 30 робочих днів з дати отримання передплати;

 • забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог , які узгоджені Виконавцем із Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати;

 • при неможливості в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням.

  1. Виконавець має право:

 • отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором;

 • отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

  1. Замовник зобов’язаний:

 • прийняти роботу, виконану відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Виконавцю.

 • сприяти Виконавцю у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

 • забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.

  1. Замовник має право:

 • відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.^ 5. Відповідальність Сторін за порушення Договору

  1. У випадку порушення зобов’язань , що виникає з цього Договору (надалі іменується “порушення Договору”),Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

  2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

  3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору , якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

  4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору , якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

  5. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику в розмірі 0,01% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

  6. У випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцеві неустойку в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.
 1. ^ Форс – мажорні обставини
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

  2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

  3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

  4. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

  5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.


^ 7. Вирішення спорів


  1. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


8. Дія договору


  1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

  2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.1 цього Договору та закінчується в момент виконання всіх зобов’язань обома Сторонами.

  3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у 7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


^ 9. Інші умови


  1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

  2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань , що так чи інше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

  3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну , а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

  4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається включно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

  5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викликані у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

  6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

  7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

  8. На момент укладання цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.


^ 10. Місцезнаходження і реквізити Сторін


ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК


ТОВ «Д»

Адреса ___________________________

Код ЄДРПОУ _____________________

Св-во платника ПДВ № _____________

ІПН платника ПДВ _________________

р/р _______________________________

у _________________________________

МФО _____________________________


Директор ___________________________________________________________

Адреса ___________________________

Код ЄДРПОУ _____________________

Св-во платника ПДВ № _____________

ІПН платника ПДВ _________________

р/р _______________________________

у _________________________________

МФО _____________________________


Директор _________________________