asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

5. Контрольна тестова програма
Змістовий модуль 1

Теоретичні основи маркетингу”

Примітка: при розв’язанні контрольних тестових завдань студент повинен визначити із чотирьох запропонованих відповідей одну вірну.

Тема 1. Поняття маркетингу


 1. Яке із наведених визначень поняття “маркетинг” є найбільш повним і вдалим?

А. Соціальний процес, завдяки якому прогнозується, поширюється та задовольняється попит на товари та послуги шляхом розробки їх просування та реалізації.

Б. Процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів і послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

В. Комплексна система організації виробництва та збуту продукції, побудована на основі попереднього дослідження потреб покупців.

Г. Система організації виробництва та збуту продукції, побудована на основі попереднього дослідження потреб покупців.

 1. Якими вихідними поняттями характеризуються маркетинг і ринок?

А. Нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода.

Б. Попит, реклама, просування, тактика.

В. Товар, ціна, попит, товарорух.

Г. Попит, реклама, просування, товарорух.

 1. Які існують види маркетингу?

А. Конверсійний, стимулюючий, концептуальний, диференціальний, конгломератний, ремаркетинг, протидіючий, протилежний.

Б. Протидіючий, демаркетинг, підтримуючий, синхромаркетинг, ремаркетинг, розвиваючий, стимулюючий, конверсійний.

В. Інтегральний, диверсифікаційний, диференціальний, ремаркетинг, протидіючий, протилежний, вертикальний, горизонтальний.

Г. Інтегральний, стимулюючий, концептуальний, диференціальний, конгломератний, ремаркетинг, протидіючий, протилежний.

 1. Дайте визначення поняття нужда?

А. Почуття людини, групи людей, спричинене недостачею чогось.

Б. Нужда в чомусь об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку організму особи.

В. Суспільна або особова потреба в матеріальних благах, цілях, засобах виробництва, предметах споживання, забезпечена купівельною здатністю.

Г. Загальна потреба в матеріальних благах, цілях, засобах виробництва, предметах споживання, не забезпечена купівельною здатністю.

 1. Дайте визначення поняття потреба?

А. Почуття людини, групи людей, спричинене недостачею чогось.

Б. Нужда в чомусь об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку організму особи.

В. Суспільна або особова потреба в матеріальних благах, цілях, засобах виробництва, предметах споживання, забезпечена купівельною здатністю.

Г. Загальна потреба в матеріальних благах, цілях, засобах виробництва, предметах споживання, не забезпечена купівельною здатністю.

 1. Дайте визначення поняття попит?

А. Почуття людини, групи людей, спричинене недостачею чогось.

Б. Нужда в чомусь об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку організму особи.

В. Суспільна або особова потреба в матеріальних благах, цілях, засобах виробництва, предметах споживання, забезпечена купівельною здатністю.

Г. Загальна потреба в матеріальних благах, цілях, засобах виробництва, предметах споживання, не забезпечена купівельною здатністю.

 1. З урахуванням яких основних концепцій розвитку здійснюється управління підприємством?

А. Концепція товару, концепція вдосконалення товароруху, концепція розробки рекламного звернення, концепція економічного маркетингу

Б. Концепція ціноутворення, концепція вдосконалення виробництва, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу.

В. Концепція найвищих цін , концепція вдосконалення виробництва, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу.

Г. Концепція товару, концепція вдосконалення виробництва, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу.

 1. Дайте визначення поняття “Конверсійний маркетинг”?

А. Пов’язаний з відсутністю попиту, тобто стану за якого ринок не виявляє інтересу до конкретного товару.

Б. Пов’язаний з ситуацією зниження попиту, яке може колись трапитись будь-яким товаром і в будь-який період.

В. Пов’язаний з попитом, який формується.

Г. Пов’язаний з наявністю від’ємного попиту на товари та послуги тобто такої ситуації, коли на значній частині потенційного ринку вони не знаходять свого покупця.

 1. Дайте визначення поняття “Стимулюючий маркетинг”?

А. Пов’язаний з відсутністю попиту, тобто стану за якого ринок не виявляє інтересу до конкретного товару.

Б. Пов’язаний з ситуацією зниження попиту, яке може колись трапитись будь-яким товаром і в будь-який період.

В. Пов’язаний з попитом, який формується.

Г. Пов’язаний з наявністю від’ємного попиту на товари та послуги тобто такої ситуації, коли на значній частині потенційного ринку вони не знаходять свого покупця.

 1. Дайте визначення поняття “Ремаркетинг”?

А. Пов’язаний з відсутністю попиту, тобто стану за якого ринок не виявляє інтересу до конкретного товару.

Б. Пов’язаний з ситуацією зниження попиту, яке може колись трапитись будь-яким товаром і в будь-який період.

В. Пов’язаний з попитом, який формується.

Г. Пов’язаний з наявністю від’ємного попиту на товари та послуги тобто такої ситуації, коли на значній частині потенційного ринку вони не знаходять свого покупця.
^ Тема 2. Організація маркетингової діяльності підприємства


 1. Назвіть найважливіші функції маркетингу, які відображають суть управлінської діяльності?

А. Аналіз навколишнього середовища; ринкові дослідження; аналіз потреб споживачів; планування товару; ціноутворення; збутова політика; просування товару; реклама.

Б. Ринкові дослідження; розробка товару; ціноутворення; збут, реклама;

В. Збір інформації; товарна, цінова, збутова політика; просування товару.

Г. Аналіз внутрішнього середовища; ринкові дослідження; аналіз потреб споживачів; просування товару.

 1. Які з наведених зовнішніх (неконтрольованих) факторів впливають на маркетингову діяльність підприємства?

А. Споживачі, уряд, товари, ціна, реклама.

Б. Конкуренти, засоби інформації, ринок, реклама, ціна.

В. Засоби маркетингової інформації, споживачі, технологія, конкуренти, економіка, уряд.

Г. Конкуренти, уряд, товари, ціна, реклама.

 1. Що являє собою процес стратегічного планування?

А. Це процес визначення цілей і вибору оптимального шляху їх досягнення.

Б. Це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями підприємства, її потенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу.

В. Це процес, який окреслює контури діяльності підприємства, вивчення споживачів, планування продукції її збут, реклама.

Г. Це процес, який окреслює рекламну діяльності підприємства та вивчення споживачів.

 1. Які основні показники характеризують результативність маркетингової діяльності підприємства?

А. Дієвість, економічність, якість, прибутковість, продуктивність, якість трудового життя, впровадження інновацій.

Б. Економічність, продуктивність, якість, ефективність, енергомісткість.

В. Прибутковість, якість трудового життя, ефективність, технологічність, впровадження інновацій.

Г. Рентабельність, продуктивність, якість, ефективність, енергомісткість.

 1. Що розуміють маркетологи під поняттям “організація маркетингу”?

А. – це структура служби маркетингу підприємства.

Б. – це структурна побудова для управління маркетинговими функціями, яка встановлює підпорядкованість, відповідальність за виконання поставлених перед підприємством завдань.

В. – це організаційна структура підприємства, зорієнтованого на ринок.

Г. – це організаційна структура підприємства, яка неорієнтованого на ринок.

 1. Які існують типи організаційних структур управління маркетингом?

А. Географічна, концентрична, пірамідальна.

Б. Ринкова, диференціальна, вертикальна.

В. Функціональна, товарна, територіальна, змішана.

Г. Функціонально-товарна, вертикально-товарна, змішана.

 1. Які основні елементи складають комплекс маркетингу (принцип 4Р)?

А. Ціна, час, місце, реклама.

Б. Товарорух, місце, час, стимул.

В. Товар, ціна, місце, методи поширення.

Г. Стимул, час, місце, товарорух, ціна.

 1. Назвіть принципи маркетингової діяльності підприємства?

А. Використання первинної і вторинної інформації; сегментація ринку; глибоке дослідження ринку; націленість маркетингу.

Б. Дотримання цінової політики ринку; просування товароруху та інше.

В. Використання первинної і вторинної інформації; Гнучке реагування виробництва і збуту на зміни попиту.

Г. Гнучке реагування виробництва і збуту на зміни попиту; сегментація ринку; глибоке дослідження ринку; націленість маркетингу.

 1. Сегментування ринку передбачає…

А. Використання первинної і вторинної інформації на всіх етапах планування маркетингової інформації.

Б. Виявлення однієї групи покупців, на задоволення потреб якого через товари та послуги слід зорієнтувати сам ринок.

В. Ефективне просування товару відповідно до обраного сегмента ринку.

Г. Виявлення конкретної групи споживачів, на задоволення потреб якого через товари та послуги слід зорієнтувати діяльність підприємства.

 1. Основними суб’єктами маркетингу підприємства є:

А. Споживачі, комісіонери, оптовики.

Б. Оптова та роздрібно торгівля, консигнатори, споживачі.

В. Виробництво, збут, реклама, товар, оптовики, комівояжери.

Г. Оптова та роздрібна торгівля; маркетологи; виробники і організація сервісу.
^ Тема 3. Маркетингові дослідження ринку


 1. Витрати на проведення маркетингових досліджень залежать від слідуючих факторів:

А. Об’єктивність досліджень, системність інформації.

Б. Обсягу необхідної інформації, глибини досліджень, складності аналізу.

В. Вартості досліджень, тривалості аналізу, методів збирання інформації.

Г. Вартості досліджень, системність інформації.

 1. Об’єктами маркетингових досліджень є:

А. Зовнішнє середовище підприємця та покупці.

Б. Ринки, реклама, організація збуту, система товароруху, товари, покупці, конкуренти, та інше.

В. Цінова політика, товарна політика, збутова політика.

Г. Мікросередовище підприємця та покупці.

 1. З яких етапів складається процес маркетингових досліджень?

А. Дослідження ринку, збір інформації, стратегічне планування та вироблення рекомендацій.

Б. Збір первинної інформації, аналіз даних, визначення проблеми, вироблення рекомендацій.

В. Визначення проблеми, аналіз вторинної інформації, збір первинної, аналіз даних, вироблення рекомендацій.

Г. Повне дослідження ринку, збір інформації, стратегічне планування та вироблення стратегії.

 1. Що можна віднести до недоліків вторинної інформації?

А. Наявність суперечливих даних, можлива наявність застарілих даних, сумнівна надійність інформації.

Б. Збирання даних забирає багато часу, значні витрати на дослідження, можлива відсутність ряду необхідних даних.

В. Неспроможність компанії збирати дані, низька достовірність, значні витрати, деякі види інформації можна не отримати.

Г. Низька достовірність, значні витрати, деякі види інформації можна не отримати.

 1. Що можна віднести до переваг первинних даних?

А. Низька ціна та доступність.

Б. Відповідність до поставлених цілей, методика збору інформації контролюється підприємством і обмежена для конкурентів.

В. Збирання цих даних не займає багато часу, контролюється підприємством.

Г. Низька ціна, доступність та контролюється споживачем.

 1. Аналітична система маркетингу це...

А. Визначений набір методів аналізу маркетингових даних.

Б. База даних необхідних для визначення, аналізу та реалізації стратегії підприємства.

В. Комплекс стратегічних методів, які дають можливість виділити найбільш значиму інформацію.

Г. База даних необхідних для визначення та реалізації стратегії та тактики підприємства.

 1. Назвіть основні методи збирання первинних даних?

А. Метод підстановок, метод індексів.

Б. Одиничний, груповий, індивідуальний.

В. Огляди, експеримент, анкетування та імітація опитування.

Г. Експеримент, анкетування, інтерв’ю, опитування поштою.

 1. Що можна віднести до недоліків первинних даних?

А. Наявність суперечливих даних, можлива наявність застарілих даних, сумнівна надійність інформації.

Б. Збирання даних забирає багато часу, значні витрати на дослідження, деякі види інформації можна не отримати.

В. Неспроможність компанії збирати дані, низька достовірність, значні витрати, збираються відповідно до поставлених цілей.

Г. Низька достовірність, значні витрати, деякі види інформації можна не отримати, наявність суперечливих даних.

 1.  Основними принципами маркетингових досліджень є:

А. Цілеспрямованість, рівномірність, концентричність та інші.

Б. Індивідуальність, доступність, об’єктивність та інші.

В. Комплексність, регулярність, точність та інші.

Г. Індивідуальність, оперативність, необ’єктивність та інші.

 1.  До джерел вторинної інформації відносять:

А. Анкети, стаття, журнали та книги.

Б. Книги, періодика, інтерв’ю, телепередачі, анкети.

В. Працівники підприємств, відомств, випадкові мешканці міст.

Г. Видання державних органів, періодика, книги, статті, комерційна діяльність.
Змістовий модуль 2

Комплекс елементів маркетингу „4Р” (ринок, товар, ціна)”следующая страница >>