asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1. Логічно послідовним є планування нової продукції за такими рівнями:

а) товар за задумом, товар з підкріпленням, товар у реальному виконанні;

б) товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням;

в) товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням, товар за задумом.
2. Згідно з конкуренцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:

а) розроблення та дослідження товару;

б) впровадження товару на ринок;

в) зростання ринку збуту.
^ 3. Позиціювання нового товару — це:

а) сегментування ринку;

б) визначення рівня сприйняття споживачів нового товару;

в) пошуки належного місця товару на ринку, виходячи з його сприйняття споживачами.
^ 4. Цінова еластичність попиту — це:

а) залежність ціни товару від величини обсягів попиту;

б) відношення зміни попиту від зміни ціни;

в) відношення зміни попиту від зміни ціни з врахуванням вихідної кількості попиту й вихідної ціни.
^ 5. Концепцію конкурентоспроможності товару (К) у загальному вигляді можна виразити формулою:

а) корисний ефект / вартість споживання → max;

б) вартість споживання / корисний ефект → max;

в) вартість споживання / корисний ефект → min.
^ 6. Характеристика асортименту товарів:

а) широта, довжина, глибина, густота;

б) широта, густина, глибина, гармонійність;

в) широта, довжина, глибина, гармонійність.
^ 7. Доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями— це:

а) диверсифікація;

б) диференціація;

в) концентрація.
8. „Візитною карткою” будь-якого товару є:

а) упаковка;

б) етикетка;

в) товарна марка.
^ 9. Товар — це те, що:

а) потрібно споживачам щоденно;

б) створює прибуток підприємству;

в) виготовляється підприємством для продажу.
10. Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:

а) реклама, пропаганда, товарна марка, газети, журнали;

б) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;

в) рекламні звернення, товарні марки, персональний продаж.
^ 11. Які цінові умови відносяться до поняття „Інкотермс”?

а) FAS; FOB; FOR; CIF;

б) франко-станція;

в) франко-порт.
12 Основним недоліком знижок як засобів стимулювання є:

а) низький рівень сприйняття споживачем;

б) можливість зниження іміджу товару;

в) великі витрати.
^ 13. У західній практиці роботи з покупцем використовують тести:

а) DESIRE;

б) MADDEN;

в) DECISION.
14. Велика інформативність, широке охоплення споживачів, довірчий характер — це переваги:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) персонального продажу.

^ 15. Маркетингова товарна політика включає:

а) планування, модифікування та обслуговування товарів;

б) розроблення, модифікування та елімінування товарів;

в) розроблення, обслуговування та елімінування товарів.
^ 16. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:

а) чистої монополії;

б) олігопольному;

в) досконалої конкуренції.
17. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

а) визначення цілей реклами;

б) ідентифікація цільового ринку;

в) попередні асигнувань.
^ 18. Вибираючи носіїв реклами, орієнтуються на такі головні їх види:

а) засоби масової інформації;

б) вуличну рекламу та презентаційні заходи;

в) рекламні листи, газети, журнали.
^ 19. Короткотермінові заходи, спрямовані на з’ясування реакції ринку на пропозицію підприємства — це:

а) пропаганда;

б) прямий маркетинг;

в) стимулювання збуту.
^ 20. Значення точки беззбитковості Q можна визначити за формулою:

а) Q=F/P-V;

б) Q=F/(P-V);

в) Q=F+P-V.
21. Вдалість товарної марки (S) описується формулою:

а) S=К+D+C;

б) S=КDC;

в) S=КD+C.

22. Ринкова ціна — це:

а) грошова вартість товару (послуги);

б) фінансові витрати на створення товару ринкового попиту;

в) мотивована й обґрунтована грошова вартість товару.
^ 23. З-поміж способів подолання заперечень покупців найбільш ефективним способом є:

а) умовляння та наполягання;

б) рішуче відхилення заперечень;

в) погодження з запереченням, але обернення його на свою користь.
24. Найвідомішим засобом прямого маркетингу є:

а) пряме поштове звернення;

б) телемаркетинг;

в) електронний маркетинг.
25. Цінова стратегія проникнення на ринок характеризується початковими цінами:

а) низькими;

б) високими;

в) вигідними підприємству.

Викладач С.М.Гончаров