asyan.org
добавить свой файл
1 2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………3

 1. Загальна характеристика ВАТ "Яготинський маслозавод" і виробниче призначення…………………………………………………………………4

 2. Виробнича структура ВАТ "Яготинський маслозавод"………………….6

 3. Виробничий процес на ВАТ "Яготинський маслозавод"………………..8

  1. Основний виробничий процес……………………………………….10

  2. Допоміжні виробничі процеси……………………………………….11

  3. Обслуговуючі виробничі процеси……………………………………11

 4. Характеристика діяльності підприємства………………………………...12

 5. Забезпечення підприємства трудовими ресурсами………………………13

 6. Забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами……….16

 7. Організація виготовлення та реалізації продукції………………………..17

Висновки і пропозиції………………………………………………………18

Список використаної літератури…………………………………………..19

Індивідуальне завдання…………………………………………………….20

ВСТУП

Виробничо-комплексна практика з фаху є невід’ємною складовою навчального процесу і дуже впливає на підвищення знань та навиків про даний фах. Метою цієї практики є закріплення теоретичних знань, оволодіння виробничим досвідом і придбання практичних навичок самостійного аналізу технології та організації виробничого процесу на підприємствах різних галузей народного господарства.

Для досягнення мети практики потрібно насамперед скласти фактичну техніко-економічну характеристику виробництва та його організаційної структури; вивчити виробничий процес та ознайомитись з основними видами техніки та технологіями, які застосовуються на об’єкті практики; дослідити виробничу потужність та проаналізувати виробничо-господарську діяльність підприємства; вивчити та охарактеризувати організацію забезпечення виробництва трудовими, матеріально-технічними ресурсами і схемами виготовлення і реалізації продукції, а також зробити комплексний аналіз та запропонувати конкретні пропозиції по вдосконаленню організації виробництва.

Практика дозволяє оволодіти загальними закономірностями організації виробництва підприємства, набути професійних умінь і навичок , які потрібні для успішного виконання у майбутньому функціональних обов’язків менеджера підприємства для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, здійснювати економічну роботу та науково – дослідну роботу із спеціальності, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній роботі.
^ 1. Загальна характеристика підприємства і виробниче призначення.

Історія маслозаводу бере початок з 1956р. З того часу підприємство – серед лідерів молочної галузі.

Яготинський маслозавод першим в області ще в 1967 р. встановив французьку лінію з виробництва масла "Контімаб". Маслу "Вершкове" та "Любительське", виробленим у Яготині, першим у СРСР було присвоєно Державний Знак якості. Тут уперше пройшли випробування фасувальні автомати для пакування масла в упаковку з фольги.

З набуття Україною незалежності та переходу економіки країни на нову модель розвитку завод не втратив своїх позицій. Саме в цей непростий для країни час завод очолив О.О. Сіренко. Знову ж таки чи не першими в Україні яготинці запровадили забуту практику роботи з індивідуальними молоко здавачами, бо сировини катастрофічно не вистачало. Своїм коштом завод обладнав мережу молокоприймальних пунктів, закупив необхідне обладнання, матеріали, потурбувався про ветеринарне обслуговування поголів’я приватних корів. Селянам завод продавав у кредит корів високопродуктивних порід. Була продумана система оплати, яка здійснювалася 2 рази на місяць. Традиційно випускалися на заводі вершкове масло, сухе знежирене молоко. Ринкові реалії змусили наростити асортимент продукції з незбираного молока. На прилавках київських фірмових магазинів, торгових точок Яготина та інших міст з’явилися кефіри, йогурти, десерти, сири виробництва Яготинського маслозаводу.

Організаціно-правовою формою даного підприємства є відкрите акціонерне товариство, форма власності – приватна.

Галузь – маслоробна, сироробна и молочна промисловість (крім виробництва молочних консервів).

Вищим органом товариства є Загальнi Збори. Всi структурнi пiдроздiли пiдпорядкованi Правлiнню Товариства на чолi Голови Правлiння, яке пiдпорядковане Наглядовiй Радi.

Облiкова полiтика товариства забезпечується згiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики в 2008 роцi по ВАТ "Яготинський маслозавод.

ВАТ "Яготинський маслозавод" виробляє 70 видiв молочної продукцiї, для забезпечення населення Яготинського району та частково м.Києва та Київської областi. Надає транспортнi послуги на замовлення населення. Дiє роздрiбна та оптова торгiвля переважно продовольчим асортиментом.

ВАТ "Яготинський маслозавод" - госпрозрахункове пiдприємство, але планує використовувати банкiвськи кредити для своєчасних розрахункiв за сировину з постачальниками сировини, а також для технiчного переоснащення заводу.

Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ВАТ "Яготинський маслозавод":
1. Потреби в молочнiй сировинi.
2. Реалiзацiя та збут готової продукцiї для отримання прибутку.
3. Високi цiни енергоносiїв, пакувальних та iнших матерiалiв, якi впливають на собiвартiсть продукцiї.

2. Виробнича структура ВАТ "Яготинський маслозавод" .

Виробнича структура підприємства характеризує кількісне співвідношення і розміри внутрішніх структур і підрозділів підприємства, а також механізм їх взаємозв’язку.

Виробнича структура підприємства являє форму організації виробничого процесу, тобто склад, кількість, взаємозв’язок та просторове розміщення виробничих підрозділів. Тобто це комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства в цілому.

Виробнича інфраструктура підприємства – це сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі у створенні профільної (основної) продукції, але своєю діяльністю створюють необхідні умови для успішного функціонування основних виробничих цехів.

Товариство, як відкрита система, своє існування і розвиток засновує на взаємодії з зовнішнім середовищем. При цьому умовою існування системи є певна відповідність між середовищем та системою. Будь-які зміни у середовищі та у самій системі призводять до порушення функціонування або руйнування цієї системи. Пристосуватися до змін у середовищі система може різними шляхами. Можна змінити кількість або якість елементів, з яких складається система. Але можна поміняти зв'язки між елементами, щоб досягти нового синергічного ефекту. Взаємодія елементів усередині системи забезпечує трансформацію входів на виходи. Отже ефективність процесу трансформації залежить не тільки від якості елементів системи, але і від способу їх поєднання, тобто від структури системи.

До виробничої інфраструктури входять:

 • допоміжні та обслуговуючі цехи (дільниці) і господарства;

 • комунікаційні мережі, магістральні об’єкти;

 • засоби збору та обробки інформації;

 • природоохоронні споруди.

Функціонування виробничої структури суттєво відрізняється від діяльності основних підрозділів підприємства. Його особливості полягають у тому, що результат діяльності інфраструктури являє собою послугу виробничого характеру, її продукція не існує самостійно, поза виробничим процесом. Особливістю елементів виробничої інфраструктури є також їхня територіальна належність.

При сучасній системі організації промисловості, коли відсутні спеціалізовані підприємства технічного обслуговування, Підприємство змушене розвивати власний комплекс цехів, господарств та служб для технічного обслуговування основних виробництв.

На виробничу структуру ВАТ «Яготинський маслозавод» впливає ряд факторів. Головні з них такі:

1) галузева належність, номенклатура продукції, її техніко-економічні особливості, використані ресурси;

2) тип виробництва, рівень спеціалізації і кооперування;

3) структура засобів праці, технології;

4) ступінь складності конструкції і технологічність продукції;

5) організація обслуговування обладнання, його ремонт і модерні­зація;

6) мобільність виробничого процесу, тобто його спроможність опе­ративно переходити на випуск нової продукції;

7)характер відтворювального процесу в підрозділах підприємства.

Ці фактори визначають специфіку виробничої структури підпри­ємства. Ринкові умови господарювання вимагають пе­редусім нової виробничої структури відтворення фондів підприємства.

^ 3. Виробничий процес ВАТ "Яготинський маслозавод".

Пiдприємство виробляє масло тваринне, цiльномолочну продукцiю. Продукцiя виробляється вищого гатунку та користується попитом у споживачiв, про що свiдчать замовлення на виробництво та реалiзацiю. Готова продукцiя реалiзується в межах району, областi, України. Клiєнтами є оптовi покупцi та дрiбнi пiдприємцi. Молочна галузь в даний час набула значного розвитку. На ринку продажу покупцям пропонується широкий асортимент якiсної молочної продукцiї в розфасованоу виглядi. У зв'язку з тим, що молокопереробних пiдприємств в областi досить багато, вiдповiдно i конкуренцiя як на сировинному, так i на ринку готової продукцiї досить висока.

Виробничі процеси, за допомогою яких предмети праці перетворюються у готовий продукт, є основними й утворюють основне виробництво. Матеріальними об'єктами виробни­чої структури підприємств є цехи, дільниці, лабораторії. У них вироб­ляється, проходить технічний контроль і випробовується кінцева про­дукція, другорядна продукція, матеріали і напівфабрикати, перетворюються види енергії.

Виробничий процес це цілеспрямоване, постадійне перетворення вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для споживання, так і для подальшого перероблення.

ВАТ "Яготинський маслозавод" виробляє 70 видiв молочної продукцiї, для забезпечення населення Яготинського району та частково м.Києва та Київської областi. Надає транспортнi послуги на замовлення населення. Дiє роздрiбна та оптова торгiвля переважно продовольчим асортиментом.

До складу виробничого процесу входить виготовлення проміжної та готової продукції. А це належить до технологічного процесу. Отже технологічний процес є складовою частиною виробничого процесу.

Будь яку технологію можна уявити, як сукупність технологічних процесів.

^ Технологічним процесом називається логічно упорядкований набір послідовних завершених ланок переробки сировини, надання послуг у проміжну або кінцеву продукцію з наявними властивостями.

Технологічний процес і набір сучасного обладнання забезпечує високу і стабільну якість продукту, що дає змогу задовільнити вимоги найвибагливіших замовників, а також дозволяє в цілому механізувати виробничий процес та забезпечити систему безпеки праці.

^ 3.1. Основний виробничий процес

Реформування ринку молокопродуктів України передбачається здійснювати послідовно через поетапний перехід до нового ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку.

Виробництво масла відбувається за наступними основними виробничими процесами:

Рис.1. Процес виготовлення масла

^ 3.2. Допоміжні виробничі процеси

Допоміжні виробничі процеси здійснюють ряд відділів. Ці відділи забезпечує здійснення основного виробничого процесу. До таких відділів належать:

 • Відділ по роботі зі споживачами.

 • Відділ маркетингу.

 • Відділ міжрегіональних зв’язків.

 • Служба охорони праці..

 • Головний бухгалтер.

 • Юридичне управління.


^ 3.3. Обслуговуючі виробничі процеси

Обслуговуючі відділи виконують роботи, які насамперед забезпечують необхідні умови для нормального перебігу основних та допоміжних виробничих процесів (робіт, послуг). Основне їх призначення — забезпечення необхідних умов для нормального функціонування основних та допоміжних галузей господарства, продовження процесу виробництва (робіт, послуг), підтримання основних засобів у технічно справному стані, забезпечення транспортних технологічних зв’язків між етапами робіт, ремонт будівель і споруд, будівництво нових об’єктів виробничого і житлово-комунального призначення, надання інших соціальних послуг населенню.

До обслуговуючих відділів належать:

 • Відділ аудитів споживачів.

 • Відділ охорони.

 • Відділ господарського обслуговування.

 • Група громадського харчування.

 • Спеціаліст по зв’язкам з громадськістю.

следующая страница >>