asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
1. Екстремум функції f(x) в точці X=(x1, x2, …xn). Поняття про строгий та не строгий максимум(мінімум) функції.

Нехай ф-я f(x) визначена на проміжку [a;b] і x0—внутрішня точка проміжку. Ф-я f(x) в точці x0 має максимум, якщо існує окіл точки x0, що для всіх х (х ≠x0), цього околу виконується нерівність f(x)≤ f(x0). Саме значення f(x0) наз-ть максимумом(локальним)ф-ції f(x) в точці x0.

Ф-я f(x) в точці x0 має мінімум, якщо існує окіл точки x0, що для всіх х (х ≠x0), цього околу виконується нерівність f(x)≥f(x0). Саме значення f(x0) наз-ть мінімумом(локальним)ф-ції f(x) в точці x0.

Максимум і мінімум функції в точці обєднує спільний термін — екстремум (локальний екстремум) функції в точці.

Якщо для х не=х0 у данному околі точки х0 f(x)< f(x0) (f(x)> f(x0)), функція f(x) має строгий максимум(мінімум).

2. Стохастична одноканальна модель теорії масового обслуговування з надійним приладом.

В загальному випадку моделі масового обслуговування досліджують системи, що складаються з 3 частин: потоку вимог, черги, яку утворює потік вимог та каналу обслуговування. Припускають, шо потік вимог є Пуасонівським. Каналів в системі може бути від 1 до ∞. Якщо лише один канал, то система називається одноканальною. Розглянемо найпростішу систему з одним обслуговуючим приладом, до якої надходить один пуассонівський потік вимог із інтенсивністю . Час обслуговування вимоги є випадковою величиною, що розподілена за експоненціальним законом із параметром . При цьому кількість вимог, які можуть перебувати в системі, не обмежується.

У стаціонарному режимі роботи система подається ймовірнісною моделлю такого виду:Основні числові характеристики для системи визначаються за формулами:

імовірність того, що система простоюватиме (відсутні вимоги), така: ;

імовірність того, що система зайнята обслуговуванням вимог, становить

математичне сподівання кількості вимог, що перебувають у системі: М=ρ/(1-ρ)

Для систем обслуговування розглядуваного класу визначаємо такі числові характеристики:

середню кількість вимог потоку, що перебуває в черзі: L=M-ρ

середній час перебування вимог у системі: T=M/λ=ρ/λ

середній час перебування вимоги в черзі: T*=L/λ

3. Поняття про задачі на екстремум. Екстремальна точка. Абсолютний та відносний максимум(мінімум) функції.

Нехай задано графік функції:

В точці хі буде максимум, якщо f(xі+∆xі)і). Якщо f(xі+∆xі)> f(xі), то в точці буде мінімум. Екстремальними точками будуть точки х1, х2, х3, х4,х5,х6,х7, при чому max f(xі) буде в точках хі=(х1, х3,х5, х7), а min буде в точках хі=(х2,х4,х6). При цьому в точках х1, х3, х7 будуть локальні максимуми, а в точці х5—глобальний(або абсолютний). Аналогічно абсолютний мінімум буде в точці х2.

4. Транспортна задача та її загальний запис. Перший опорний план.

Транспортна задача – це специфічна задача лінійного програмування, застосовувана для визначення найекономнішого плану перевезення однорідної продукції від постачальників до споживачів.

Нехайта . Причому, аi , вj >0;

Матриця вартостей має такий вигляд

В загальному випадку Cji – вартість перевозки з j пункту в і-й; в – складські приміщення, а - пункт призначення. Перший розподіл являється першим опорним планом. Для цього будується транспортна таблиця.
А1

А2

Аm

В1

Х11

Х12

Х1m

В2

Х21

Х22

Х2m

...


Вк

Xk1

Xk2

Xkm


5. Градієнт функції f(x) та його використання для дослідження на екстремум функції.

Градієнтом від функції f(x)=f(x1,x2, ...xn) буде вектор, компонентами якого є частинні похідні по кожній компоненті. Градієнт позн-ся

.

Послідовність дослідження функції на екстремум з використанням градієнта:

f(x)→max(min),

1)q(x)=0, q(x)=(q1(x), q2(x)…qm(x))

2) розбиваємо х на у і z

3)знаходимо матрицю Якобі і управляючу матрицю4) знаходиться добуток J-1

5) знаходиться стаціонарна точка , і значення х підставляється у рівняння

6) якщо <0, то максимум, а якщо >0, то мінімум.

6. Описати алгоритм знаходження першого опорного плану.

Нехай та . Причому, аi , вj >0;

В загальному випадку в – складські приміщення, а - пункт призначення. Для побудови першого опорного плану слід побудувати таблицю такого вигляду
А1

А2

Аm

В1


В2


...


Вк


Далі необхідно заповнити комірки за такими правилами:

1) якщо а1>в1, то комірка Х11 заповнюється значенням в1, після чого в комірках Х1m ставиться прочерк, а залишок (а1- в1) порівнюють із значенням в2 за аналогічною схемою. Сума по першому стовпчику має дорівнювати а1.

3) якщо а1<в1, то в комірку Х11 записується значення а1, а вниз по вертикалі у комірках ставляться прочерки. Різниця (в1 –а1) розноситься по горизонтальним коміркам першого рядка, причому сума по рядку має дорівнювати в1.

Аналогічні перетворення слід виконати для кожного елемента матриць а та в. Після цього отримаємо таблицю, в якій деякі комірки будуть заповнені, а деякі—ні. Отримаємо так званий перший розподіл, який і являється першим опорним планом.

7. Стаціонарна точка. Матриця Гессе та її використання для дослідження функції f(x) на екстремум.

Нехай дана ф-я f(x), х=(х1, х2, ...хn).Матриця Гесе в загальному випадку має вигляд

Елементи матриці будуть симетричними відносно головної діагоналі.

Алгоритм знаходження екстремуму з використанням матриці Гесе:

  1. Знаходимо стаціонарну точки

  2. Будується матриця Гесе Н=() і знаходиться Н в стаціонарній точці

  3. Досліджують матрицю на екстремум (якщо матриця Гесе буде додатньовизначеною, то в точці буде мінімум, а якщо від’ємно— то максимум.

8. Цільова функція для транспортної задачі та умови яким мають задовольняти змінні хij

Цільова функція (відображає сукупні витрати для певного плану перевезень):Цільова функція мінімальна при оптимальному опорному плані. Зміст транспортної задачі полягає в знаходженні множини змінних Хij0, i= 1,m j= 1,n, що задовольняють умовам:Xij0 і таких, при яких цільова функція досягає мінімуму.

9. Метод приведенного градієнта (Метод Якобі).

Метод Якобі застосовується у випадках, коли слід дослідити f(x) →min(max), де х=(х1,х2,…хn) при обмеженнях q(x)=0, де q=(q1,q2…qm).

Послідовність дослідження функції на екстремум за методом Якобі:

f(x)→max(min),

1)q(x)=0, q(x)=(q1(x), q2(x)…qm(x))

2) розбиваємо х на у і z

3)знаходимо матрицю Якобі і управляючу матрицю4) знаходиться добуток J-1

5) знаходиться стаціонарна точкаі значення х підставляється у рівняння

6) якщо <0, то максимум, а якщо >0, то мінімум.

10. Описати алгоритм подвійного симплекс-методу.

Якщо; то обернена задача записується такЗдійснивши ці перетворення, необхідно побудувати симплексну таблицю, яка має такий виглядx1

xn

b

QiX11

X1n

b1


X21

X2n

в2
∆j

L

-c1

-cnДалі знаходимо розрахунковий стовпчик по найменшому значенню С. Знаходимо розрахунковий рядок. Для цього в ділимо на коефіцієнти і беремо з них найменше. Всі решта елементів (крім розрахункового елемента) розрахункового стовпчика = 0, а елементи рядка ділимо на розрахунковий елемент. Далі використовуємо метод Дж. Гаусса Процес проходить доки елементи рядка стануть + (а коли досліджуємо на min то -) або=0.
следующая страница >>