asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Розрахункова частина:

1.Баланс робочого часу одного середньоспискового робітника.

Планування чисельності працівників пов’язано з показником використання робочого часу протягом року, який вимірюється в людино-годинах або людино-днях. Середнє число годин та днів роботи одного робітника в рік визначається на основі балансу робочого часу.

Баланс робочого часу складається в три етапи:

  1. розрахунок середнього фактичного числа робочих днів;

  2. встановлення середньої тривалості робочого дня;

  3. визначення корисного (ефективного) фонду робочого часу в годинах.

Розрахунок середнього числа робочих днів починається з визначення календарного фонду робочого часу і кількості календарних днів планового періоду.

1.1. Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу) – це кількість днів планового періоду, крім вихідних та святкових днів. Таблиця 1.1. рядок: 01-02-04=05.

К-ть календ. роб. днів = 365-10-50=305.

Число робочих днів в плановому періоді являє собою різницю між номінальним фондом і кількістю неявок в днях. Таблиця 1.1 рядок 15=05-06.

Число роб. днів в році=305-32,1=272,9.

До планових неявок відносяться невиходи в зв’язку з вагітністю та пологами, хворобою, виконанням громадських та державних обов’язків.

Баланс робочого часу одного робітника доцільно складати за наступною формою:

Таблиця 1.1

Баланс робочого часу


Показники

Шифр рядка

Чисельне значення

Календарний фонд часу

001

365

Кількість неробочих днів

002

60

в тому числі: святкових

003

10

вихідних

004

50

Кількість календарних робочих днів

005

305

Неявки на роботу, днів в тому числі:

006

32,1

чергові та додаткові відпустки

007

19,4

навчальні відпустки

008

0,8

відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами

009

1,3

Хвороби

010

9,5

інші неявки, що дозволяються законом

011

0,2

неявки з дозволу адміністрації

012

0,7

Прогули

013

--

цілоденні простої

014

0,2

Число робочих днів в році

015

272,9

Середня тривалість робочого дня

016

7,84

Втрати робочого в зв’язку з скороченням робочого дня

017

0,03

в тому числі внутріш- ньо змінні втрати

018

0,02

Пільговий час для підлітків

019

0,01

Середня тривалість робочого дня

020

7,81

Корисний фонд робочого часу одного працівника

021

2131,35


1.2. Середня тривалість робочого дня (номінальна) визначається за формулою:

, де

Тн – номінальна тривалість робочого дня, год.

Тз – тривалість робочого дня, встановленого законодавством, год.

Дп.с. – кількість передсвяткових днів, що не співпадають з вихідними.

Дк.р. – кількість календарних робочих днів.


1.3. Фактична середня тривалість робочого дня визначається як різниця між номінальною середньою тривалістю робочого дня і втратами робочого часу в зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня.

Таблиця 1.1 рядок: 20=16-17.

Середня трив. роб.дня =7,84-0,03=7,81

1.4. Корисний (ефективний) фонд робочого часу середньоспискового робітника в годинах визначається як добуток числа робочих днів на фактичну середню тривалість робочого дня.

Таблиця 1.1 рядок 21=15*20.

Кор.фонд роб.часу=272,9*7,81=2131,35.


2.Визначення чисельності працюючих.

2.1. Чисельність робітників.
Умовно приймаємо , що на підприємстві виготовляється продукція А,Б. В основному цеху працюють основні і допоміжні працівники. Основні працівники виконують трудовий процес, пов’язаний з використанням основних виробничих операцій, допоміжні працівники зайняті обслуговуванням основних працівників. Для забезпечення нормального функціонування основного виробництва, на підприємстві організується ремонтні та інші служби. Планову чисельність основних робітників визначаємо по трудомісткості на основі норм виробітку, допоміжних робітників – за нормами обслуговування, а чисельність обслуговуючого персоналу за кількістю робочих місць.

Методика визначення планової чисельності робітників :

а)за трудомісткістю

Ч= , де

Ч - планово розрахункова чисельність робітників, люд.

Т - трудомісткість продукції, л.год.
Т= Нч. * Qпл. , де :

Нч. – норма часу, л.год.

Qпл. – плановий обсяг продукції, нат.показн.

Ф - корисний фонд робочого часу одного робітника, год.

В - середній процент виконання норм виробітку.

Для продукції А :

Т=2,2*70,8=155,76 л.год.
Ч==65 люд.

Для продукції Б :

Т=3,4*77,4=263,16 л.год.

Ч==104 люд.
б) на основі норм виробітку :

Ч= , де :

Q-плановий обсяг робіт в прийнятих одиницях вимірювання.

Н- норма виробітку в тих же одиницях вимірювання.

Ч==53 люд.

в) за нормами обслуговування
Ч=* К , де :

О – число одиниць обслуговування, шт.

З – число змін роботи обладнання

Н- норма обслуговування, одиниць обладнання

К- коефіцієнт приведення явочної чисельності до спискової, визначається як номінальний фонд (роб.днів) поділений на число робочих днів в році .

К=305/272,9=1,1;

Ч=* 1,1=11 люд.

г)за кількістю робочих місць

Ч=М*З* К , де

М – число робочих місць, одиниць

Ч=24*1*1,1=26,4=26 люд.

д)Загальна планова чисельність робітників розраховується, як додаток чисельності робітників, що визначені в пунктах а,б,в,г.

Ч= Ч+ Ч+ Ч+ Ч (люд.)

Ч=65+104+53+11+26=259 люд.


2.2.Чисельність спеціалістів та службовців

Чисельність спеціалістів і службовців визначається у відповідності зі схемою посадових окладів в залежності від групи по оплаті праці. Група по оплаті праці залежить від чисельності робітників. В даному випадку – 3 група.

3. Розрахунок фонду оплати праці.

3.1.Фонд заробітної плати спеціалістів та службовців.
Фонд заробітної плати (ФЗП) спеціалістів та службовців визначається за схемою посадових окладів відповідної групи по оплаті праці.

Річний фонд заробітної плати складається з середньо місячних посадових окладів і визначається за таблицею 3.1.

Таблиця 3.1

Розрахунок річного фонду заробітної плати спеціалістів та службовців.

Посада

Рекоменд

посадов. Складу

min-max

Cередній посадовий оклад за місяць, грн.

Призначений посадовий оклад за місяць, грн.

Персональна надбавка за місяць, грн.

Фонд заробітної плати за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

Директор

800-1100

950

1000
12000

Головний інженер

700-1000

850

845
10140

Заступник директора

600-800

700

800
9600

Начальник відділу кадрів

350-400

375

300
3600

Інженер з охорони праці

350-450

400

350
4200

Секретар-референт

350

350

350
4200

Начальник планово-виробничого відділу

500-700

600

500
6000

Інженер-технолог

400-600

500

500

50

6000

Економіст

450

450

450
5400

Начальник відділу постачання і збуту

400-500

450

450

67,5

5400

Інженер маркетолог

400-500

450

500
6000

Завідувач складом

350-400

375

350
4200

Головний бухгалтер

500-600

550

550
6600

Старший бухгалтер

400-450

425

450
5400

Бухгалтер

380

380

380

38

4560

Змінний майстер

370-390

380

390

58,5

4680

Головний механік

450-550

500

550
6600

Майстер механічного цеху

360-380

370

380
4560

Майстер енергетичного цеху

360-380

370

380
4560

Разом
9425

9425

214

113700


Сума середніх посадових окладів (гр. 3) повинна дорівнювати сумі призначених посадових окладів (гр. 4).

Фонд заробітної плати за рік (гр. 6) дорівнює призначеним посадовим окладам (гр. 4) плюс персональні надбавки (гр. 5) збільшених в 12 разів.

гр. 6 = 12 (


следующая страница >>