asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7Організація баз даних і знань

Лабораторна робота №1

Технологія управління даними з використанням СУБД MS ACCESS

Зміст

1 Попередні поняття баз даних та систем управління базами даних 3

2 Основи MS Access 4

3 Побудова бази даних 5

3.1 Таблиці 5

3.1.1 Проектування структури таблиць 5

3.1.2 Індекси та ключі 6

3.1.3 Побудова та редагування структури таблиць 8

3.1.4 Зв’язування таблиць 8

3.2 Форми 9

3.2.1 Види форм 9

3.2.2 Проектування та побудова форм 10

3.2.3 Редагування форм 13

3.2.4 Пошук та сортування даних 13

3.3 Звіти 14

3.3.1 Механізми створення звітів 14

3.3.2 Редагування звіту 15

3.3.3 Виконання обчислень та підведення підсумків 17

4 Робота з даними 19

4.1 Можливості та типи запитів 19

4.2 Створення запитів у середовищі MS Access 19

4.3 SQL – запити 19

4.4 Кнопкові форми 21

5 Теми учбових розробок для самостійної роботи студентів 22

6 Приклади таблиць та їх полів для учбової розробки баз даних 24

Список літератури 27


^

1Попередні поняття баз даних та систем управління базами даних


У звичайному розумінні будь-яку сукупність типових даних деякої предметної області можна визначити терміном база даних [3]. При цьому структурно ці дані уявляються у вигляді множини повязаних між собою окремих інформаційних частин. Базою даних (БД) можна вважати сукупність інформації про кадровий стан підприємства, розклад занять у навчальному закладі, бібліотечний фонд тощо. С точки зору використання програмних засобів управління даними БД це визначений набір записів та файлів, які організовані спеціальним чином. Спеціальне програмне забезпечення, необхідне для використання та модифікації баз даних користувачем, називається системою управління базами даних.

До основних функції СУБД належать наступні:

 • забезпечення користувачів засобами одночасного незалежного оперування даними в абстрактних термінах, які не повязані із способом збереження даних в ЕОМ;

 • синхронізація доступу до даних;

 • захист цілісності даних;

 • забезпечення секретності і приоритетності доступу до даних;

 • захист даних від аварій та відновлення даних, та ін.

Функції СУБД можна розподілити за типом на такі групи:

 • Визначення даних. Задати структуру даних та їх тип, звязки між даними, елементи підстановок для значень тощо.

 • Обробка даних. Обробка та представлення даних різними методами, залучаючи функції фільтрації, сортування, ін.

 • ^ Керування даними. Розподіл даних користувачам, надаючи їм право доступу до них, з наданням або запереченням можливості коригування даних, ін.

Кожну інформаційну область за своєю структурою можна віднести до деякого типу, наібільше поширені з них – ієрархічні, мережні, реляційні. Сукупність даних можна назвати реляційною (relation - відношення), якщо дані графічно виглядають як повязані між собою двовимірні таблиці. Відповідно з типом даних називають і системи управління базами даних. Найбільш поширені є реляційні СУБД ( ORACLE, MS SQL Server, MS Access [3] ін.). Зазначимо, що будь-яку інформаційну структуру можна визначити через модель іншої визначеної структури. СУБД реляційного типу дозволяє це зробити у більш просто, наочно і з прийнятними втратами.

Рядки двовимірних таблиць – це записи, стовпчики – поля. У термінах реляційних СУБД таблиці це відношення, їх записи – кортежі відношень, поля – атрибути відношень. Записи відрізняються своїм номером, а поля –іменами. Основні умови щодо змісту таблиць такі:

 • однакові записи забороняються;

 • всі записи повинні мати однакову кількість полів;

 • значення полів атомарні, тобто таблиця не може мати своїми компонентами інші таблиці.

Елементами даних MS Access є сталі, змінні памяті та поля таблиць. Елементи даних та функції над ними складають вираз, які будемо позначати словом Exp, додаючи один з символів C, M, N, D, L – початкові букви типів даних (наприклад, ExpN). Типи даних розподіляються на базові і визначені користувачем. Деякі базові типи даних наведені у Табл. 1.

Табл. 1 - Базові типи даних MS Access

Тип даних

Позначення

Назва в MS Access

Рядок (Character)

C

текст

Текст ( Memo )

M

текст Memo

Числовий (Numeric)

N

числовий

Дата (Date)

D

дата/час

Логічний (Logical)

L

логічний

Приклади сталих: “010201” – рядок (ExpC), 010201 – число (ExpN), 01.02.01 – дата (ExpD). Типи полів таблиць визначаються під час визначеня таблиці або модіфікаціїї її структури. Тип даних рядок – це множина послідовностей символів, довжинаякої не може перевищувати 255. Існує операція конкатенації даних типу рядок. Позначається ця операція знаком + . Наприклад, значення зміних A і B є відповідно ‘Micro’ і ‘soft’, то значенням виразу A+B буде рядок ‘Microsoft’. Тип даних текст (Memo) використовується для даних, значення яких – символи, а їх кількість може перевищує 255. Числовий тип даних використовується для даних, що характеризують кількісні властивості. Тип даних дата використовується для обробки дат. Логічний тип даних використовується в виразах, які дорівнюють істину або хибність. Для даних логічного типу існують операцій: OR - логічне додавання, AND – логічне множення, NOT – логічне заперечення.следующая страница >>