asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі

0. КС
Концепція інформатизації корпоративних структур
Ця концепція визначає фундаментальні засади проектування, виконання та супроводження проектів інформатизації корпоративних структур (КС), враховує законодавчі акти України та потреби КС в області інформатизації, проблеми реструктуризації КС, диверсифікації (зміни роду діяльності) КС, ре-інжинірингу самої КС (побудови якісно нової концепції внутрішньо-корпоративного менеджменту), зміну декількох поколінь інформаційних технологій, наукові та практичні досягнення в теорії управління та в теорії організаційних структур.
^ КС. Приклад
Визначення КС з точки зору теорії органів структур означає об’єднання структурних підрозділів які працюють під централізованим керівництвом і вирішують спільні завдання.
КС є складною, багато-профільною організаційною структурою, має розподілену багаторівневу ієрархічну систему управління.
Приклади КС: державні структури, органи державної влади, комерційні банки і фінансові групи, інвестиційні фонди і аудиторські компанії, підприємницькі і комерційні структури та інші організаційні утворення.
^ Загальні положення
1. Сучасний стан управлення КС в країнах великої сімки характеризується тим, що інформація та знання стали таким самим ресурсом управління КС, як технологічне оснащення, сировина, матеріально-технічні ресурси та кваліфіковані кадри.
Ці інформаційні ресурси, продукти та послуги, що використовуються для задоволення інформаційних потреб та підтримки прийняття рішень (ПР), їх обґрунтування та підвищення ефективності діяльності КС стали інформаційним ресурсом управління КС в усіх без винятку розвинених країнах світу.
2. Розвиток інформатизації в Україні та інших державах світу, формування та застосування інформаційних ресурсів (ІР) в КС, інтеграція загальнодержавних та корпоративних гетерогенних мереж, інтеграція технічних продуктів по обробці голосу, даних та відео, широкомасштабне використання оптичних принципів передачі, розгортання бездротових систем зв’язку, розширення смуги пропускання каналів зв’язку та інтеграція в структуру мереж інтелектуальних серверів для надання більшої кількості послуг – створення принципово нової можливості по швидкості, точності, доступності, достовірності, надійності та економічності прийнятих рішень для здійснення максимально ефективного управління корпоративними структурами.
Комунікації
3. Ці можливості дозволять у повному обсязі задіяти три основні види комунікацій в системі управління КС:


 • Між посадовими особами КС (користувач-користувач);

 • Між посадовими особами КС і інформаційними системами (ІС) як корпоративними так і зовнішніми;

 • Між ІС, як корпоративними так і зовнішніми.


Тут під „комунікаціями” слід розуміти процеси обміну даними, інформацією, знаннями при формуванні, використанні та зберіганні інформаційних ресурсів між посадовими особами, між посадовими особами та ІС та між інформаційними системами в системі управління КС.
Розробка та реалізація концепції інформатизації корпоративної структури спрямована на досягнення на досягнення такого рівня поєднання між цими комунікаціями в єдиній інфраструктурі КС, яке забезпечить їх системну єдність по задачах, ресурсах і термінах реалізації процесів управління КС.
Інформатизація КС
4. Концепція інформатизації повинна враховувати сучасні вимоги до забезпечення життєдіяльності КС, рівень та перспективи розвитку інформаційних технологій, досягнення в теорії управління, практичний досвід застосування системного аналізу в управлінні КС, стан системи управління КС.
5. Концепція інформатизації визначає мету місце і роль інформатизації в управлінні корпоративною структурою, основні засоби інформатизації та відповідну технологію здійснення (виконання) самої інформатизації.
6. В основу концепції повинні бути покладені теоретичні та практичні напрацювання, що визначають основні поняття інформатизації: об’єкт, предмет, принципи й засоби інформатизації КС та технологію для її практичного використання.
^ Визначення концепції інформатизації КС

Концепція інформатизація КС
1. Концепція інформатизації КС (КІ КС) слід визначати як науковообгрунтовану стратегію продукування, формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів (ІР) для забезпечення інформаційних потреб та підтримки прийняття рішень управлінської діяльності керівного складу в системі управління КС.
Інформаційний ресурс
ІР КС – це упорядкована сукупність даних, інформації та знань, документів, аудіо та відеозаписів, відео та графічних зображень придатних для подальшої обробки, передачі, зберігання та використання в АСУ КС.
Інформатизація КС
2. Інформатизація КС – це система заходів і процесів, спрямованих на створення середовища для продукування ІР, обробки, збереження, передачі та використання ІР з метою задоволення інформаційних потреб та забезпечення виконання бізнес-процесів, автоматизації та підтримки прийняття рішень, підвищення ефективності управління КС із застосуванням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.
Управління КС
3. Інформатизація посадових осіб та органів управління КС дає можливість здійснювати підготовку найбільш обґрунтованих рішень, порівнювати їх (між собою) та вибирати із множини можливих на основі певної, об’єктивної, достовірної, надійної, достатньої та вчасно-отриманої інформації і спрямувати їх (рішення) на підтримку визначеного рівня або покращення стану КС у відповідності з існуючою програмою, або метою управління.
Інформатизація є невід’ємним елементом ефективної системи управління КС.
^ Місце і роль інформатизації в КС
Місце і роль інформатизації в системі управління КС.
Зовнішні умови впливають на Людину і КС. Людина керує КС. КС забезпечує результат діяльності. Інформатизація відноситься до людини і забезпечення результату. (мал.1).
Зовнішніми факторами, які впливають на КС, є влада, конкуренти та зовнішнє середовище. (мал.2).
Процес управління КС може бути здійснений лише за умови двох фундаментальних властивостей управління: властивості керованості і властивості спостереження. Властивості керованості здійснюються посадовими особами, властивості спостереження здійснюються за допомогою інформатизації.
^ Об’єкт і предмет інформатизації
Об’єкт інформатизації – це система посадових осіб та керівних органів КС.
Предмет інформатизації – цілеспрямована діяльність посадових осіб та керівних органів по підготовці ППР організації їх виконання, контролю та забезпечення управління у відповідності зі статутом КС.
^ Основні принципи реалізації концепції інформатизації
В основу концепції інформатизації КС слід покласти організаційні, правові, економічні, наукові та науково-технічні рішення для реалізації системної програми ефективної і комплексної автоматизації КС. А саме:


 • практичну спрямованість інформатизації на створення ефективної системи управління КС;

 • ефективну систему (організаційну і функціональну) органів управління, розподіл обов’язків, повноважень, організація функцій і бізнес-процесів КС і відповідальність за прийняття рішень;

 • законодавчі акти, накази, директиви, розпорядження щодо управління КС та здійснення повноважень посадовими особами органів управління КС;

 • принцип розумної достатності у формуванні ІР та організації форм і методів доступу до ІР КС;

 • застосування системного аналізу та реалізація комплексного підходу при розв’язку задач інформатизації КС;

 • багаторівневу інтегровану та структуровану мультисервісну мережу обробки, передачі, використання та зберігання інформації;

 • обов’язкове техніко-економічне обґрунтування доцільності виконання проектів інформатизації КС;

 • інтеграцію інформаційного середовища КС в інформаційний простір держави у відповідності із підпорядкованістю та необхідними механізмами взаємодії з органами державної влади;

 • відкритість та поетапність реалізації концепції.


^ Засоби інформатизації
З точки зору практичної реалізації концепції інформатизації КС слід застосувати сучасні, організаційні науково-технічні та формаційні технології.


 1. Організаційна структура органів управління.

 2. Засоби доступу до інформаційної системи.

 3. Транспортна система, лінії зв’язку та комунікаційне обладнання.

 4. Мережеві ОС.

 5. Мережеві служби (додатки), орієнтовані на користувачів і адміністраторів.

 6. Розподілена інтегрована база даних (РІБД).

 7. Додатки користувачів (функціональні підсистеми).


Засоби доступу до ІС та ІР
Засоби доступу до ІС та ІР:


 • комп’ютери, робочі станції, сервери;

 • комунікаційні вузли доступу додатків інших інформаційних систем (наприклад маршрутизатор);

 • комунікаційні вузли доступу органів державної влади. Це група засобів не завжди реалізується в КС (наприклад, КПІ комунікує з владою);

 • телефони тональної частоти;

 • IP-телефонія;

 • локальні мережі;

 • окремі інформаційні системи;

 • засоби факсимільного зв’язку;

 • мобільні засоби доступу;

 • віддалені дротові та бездротові засоби доступу;

 • корпоративні портали.


Транспортна система. Лінії зв’язку та телекомунікаційне обладнання


 • проводові та безпроводові лінії зв’язку;

 • повторювані (репітери);

 • мережеві адаптери;

 • концентратори (хаби);

 • мости (бриджі), іноді інтелектуальні, іноді ні з додатковими функціями маршрутизації;

 • комутатори (свічі), відповідають за перенаправлення;

 • маршрутизотори (роутери) = комутатор + міст, власне програмне забезпечення;

 • міжмережеві екрани (брандмауери), засоби захисту засобів доступу;

 • СКС – структуровані кабельні системи – набір правил організації прокладки кабельної системи з різних типів кабелів.


Послуги
Мережеві служби і додатки:


 • файлова служба;

 • служба віддаленого доступу;

 • мережеві БД (РІБД);

 • поштові системи;

 • засоби архівації;

 • системи автоматизації і колективної роботи;

 • системи обміну даними між різними платформами;

 • системи забезпечення якості обслуговування (QoS);

 • розподілені засоби управління мережею.


РІБД
Мережеві служби і додатки
1. СПД
Для розуміння суті поняття „система передачі даних” необхідно визначитися із тим, що собою являє СПД в складі корпоративної гетерогенної мережі (КГМ).
Склад корпоративної гетерогенної мережі представляє собою складові у відповідності з призначенням ГКМ:


 • забезпечення інформаційних потреб;

 • забезпечення виконання бізнес процесів;

 • автоматизація виконання бізнес процесів;

 • оптимізація управління корпоративною структурою і підтримка прийняття рішень з метою підвищення ефективної діяльності корпоративної структури;

 • елементи організаційної структури корпорації;

 • архітектура структурних підрозділів і топологія обумовлених зв’язків між ними.


Друга група складових – це засоби доступу до КГМ.
Третя група – це транспортна система – лінії зв’язку та комунікаційне обладнання. Транспортна система розташована між засобами доступу та/або інформаційними ресурсами (наприклад БД).
Четверта група складових – це мережеві операційні системи.
П’ята група - мережеві служби (сервіси або додатки). МС орієнтовані на системних адміністраторів і на користувачів.
Шоста група – розподілена інтегрована база даних.
Сьома група – додатки користувачів.
Ці групи складових являють собою сукупність організаційних науково-технічних та інформаційних технології, як засобів інформатизації для забезпечення практичної реалізації концепції інформатизації корпоративних структур.
^ Поняття система
Система - це сукупність (комбінація) предметів або частин, що утворює єдине ціле.
Множина взаємозв’язаних елементів, яка виступає як єдине ціле.
Система – це множина елементів, об’єднаних між собою причинно-наслідковими залежностями.
До всіх цих визначень поняття системи може бути фактично віднесена і категорія СПД.
На сьогодні існують три види послуг, які надаються корпоративними гетерогенними мережами:


 • послуги по обробці;

 • послуги по передачі;

 • і послуги по зберіганню інформаційних ресурсів (дані, інформація, знання).


Тому з точки зору функціонування КГМ, СПД слід розуміти як систему засобів для забезпечення комунікацій між посадовими особами, між посадовими особами і інформаційними системами, між інформаційними системами.


следующая страница >>