asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7

^ Експертизи проведенні з порушенням ст. 197 КПК України

У порушення ст. 197 КПК України мене не було повідомлено про проведення експертиз, що не надало змогу мені сформувати свої питання.

Мене було ознайомлено лише через місяць після проведення експертизи, що підтверджується ……………. (том. стор.)
^ Результати перевірки оформлені не у встановлений законом порядку

Враховуючи положення ст.ст. 8, 10, 11Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» та Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою затвердженого Постановою КМ України від 20.04.96 № 550 у повноваженнях контрольно-ревізійної служби не передбачено проведення комісійних перевірок, а відповідно до пп. 35-44 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою результати перевірок оформлюються актом, складання довідки у таких випадках не передбачено.

Крім того, згідно вказаних положень під час перевірки встановлюються винні особи, якщо виявлені порушення та за результатами надсилаються вимоги про її усунення.

Як відомо в довідках не встановлено осіб, які вчинили наведені в них порушення та не направлено вимоги про усунення цих порушень.
^ Висновки експертиз є невірними, проведені за вирваними даними та не відповідають дійсності.

Експертиза від 21.04.11 проводилась за одним єдиним питанням чи підтверджуються нормативно та документально висновки Довідки (проміжної) Довідки (проміжної) від 11.04.11 № 05/88т комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК Нафтогаз України.

Експертиза від 12.05.11 проводилась за чотирма питаннями з яких фактично до суті порушеної кримінальної справи відносилось тільки перше, чи підтверджується нормативно та документально висновки загальної Довідки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК Нафтогаз України» щодо перевищення собівартості газу від реалізації природного газу на ВТВ за 2009 рік виручки від його реалізації на суму 783,7 млн.грн.

Як вбачається з матеріалів справи вказані висновки експертизи є фактично тотожними між собою, експертизи проводилася по одній і тій самій комісійній перевірці з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 року, результати якої з невідомих причин, у порушення чинних норм закону, оформлені двома документами Довідкою(проміжною) та Загальною довідкою.

Інші перевірки щодо фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» у 2009 році, перевірки показників бухгалтерських регістрів та фінансової звітності 2009 року НАК «Нафтогаз України» для встановлення розміру збитків, що впливає кваліфікацію злочину в рамках досудового слідства не проводились.

Як вбачається із самих висновків вони не містить багато основних характеристик шкоди, її розрахунку, підстав виникнення, періоду за який розраховано шкоду, порушення яких конкретно пунктів, статей, норм призвело до виникнення шкоди, які саме документи підтверджують розмір шкоди та причинний зв’язок між розміром шкоди та вказаними контрактами від 19.01.2009 року, не проведено порівняння витрат за закупівлю газу на ВТВ між 2008 та 2009 роком, хоча зазначено, що експертиза проводиться методом співставлення.

Наведене дає підстави вважати, що експертиза проведена за єдиним питанням, яке при цьому не розкрито повною мірою у висновках експертизи, не може вважатися достатньою для визначення розміру шкоди та підтвердження правильності такого розрахунку.

Так, на сторінці 3 в розділі «Дослідження» Висновку від 21.04.11 експертами зазначено, що «Дослідження наданих документів проводилось методами документальної перевірки та зіставлення, перевірені повнота та правильність заповнення реквізитів документів, відповідність записів вимогам нормативних актів, зіставлялися дані взаємопов’язаних документів.»

На сторінці 5 в розділі «Дослідження» Висновку від 12.05.11 експертами зазначено, що ««Дослідження наданих документів проводилось методами документальної перевірки та зіставлення, перевірені повнота та правильність заповнення реквізитів документів, відповідність записів вимогам нормативних актів, зіставлялися дані взаємопов’язаних документів.»

Натомість по тексту обох Висновків не вказано про відповідність чи невідповідність записів у Довідках вимогам нормативних актів, в тому числі і оформлення результатів перевірки такими документами, як Довідками проміжної та загальної, законність їх складання, та можливість проведення експертизи за результатами перевірки, які самими перевіряючими визнаються як проміжні, тобто такі, що не є кінцевими, а проведення перевірки ще триває.
Крім того, парадоксальним є визначення завдання шкоди діючими контрактами, за якими апріорі передбачено отримання прибутку.

Так, з матеріалів справи вбачається, що вказаний контракт від 19.01.09 № КП є чинним, він не визнаний судом недійсним, не скасований ним та не розірваний сторонами. Згідно вказаного контракту НАК «Нафтогаз України» купує газ у ВАТ «Газпром» за ціною, яка визначається формульною та не є сталою.

На підставі даного контракту відбулося здорожщення товару (газу), порівняно до попередніх періодів, як вказано в експертизах на 53,48 долара США, що стало наслідком збільшення суми витрат для купівлі даного товару.

Фактично саме це здорожщення та збільшення витрат для купівлі товару (газу) за чинним контрактом експертами було визнано збитками з посиланням на ст. 22 ЦПК України, п. 1.3 спільного наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.06 № 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» (стор. 8 Висновку експертизи від 21.04.11 № 3573/11-19).

У законодавстві України чітко не визначено поняття збитки, різні нормативні документи надають різні трактування.

Наприклад, згідно ст. 224 ГК України під збитками розуміються витрати, зроблені управною стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управна сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною, згідно ст. 22 ЦК України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода), згідно п.1.3.8 Інструкції затвердженої наказом Державної судової адміністрації від 04.02.2005 № 11 збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати, проведені підконтрольним об'єктом контрольного заходу, утрата або пошкодження його майна, а також не одержані ними доходи, які б він одержав, якби зобов'язання були виконані боржником у межах терміну позовної давності, згідно розд.2 Інструкції, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.03.2006 № 275 Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати, проведені об'єктом контролю, втрата або пошкодження його майна, а також не одержані доходи, які він одержав би, якби зобов'язання були виконані боржником у межах терміну позовної давності, згідно п.1.14 Інструкції затвердженої постановою правління НБУ від 27.12.2007 № 480 збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати, тощо.

З жодних норм не вбачається, що збитками є витрати, які здійснюються для придбавання товару (газу) за більшими цінами до цін попередніх періодів за аналогічний товар.

Крім того, у висновках експертизи вказано, що контракт від 19.01.09 № КП між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» на підставі якого відбулося підвищення ціни на газ на 53,48 доларів США підписаний всупереч умовам Угоди між Кабінетом Міністрів України і Уряду Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України від 04.10.2001 (ратифікована згідно із Законом України від 15.11.2001 № 2797-ІІІ).

Разом з тим, норми цієї Міжурядової угоди від 04.10.01 не визначають порядок встановлення ціни на природний газ, який поставляється з інших підстав, ніж в рахунок оплати транзиту.

Отже, з цього вбачається, що відносини з поставкам природного газу, врегулюванні контрактом від 19.01.09 №КП, не підпадають під дію норм Міжурядової угоди від 04.10.01 щодо узгодження ціни на природний газ.
Невірним в експертизі є посилання, що незмінність ставки транзиту згідно контракту від 19.01.09 № ТКГУ порівняно з 2008 роком є порушенням Міжурядової угоди від 04.10.01.

Так, норми Міжурядової угоди від 04.10.01 р. не визначають порядок встановлення ціни на природний газ, який поставляється з інших підстав, ніж у рахунок оплати транзиту.

Дослідженням за другим питанням встановлено, що:

  • будь-які положення довгострокового договору між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України", які визначають або обумовлюють розмір платежів в грошовій формі та/або обсягів поставок газу в рахунок оплати транзиту, які не були уточнені відповідними Міжурядовими протоколами, не є такими, що су­перечать Міжурядовій угоді від 04.10.01 р.;

  • Уряди Російської Федерації та України мають право на підставі статті 2 Міжурядової угоди від 04.10.01 р. здійснити уточнення розміру платежів в грошовій формі в рахунок оплати транзиту забудь-який рік шляхом підписання Міжурядового протоколу на відповідний рік;

-Міжурядова угода від 04.10.01 р. не містить норм, які б зобов'язували уряди України та Російської Федерації, а також ВАТ "Газпром" та НАК "Наф­тогаз України" в обов'язковому порядку переглядати (уточнювати) ставку пла­ти за транзит або розмір платежів в грошовій формі в рахунок оплати транзиту у разі зростання ціни на природний газ.

Таким чином, документально та нормативно не підтверджуються висновки загальної Довідки фінансово-господарської діяльності ПАТ "Наці­ональна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за період з 01.01.08 по 31.12.10 року про те, що підвищення ціни придбання природного газу за ко­нтрактом від 19.01.09 р. № КП без збільшення ставки плати за послуги з транзиту природного газу територією України у контракті від 19.10.09 р. № ТКГУ суперечить вимогам Угоди про додаткові заходи щодо забезпечен­ня транзиту російського природного газу по території України, укладеної між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації 04.10.01р.
У 2006 році між ВАТ "Газпром", НАК "Нафтогаз України" та Компанією РосУкрЕнерго було укладено угоду від 04.01.06 пунктом 1 якої встановлено, що в галузі забезпечення транзиту належного ВАТ «Газпром» (ТОВ Газекспорт) та Компанії "РосУкрЕнерго" природного газу територією України і Російської Федерації Сторони узгодили на строк до 01.01.2011 р. ставку плати за транзит у розмірі 1,6 доларів США за 1000 куб. м на 100 км відстані.

Відповідно до пункту 5 Угоди від 04.01.06 р., ставка плати за транзит, ви­значена в цій угоді, може змінюватися лише за взаємною згодою сторін.

У 2007 році між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" було укладено додаткову угоди від 05.12.07р. № 2 до Доповнення від 20.04.07 р. № 1 ГУ-07, згідно з пунктом 3 якої на зміну пункту 1 Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері від 04.01.06 р. у частині регулювання відносин між ВАТ "Газп­ром" та НК "Нафтогаз України" ставка плати за послуги по транзиту 1000 куб. м газу територією України на кожні 100 кілометрів відстані у 2008 році вста­новлюється в розмірі 1,7 доларів США.

З наведеного вбачається, що підвищення ставки плати за послуги по тран­зиту природного газу територією України до 1,7 доларів США, яке відбулося на підставі додаткову угоди від 05.12.07р. № 2 до Доповнення від 20.04.07 р. № 1 ГУ-07, було чинним лише протягом 2008 року.

Таким чином, станом на 01.01.09 р. розмір ставки плати за послуги по транзиту природного газу територією України визначався Угодою про вре­гулювання відносин у газовій сфері від 04.01.06 р., укладеною між ВАТ "Газ­пром", НАК "Нафтогаз України" та Компанією "РосУкрЕнерго", і її роз­мір складав 1,6 доларів США на кожні 100 кілометрів відстані у розрахунку на 1000 куб. м газу.

^ Не встановлення особи, якій завдано збитки.

Згідно обвинувального висновку обвинувачення визнає, що збитки є збитками то ДК «Укртрансгаз», то НАК «Нафтогаз України» (стор. 71, 73 обвинувального висновку).
^ Так, на стор. 71 обвинувального висновку вказано: «Також у 2009 році при незмінній ставці за транзит ціна закупівлі газу на виробничо-технологічні витрати (3,639 млрд. куб. метрів) зростала на 29,8%, що збільшувало витратну складову по транзитній роботі ДК "Укртрансгазу" на 194,6 млн. доларів США, у зв'язку з чим при урахуванні збільшення витрат ДК «Укргрансгаз» на придбання природного газу на виробничо-технологічні ставка транзиту повинна була становити 1,875 долара США за 1 тисячу куб. метрів на 100 км відстані проти встановленої 1,7 долара США за 1 тисячу куб. метрів на 100 км відстані.»

Крім того, такий висновок суперечить самим матеріалам справи, оскільки саме слідство вказує, що ДК «Укртрансгаз» газ на ВТВ поставлявся по 179 доларів США, тому невідомо з яких підстав слідство вказує про збільшення витратної складової, якщо ціна 2008 та 2009 року для ДК «Укртрансгаз» є однаковою на рівні 179 доларів США.<< предыдущая страница   следующая страница >>