asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3


1.1. Ціна Карток за цією Додатковою угодою №___ складає________________________________, крім того ПДВ (20%) _________________________ Загальна ціна карток з урахуванням ПДВ складає________________________________________.

1.2. Вартість Карток включає доставку в _____________________________, за адресою: _______________________________
2.Етапи, види та терміни виконання робіт:

Етап

Дії сторін, що підлягають виконанню

Строк виконання

Виконує Поста-чальник

Виконує Замовник

Виконує МПСПопередня оплата (50%)

10 (десять) робочих днів з дати підписання даної Додаткової угоди та отримання Замовником рахунку від Постачальника

  1. 1.

Передача майстер-файлу Виконавцю карток Постачальнику

2 (два) робочих дні з дня виконання Етапу 1

  1. 3.

Надання Оригінал – Макету (ОМ)та кольорової проби Карток Замовнику та МПС

3 (три) робочі дні з дня отримання майстер-файлу

  1. 4.

Затвердження ОМ Замовником


3 (три) робочі дні з дня отримання Замовником ОМ

  1. 5.

Направлення ОМ в МПС та затвердження ОМ МПС

5 (п‘ять) робочих днів з дня виконання Етапу 4Виготовлення та поставка всього тиражу Карток


20 (двадцять) робочих днів з дня виконання Етапу 5

  1. 7.

Остаточна оплата за поставлену партію Карток

10 (десять) робочих днів з дати підписання видаткової накладної на поставлену партію Карток та отримання Замовником рахунку від Постачальника


2.1 Оригінал–макет Продукції надаються Замовнику на затвердження у строки вказані у пункті 2 та після узгодження повинні бути направлені до Постачальника.

3. Оплата загальної вартості Карток здійснюється Замовником шляхом перерахування суми коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку:

3.1. авансовий платіж у розмірі 50 (п’ятдесят) процентів від загальної вартості Карток, визначеної в п. 1.1. цією Додаткової угоди №_____, що становить____________________________________________________, крім того ПДВ (20%) –________________________________________________________., загалом з урахуванням ПДВ _________________________________________________________, Замовник сплачує на користь Постачальника впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Сторонами цієї Додаткової угоди №___ та згідно отриманого рахунок-фактури від Постачальника;

3.2 решту, у розмірі 50 (п’ятдесят) процентів від загальної вартості Карток, поставленого Замовнику за цією Додатковою угодою №___ з урахуванням можливих змін у кількості Карток (у відповідності до п. 5.4. Генерального Контракту на поставку товару №_________________________ від _________________ 2008р.), Замовник сплачує на користь Постачальника впродовж 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Сторонами видаткової накладної на поставлену партію Карток та акту прийому-передачі Продукції.

4. Узгодження оригінал - макету та кольоропроби Продукції з боку Замовника здійснюється уповноваженою особою _____________________________. Підпис уповноваженої особи засвідчується печаткою.

5. У всьому, що не передбачено цією Додаткової угоди №_____, сторони керуються умовами Генерального Контракту на поставку товару №_________________________ від _________________ 2008р.

6. Ця Додаткова угода №____ укладена у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із сторін і є невід’ємною частиною Генерального Контракту на поставку товару №_________________________ від _________________ 2008р.


Замовник:

Постачальник:
Від Замовника:

___________________


Від Постачальника:

______________________
стор. з 8<< предыдущая страница