asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

5.2. Виготовлення кожної окремої партії Карток виконується за письмовою заявкою Замовника факсимільним зв‘язком та/або електронною поштою.

5.2.1. Кількість кожної окремої партії Карток, найменування Карток, вартість та строк поставки цієї партії визначаються у відповідній Додатковій угоді до цього Контракту.

5.2.3. Оригінал-макет та технічна специфікація для Карток кожного найменування повинні бути затверджені Замовником та направлені Постачальнику.

5.3. Виготовлені Картки можуть постачатись окремими партіями за письмовими заявками Замовника, в яких зазначається найменування та кількість Карток у партії.

5.4. Кількість фактично виготовлених Карток в кожній партії може мати стандартне виробниче відхилення +/- 10 % від замовленої кількості.

5.5. Постачальник повідомляє Замовника факсимільним зв‘язком та/або електронною поштою про поставку кожної партії Карток у строк не менше, як за два робочих дні до дня фактичної поставки із зазначенням дати фактичної поставки Карток Замовнику.

5.6. Постачальник забезпечує за свій рахунок пакування Карток у короби по 500 штук, загальні короби по 2000 штук та відповідне маркування кожного короба.

5.7. Сторони домовились про те, що під час укладення і виконання цього Контракту, вирішення спорів, які з нього витікають, застосовуються Офіційні правила тлумачення торгівельних термінів Міжнародної торгової палати “Інкотермс 2000”.

^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення строків виготовлення та/або поставки Карток Постачальник сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставлених чи не в повному обсязі поставлених Карток за кожний день невиконання зобов’язання.

6.2. У разі порушення Замовником строку затвердження ОМ та сигнальних примірників Карток (пункт 2.2.3.) Постачальник має право на перенесення строку виготовлення та поставки Карток без будь-яких обмежень на це з боку Замовника.

6.3. За несвоєчасну або неповну оплату вартості Карток Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно або неповно сплаченої суми за кожний день невиконання зобов’язання за весь час прострочення.

6.4. Замовник особисто несе відповідальність перед третіми особами за розміщення замовлення у разі, якщо цими діями навмисно або з необережності завдано шкоди майновим інтересам або немайновим правам цих осіб (порушення вимог законодавства про економічну конкуренцію, про інформацію, про захист прав споживачів, законодавства про інтелектуальну власність, тощо).

6.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняють боржника від належного виконання своїх зобов’язань за цим Контрактом.

6.6. Узгодження оригінал-макету та кольорової проби Продукції з боку Замовника здійснюється уповноваженою особою. Підпис уповноваженої особи засвідчується печаткою.

6.7. Відповідальність за помилки в оригінал-макеті, після його затвердження уповноваженою особою Замовника, несе Замовник. Через це, будь-які зміни, переробки, доробки Продукції чи оригінал-макету можливі лише після відшкодування (оплати) Замовником понесених витрат Постачальника.

6.7.1. Відшкодування витрат Постачальника здійснюється Замовником на основі рахунку – фактури від Постачальника.

6.7.2. Розмір витрат Постачальника залежить від етапу виробництва Постачальника, на якому знаходиться Продукція за затвердженим Замовником ОМ та кольоровою пробою.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Контрактом, якщо це є наслідком обставин непереборної сили і якщо ці обставини безпосередньо впливали на виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Контрактом. При цьому термін виконання зобов’язань за Контрактом відстрочується на час дії таких обставин.

7.2. Належним доказом наявності вищевказаних обставин та їх тривалості є свідоцтво Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

7.3. У разі наявності обставин непереборної сили сторони зобов’язуються у тижневий строк після їх виникнення вирішити питання щодо подальшого виконання своїх зобов’язань шляхом проведення переговорів і підписання відповідних змін до цього Контракту.

7.4. Якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше трьох місяців, то кожна з сторін має право анулювати цей Контракт повністю або частково без пред’явлення вимог до іншої сторони щодо відшкодування завданих збитків.

^ 8. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі розбіжності та суперечки, що виникають з умов цього Контракту сторони розв’язуватимуть шляхом переговорів.

8.2. Спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

^ 9. ІНШІ УМОВИ.

9.1. Цей Контракт набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

9.2. Після підписання тексту цього Контракту всі попередні переговори, угоди та листування з питань, що так чи інакше стосуються положень цього Контракту, втрачають юридичну силу.

9.3. Умови цього Контракту можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим укладанням та підписанням письмового документа.

9.4. Сторони домовились про те, що належним повідомленням іншої сторони є направлення письмового повідомлення факсимільним зв’язком або електронною поштою з наступним обов’язковим надісланням оригіналу повідомлення поштовим зв’язком (рекомендованим листом або цінним листом) або вручення повідомлення під розписку.

9.5. Сторони домовилися забезпечувати збереження конфіденційної інформації щодо їх фінансово-економічного стану, організаційно-правової структури, комерційної діяльності та керівних кадрів, яка їм стала відома під час виконання цього Контракту. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

9.6. Замовник погоджується з тим, що Виконавець здійснюватиме зберігання на власних виробничих площах, у відповідності до вимог безпеки міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, друкарських форм та інших матеріалів, що використовуються при виготовленні Продукції за Договором.

9.7. Постачальник не несе відповідальності за зміст графічної та текстової інформації, яка надається Замовником для виготовлення Продукції, а також за правомірність використання Замовником такої інформації.

9.8. Постачальник має право на використання зразків Карток в рекламних цілях.

9.9. Цей Контракт укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.10. Одностороннє розірвання цього Контракту (включаючи Додаткові угоди до нього) не допускається, проте Контракт може бути розірвано за взаємною згодою сторін, або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.11. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відомостей, вказаних в розділі 9 цього Контракту.

9.12. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку із виконанням умов цього Контракту і неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

^ 10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

Замовник:

Виконавець:

_______________________________________


^ ДОДАТКОВА УГОДА №

до Генерального Контракту на поставку товару № _____________
„ __” ____________ 2008 р. м. Київ
___________________________________________________________________, який має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, далі за текстом – Замовник, в особі_______________________________________________________, який діє на підставі Статуту з однієї сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю “Поллі-Сервіс”, яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, далі за текстом – Постачальник, в особі____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом за текстом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду №__ до Генерального Контракту №__________________ від_________2008р. про наступне:


  1. Специфікація Карток:Найменування партії Карток

Загальна кількість Карток, шт.

Ціна Карток, в т.ч. ПДВ, грн.

Загальна вартість партії,т.ч. ПДВ,грн.

1.

^ Пластикові картки VISA Electron2.

Пластикові картки VISA Electron

<< предыдущая страница   следующая страница >>