asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Генеральний контракт на поставку товару № _______ від „____”________ 2008 р.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку товару

„____” __________ 2008 р. м. Київ

_____________________________________________________________, який має статус платника податку на прибуток на загальних умовах (далі за текстом – Замовник), в особі _______________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю “Поллі-Сервіс”, яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах (далі за текстом – Постачальник), в особі _____________________________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому – Сторони,

уклали цей Генеральний контракт на поставку товару (далі за текстом – Контракт) про наступне:

^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Постачальник зобов'язується постачати платіжні картки з магнітною стрічкою і смарт-картки (надалі – Картки), найменування яких, оригінал-макети та технічні специфікації визначені у Додаткових угодах до цього Контракту, а Замовник – прийняти у власність та оплатити Картки на умовах Контракту.

1.2. Специфікації, кількість, якість Карток визначаються у відповідних Додаткових угодах до цього Контракту.

1.3. Додаткові угоди є невід’ємними частинами цього Контракту.

2. ^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Постачальник зобов’язаний:

2.1.1. У межах строків, встановлених у кожному відповідній Додатковій угоді, забезпечити розроблення оригінал-макету Карток (далі – ОМ).

2.1.2. Направити розроблений ОМ разом з технічною специфікацією Карток для затвердження Замовнику.

2.1.3. У разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень і пропозицій, забезпечити доопрацювання ОМ у строк до 3 робочі дні і повторно направити його Замовнику.

2.1.4. Забезпечити надання електронної копії затвердженого Замовником ОМ на погодження до відповідної Міжнародної платіжної системи (далі за текстом - МПС). У разі наявності зауважень і пропозицій МПС забезпечити доопрацювання ОМ у строк до п’яти робочих днів і повторне направлення його Замовнику, а після цього – в МПС.

Роботи з доопрацювання ОМ не є порушенням строків розробки, якщо таке доопрацювання стало необхідне не з вини Постачальника.

2.1.5. Після отримання погодження макету Карток від МПС, поставляти їх відповідно до умов цього Контракту.

2.1.6. Нести інші зобов’язання, передбачені цим Контрактом та Додатковими угодами до нього.

2.2. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. У випадку, коли зображення на Картках містить елементи, що охороняються відповідно до чинного законодавства (товарний знак, логотип, фірмове найменування і т. ін.), надати Постачальнику документи, що підтверджують право Замовника на розміщення замовлення щодо виготовлення Карток з використанням таких елементів в його дизайні.

2.2.2. У межах строків, встановлених у відповідній Додатковій угоді, надати Постачальнику майстер-файл Карток.

2.2.3. У межах строків, встановлених у відповідній Додатковій угоді, затвердити ОМ Карток підписом уповноваженої особи та мокрою печаткою, а також повернути один примірник затвердженого ОМ Постачальнику.

2.2.4. Здійснювати оплату Карток в порядку, передбаченому п.3 цього Контракту.

2.2.5. Приймати поставлені Картки в порядку, встановленому розділом 5 цього Контракту, у строки, що визначаються відповідними Додатковими угодами до цього Контакту.

2.2.6. Нести інші зобов’язання, передбачені цим Контрактом та відповідними Додатковими угодами до нього.

3. порядок розрахунків, Ціна та загальна вартість товару

3.1. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в розділі 10 даного Контракту.

3.2. Ціна Карток, загальна вартість кожної партії Карток та етапи оплати кожної поставленої партії Карток визначається відповідними Додатковими угодами до даного Контракту.

^ 4. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

4.1. Якість Карток повинна відповідати стандарту ISO/IEC 7810:2003.

4.2. Загальний гарантійний строк на Картки становить дванадцять місяців з дня виготовлення.

4.3. При виявленні виробничих дефектів чи неякісних Карток на момент поставки або у період гарантійного строку Постачальник, за відсутності заперечень, зобов’язаний усунути ці дефекти або замінити дефектні чи неякісні Картки у строк до двадцяти днів з моменту складання двостороннього акту про дефекти, підписаного Сторонами.

4.4. Якщо сторони не дійшли згоди щодо встановлення винної сторони в зміні технічних характеристик Карток, то Замовник організовує проведення експертизи якості Карток. Експертиза проводиться фахівцями Торгово-промислової палати України. Якщо при цьому буде встановлено, що зміна технічних характеристик Карток виникла з вини Постачальника, останній зобов’язаний замінити пошкоджені або неякісні Картки у строк до 30 (тридцяти) робочих днів з моменту надходження акту експертизи щодо причин пошкодження або зміни технічних характеристик Карток. Витрати з проведення експертизи покладаються на винну сторону.

4.5. Всі неякісні та/або браковані Картки підлягають поверненню Постачальнику для їх знищення в установленому порядку. Повернення Карток оформляється відповідним актом.

4.6. При заміні неякісних Карток гарантійний строк відраховується спочатку від дня заміни.

^ 5. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1. Постачальник здійснює поставку Карток у відповідності до наступного графіку виконання етапів робіт, якщо інше не передбачено відповідними Додатковими угодами до даного Контракту:
Етап

Дії сторін, що підлягають виконанню

Строк виконання

Виконує Поста-чальник

Виконує Замовник

Виконує МПСПопередня оплата (50%)

5 (п’ять) робочих днів з дати підписання даного Додатку

  1. 1.

Передача майстер-файлу Виконавцю карток Постачальнику

2 робочих дні з дня виконання Етапу 1

  1. 3.

Надання Оригінал – Макету (ОМ)та кольорової проби Карток Замовнику та МПС

3 робочі дні з дня отримання майстер-файлу

  1. 4.

Затвердження ОМ Замовником


3 робочі дні з дня отримання Замовником ОМ

  1. 5.

Затвердження ОМ МПС

3 робочі дні з дня отримання МПС ОМ

  1. 6.

Виготовлення та поставка Карток


20 робочих днів з дня виконання Етапу 5

7

Поставка кожної наступної партії Карток протягом

7 робочих днів з моменту поставки попередньої партії

8

Оплата кожної поставленої партії Карток

5 робочих днів з дати підписання видаткової накладної на партію Карток та отримання рахунку – фактури від Постачальникаследующая страница >>