asyan.org
добавить свой файл
1
11 клас Варіант 3
1. Яка потужність виділяється в електричному колі? Діод ідеальний.

А)U2/2R; Б) U2/R ; В) 2U2/3R; Г) 5U2/3R

2. Зі сталою масою газу здійснили циклічний процес. Яка ділянка відповідає ізохорному процесу?

А) 1-2; Б) 2-3; В) 3-1; Г) жодна.

3. Сила струму в коливальному контурі зменшилася від максимального значення 4,2 А до З А за 50мкс. Якою є частота коливань у контурі?

А). Менше 3 кГц. Б). Від 4 кГц до 5 кГц.

В). Від 6 кГц до 8 кГц. Г). Більше 9 кГц.

4. Визначіть масу срібла, що виділилося за 2 години на катоді при електролізі нітрату срібла, якщо електроліз проводиться при напрузі 2 В, а опір розчину 5 Ом.

А)Від 0,5г до 1г Б)Від 1г до 2г В) Від 2г до 3г Г) Від 3г до 4г.

5. У чистий напівпровідник (кремній) додали 0,00001 % атомів домішки (фосфор). Який тип провідності матиме напівпровідник? Якою стала концентрація вільних носіїв? Густина кремнію дорів­нює 2400 кг/м3.

Відповідь:____________________________________

6. Період піврозпаду Цезію-137 дорівнює 30 років. Скільки відсотків атомів цього ізотопу розпа­деться за 240 років? Відповідь:_____________

7. З якою швидкістю Vх має врізатися в стіну автомобіль масою М1, щоб зіткнення було цілком аналогічним до зіткнення цього автомобіля з ав­томобілем масою М2, якщо перший автомобіль їхав зі швидкістю V1, а другий — зі швидкістю V2? Припускаємо, що співудари в обох випадках не-пружні. Розгляньте окремий випадок рівних мас М1 і М2 та рівних за величиною швидкостей V1 та V2. Степінь руйнування визначаємо за кількістю на одиницю маси кінетичної енергії, яка перейшла у внутрішню.
Стіна
8. На рисунку зображено замкнені термодинамічні цикли, проведені з ідеальним одноатомним газом: 1-2-3-4 і

1-5-6-4. В якого з цих циклів коефіцієнт корисної дії вищий й у скільки разів?
9. Визначіть ємність системи конден­саторів (ланцюжок нескінченний).10. Експериментальне завдання:

1.Користуючись запропонованим обладнанням, дослідіть залежність висоти рівня води, що ви­тікає з вертикально розміщеного шприца, від часу. Висоту відраховуйте від нижнього краю «носика» шприца, для вимірювання часу вико­ристовуйте удари метронома. Побудуйте графік отриманої залежності.

2.За графіком визначте залежність швидкості ви­тікання води з «носика» від висоти стовпа.

3.На окремому аркуші побудуйте графік залежно­сті швидкості витікання води від висоти стовпа.

4.Надіньте на наконечник шприца пластикову трубку.

5.Повторіть вимірювання залежності швидкості витікання води від висоти стовпа (відрахованої від попереднього рівня).

6.Побудуйте графік отриманої залежності (на то­му самому аркуші міліметрового паперу)

7.Поясніть вплив трубки, надітої на наконечник шприца, на швидкість витікання води.
Матеріали та обладнання

Індивідуальні:

- шприц на 20 мл без голки й поршня;

- два одноразові пластикові стаканчики, один з яких наповнений водою;

- пластикова трубка завдовжки 100 мм;

-лінійка, міліметровий папір.

Групові: метроном, налаштований на 60 ударів на хви­лину, маркер.