asyan.org
добавить свой файл
1
Тести з дисципліни

Фінансовий ринок”
1. Що з перерахованого нижче відноситься до поняття "фінансові інструменти"?

2. Акцепт векселя означає:

3. Трасант – це особа, яка:

4. Ремітент – це особа, яка:

5. Вексель – це:

6. Саморегулівною організацією ринку цінних паперів є:

7. Розрахунково-клірингова діяльність на ринку цінних паперів це:

8. Трасат – це особа, яка:

9. Засобом мінімізації валютних ризиків є:

10. Переказний вексель – це:

11. Що таке лістингові емітенти?

12. Ф’ючерсні угоди дозволяють мінімізувати:

13. Існує пряма залежність між ліквідністю біржового активу та:

14. Біржове котирування – це:

15. Лістинг – це:

16. До переваг ф’ючерсних контрактів належать:

17. Брокер – це:

18. Клірингова установа – це:

19. Документ, що засвідчує право або зобов’язання придбати чи продати цінні папери, кошти (валютні цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ним умовах у майбутньому, – це:

20. Документ, укладений як стандартизований контракт, який засвідчує зобов’язання продати (придбати) відповідну кількість базового активу у визначений у майбутньому час з фіксацією ціни базового активу під час укладання контракту, – це:

21. Документ, який закріплює право його власника на придбання від емітента зазначеної кількості базового активу протягом визначеного терміну за фіксованою при укладанні ціною, – це:

22. Діяльність з визначення взаємних зобов’язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними визначається як:

23. Депозитарна діяльність передбачає:

24. Зберігачі на ринку цінних паперів мають право здійснювати такі види діяльності:

25. Конкурсний спосіб організації торгівлі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів здійснюється у заздалегідь визначений час методом попереднього накопичення та одночасного виконання замовлень на купівлю і продаж цінних паперів визначається як:

26. Які цінні папери мають фіксований дохід?

27. Яку ціну можуть мати прості акції?

28. Акціонерне товариство випустило прості і привілейовані акції, облігації. Виникла заборгованість перед бюджетом і комерційним банком. Який порядок розрахунків буде після банкрутства товариства?

29. Найбільш прибутковим є розміщення вільних коштів банку:

30. Хто має переважне право на придбання нових акцій?

31. Вексель, виданий постачальником, стає для банку виконавчим платіжним документом після його акцепту:

32. Кредитний ризик – це ризик:

33. Процентний ризик – це ризик:

34. Бланковий кредит – це кредит:

35. Які операції з цінними паперами може проводити емітент після викупу їх у своїх акціонерів?

36. Чи має право керівництво акціонерною компанією у примусовому порядку зобов’язувати працівника у випадку його звільнення продавати свої акції, компанії? Якщо має, то які?

37. Ямайська валютна система була створена у:

38. Хто може бути власником облігацій внутрішньої державної позики?

39. Одна тройська унція дорівнює:

40. Організація обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргу забезпечується:

41. Контракт на різницю – це:

42. З юридичної точки зору “інвестор на ринку цінних паперів” це:

43. Професійною діяльністю на ринку цінних паперів можуть займатись:

44. ДКЦПФР підпорядковується:

45. Крім Голови Комісії до складу ДКЦПФР входить така кількість членів:

46. Термін повноважень Голови Комісії та членів ДКЦПФР:

47. Законодавством України випуск цінних паперів іноземних емітентів на її території:

48. Законодавством України обіг цінних паперів українських емітентів за її межами:

49. Законодавча ініціатива ДКЦПФР:

50. Плату за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів встановлює:

51. Повноваження ДКЦПФР включають:

52. Найбільші межі штрафів законодавством України передбачені:

53. Центральними державними органами може здійснюватись делегування саморегулівним організаціям таких повноважень:

54. Центральними державними органами може здійснюватись делегування саморегулівним організаціям таких повноважень:

55. Фондовий ринок – це ринок:

56. Фінансові ринки безпосередньо не пов’язані з:

57. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” дає визначення такого виду цінних паперів:

58. З фінансової точки зору інвестиції це:

59. Власник простої акції не має права:

60. До фінансових інвестицій належить:

61. Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму, що не перевищує таку частку розміру їх власного капіталу:

62. Засідання ДКЦПФР проводяться з періодичністю не рідше одного разу:

63. Біржовий наказ – це:

64. Стоп-наказ – це:

65. Біржа – це:

66. Фіксинг – це:

67. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає ліцензії на таку кількість видів діяльності:

68. Координаційну раду ринку цінних паперів очолює:

69. Засідання ДКЦПФР є правомочним за присутності не менше:

70. Консультаційно-експертна рада ринку цінних паперів:

71. Особливості ведення обліку операцій банків з цінним паперами визначаються:

72. Присутність державних представників законодавчо передбачається:

73. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути:

74. Відповідно до законодавства України форму випуску цінних паперів визначає:

75. Який орган здійснює обслуговування обігу державних цінних паперів, в тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів?

76. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає об’єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, визначається як:

77. Операція емітента з цінними паперами, яка передбачає зрівняння у правах акцій чергового випуску з акціями попередніх випусків, називається:

78. Операції, пов’язані з анулюванням, дробленням, консолідацією та конвертацією іменних цінних паперів, називаються:

79. Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску називається:

80. Юридичні особи, зареєстровані у реєстрі власників іменних цінних паперів (депозитарії або зберігачі), яким ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій. називаються:

81. Частка одного учасника у статутному фонді депозитарію не може перевищувати:

82. “Аутрайт” – це різновид:

83. Форми угод за операіями “спот”:

84. На практиці при операціях з фінансовими інструментами курси купівлі-продажу визначаються такими особами:

85. Репорт і депорт – це “класичні” операції:

86. Тантьєма виплачується:

87. Дискреційний брокерський рахунок – це:

88. Вторинний ринок має наступні особливості:

89. Цінні папери, розрахунки по яких можливі тільки грошовими коштами, – це:

90. Хто здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі та продажу цих цінних паперів?