asyan.org
добавить свой файл
1 2
Договір

про надання послуг №м. Дніпропетровськ

«___» ____________ 2011 р.Товариство з обмеженою відповідальністю «Датасфера», надалі «Виконавець», в особі директора Духа Павла Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони

та _____________________________ , надалі «Замовник», в особі __________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі – Сторони), склали цей договір, надалі Договір про таке:

^ Визначення термінів
В цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Обладнання - телекомунікаційне/обчислювальне обладнання Замовника, таке як обладнання систем передачі, кросове обладнання, обладнання передачі даних, обладнання електроживлення і тому подібне, і яке встановлюється в Шафах..

^ Шафа - телекомунікаційна шафа Виконавця, шириною 60 см (внутрішній розмір 48,26 см (19 дюймів) і глибиною 80см або 100см. Висота шафи 200 см.

Юніт - визначається як висота, яку займає Обладнання при розміщенні його в Шафі. Одне Місце визначається як висота в Шафі, який дорівнює 4,445 см.

^ Технічний вузол - спеціально обладнане приміщення Виконавця, де надаються Послуги та в якому створені спеціальні умови для функціонування Обладнання, а саме: необхідні кліматичні умови, безперебійне електроживлення тощо.

^ Канали зв'язку – факс/електронна пошта, з вказаними в цьому Договорі контактними номерами/адресами. У разі зміни Каналів зв’язку за ініціативою Замовника, контактними вважатимуться номери факса/адреси електронної пошти, повідомлені Виконавцю та узгоджені Сторонами підписанням відповідної Додаткової угоди до Договору.
1. Предмет Договору1.1. Виконавець надає, а Замовник оплачує такі послуги(далі Послуги):

1.1.1. Фізичне розміщення Обладнання Замовника на Технічному вузлі Виконавця, який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя 15, в серверних шафах, підключення його до мережі безперебійного живлення та забезпечення електричним струмом напругою 220В 50 Гц, згідно умов цього Договору.
^ 2. Ціни та порядок сплати Послуг2.1. Щомісячна сума оплати Послуг, вказується у рахунках і розраховується згідно Додатка №1 Договору.

2.2. Не пізніше 5 числа кожного місяця Виконавець виставляє Замовнику рахунок на сплату Послуг за попередній місяць. За згодою Сторін рахунки можуть пересилатись Каналами зв’язку.

2.3. Протягом 2-х(5-ти) банківських днів з моменту отримання рахунку Замовник сплачує грошові кошти на поточний банківський рахунок Виконавця, зазначений в Договорі. В разі повної або часткової несплати за рахунком у вказаний в цьому пункті строк, Виконавець має право призупинити повністю або частково надання Послуг до виконання Замовником зобов’язань по сплаті, або розірвати Договір в односторонньому порядку .

2.4. Виконавець має право після повного або часткового надання Послуг, в разі наявності заборгованості Замовника та за умови призупинення Виконавцем, повністю або частково, надання Послуг, отримати за кожен Юніт від Замовника плату за зберігання обладнання: 2грн., крім того, ПДВ 20% 40коп., разом: 2грн 40коп за кожну добу зберігання обладнання.

2.5. У випадку наявності заборгованості Замовника після закінчення дії Договору, з урахуванням встановленого Договором строку для оплати, Виконавець має право призупинити повернення обладнання до погашення Замовником заборгованості. В цьому разі Замовник платить Виконавцеві додатково за зберігання одного Юніта обладнання: 2грн., крім того, ПДВ 20% 40коп., разом: 2грн 40коп за кожну добу зберігання обладнання.

2.6. Не є перервами, призупиненнями в наданні Послуг за даним Договором та сплачуються Замовником в розмірах згідно з Додатком №1 до даного Договору відсутність доступу, погана якість та тривалий час відгуку окремих вузлів або ресурсів мережі Інтернет, які адмініструються третіми особами.

^ 3. Права та обов’язки сторін3.1. Замовник має право:

3.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію та консультації, в обсязі, необхідному для користування Послугами.

3.1.2. В разі необхідності отримувати доступ до Обладнання, що знаходиться на Технічному вузлі Виконавця, за умови дотримання встановлених Виконавцем правил доступу

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Своєчасно сплачувати Послуги.

3.2.2. Дотримуватись правил користування Послугами та глобальною мережею Інтернет, що описані в Додатковій угоді №1 до Договору.

3.2.3. Виконувати вказівки Виконавця, що необхідні для коректного користування Послугами та глобальною мережею Інтернет.

3.2.4. Дотримуватись встановлених Виконавцем правил доступу до Обладнання, що викладені у додатку №2 до даного договору.

3.2.5. Щомісячно підписувати Акти прийому-передачі наданих послуг (далі - Акт) протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання від Виконавця. Сторони домовились вважати моментом отримання Акту факт отримання його електронної копії Замовником від Виконавця через Канал зв’язку. Якщо Замовник не надав Виконавцю письмово вмотивованих заперечень до Акту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання його електронної копії, то Акт вважається підписаним та закритим в односторонньому порядку, а Послуги наданими/отриманими. Замовник повертає Виконавцю один примірник підписаного ним акту поштовим відправленням протягом 10 календарних днів з моменту отримання від Виконавця оригіналу акта в двох примірниках.

3.2.6. У випадку наявності заборгованості Замовника та за умови призупинення Виконавцем, повністю або частково, надання Послуг, зазначених у п.1.1.1 Договору, сплатити Виконавцеві плату за додаткове зберігання одного Юніта Обладнання: 2грн., крім того, ПДВ 20% 40коп., разом: 2грн 40коп. за кожну добу прострочення платежу.

3.2.7. У випадку наявності заборгованості Замовника після закінчення дії Договору, з урахуванням встановленого Договором строку для оплати, та за умови призупинення повернення Виконавцем Обладнання до погашення Замовником заборгованості, сплатити Виконавцеві за додаткове зберігання одного Юніта Обладнання: 2грн., крім того, ПДВ 20% 40коп., разом: 2грн 40коп. за кожну добу зберігання.

3.2.8. Забрати Обладнання від Виконавця після закінчення строку дії Договору.

3.2.9. Якщо Замовник після закінчення строку Договору не забрав своє Обладнання, він зобов'язаний внести плату за весь фактичний час його додаткового зберігання одного Юніта: 2грн., крім того, ПДВ 20% 40коп., разом: 2грн 40коп. за кожну добу зберігання.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Призупинити надання Послуг повністю або частково в наступних випадках:

- в разі недотримання Замовником умов Додаткової угоди №1 до Договору;

- якщо компетентні представники Виконавця вважатимуть певні дії, які здійснені або здійснюватимуться Замовником або третіми особами через Послуги, що завдають, або здатні завдати шкоди Виконавцю або третім особам, або нормальному функціонуванню мережі, а саме дії, викликані:

- технічними несправностями обладнання Замовника;

- некоректним налаштуванням мережевої частини програмного забезпечення Замовника;

- навмисними діями Замовника, що заважають нормальному функціонуванню мережі Виконавця або роботі клієнтів Виконавця.

- у випадках, передбачених п. 2.3 Договору.

3.3.2. Отримувати плату за додаткове зберігання Обладнання у випадках, передбачених даним Договором.

3.4. Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. Підтримувати на Технічному вузлі умови, необхідні для безперебійного функціонування Обладнання Замовника.

3.4.2. Забезпечити Обладнання Замовника електричним струмом напругою 220В/50Гц 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

3.4.3. Забезпечити на Технічному вузлі, де знаходиться Обладнання Змовника автоматичну систему газового пожежогасіння, тобто таку, яка ліквідує займання без використання рідких речовин;

3.4.4. Забезпечити підключення Обладнання до контурів робочого та захисного заземлення з характеристиками, які відповідають діючим нормам.

^ 4. Відповідальність сторін4.1. Виконавець несе відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України:

- за підтримку на Технічному вузлі кліматичних умов, необхідних для нормального функціонування Обладнання;

4.2. Виконавець не несе відповідальності:

- за будь-які збитки або шкоду, завданих Замовнику або третім особам внаслідок використання Послуг;

- за зміст та достовірність будь-якої інформації, яку передає або приймає Замовник через Послуги;

- за зміст та достовірність інформації, що належить Замовнику;

- за працездатність глобальної мережі Інтернет у цілому та каналів зв’язку третіх сторін, до яких підключено Виконавця;

- за будь-які затримки і переривання зв'язку в процесі надання Послуг, за збиток або втрати Замовника, що відбуваються прямо або побічно з цих причин, за умови відсутності вини Виконавця в їх виникненні.

4.3. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України:

- за порушення чинного законодавства, скоєне ним або третіми особами шляхом використання Послуг;

- за недотримання строків та порядку оплати Послуг;

- за порушення умов Додаткової угоди №1 до Договору;

4.4. Виконавець жодним чином не використовує у комерційних цілях інформацію, яка належить Замовнику, та не відповідає за її зміст.

4.5. Розірвання Договору не звільнює Сторони від виконання зобов’язань, що виникли під час дії цього Договору.
^ 5. Передача прав та обов’язків5.1. Будь-яка із сторін може передавати свої права згідно Договору повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менш ніж за 30 днів до передачі.

5.2. Обов’язки та права згідно Договору можуть бути передані лише з письмової згоди іншої Сторони.
^ 6. Розв’язання спорів6.1. Усі спори та розбіжності, що виникли в результаті виконання Договору, Сторони розв’язують шляхом переговорів.

6.2. В разі неможливості досягнення згоди між Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Форс-мажор7.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із сторін зобов’язань по цьому договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, цунамі, смерчі, урагани, тайфуни, зсуви, селеві потоки, сніжні лавини, та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, або інших незалежних від сторін обставин, термін (строк) виконання зобов’язань переноситься на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.

7.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, кожна із Сторін вправі відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку направивши іншій стороні відповідне повідомлення. В таких випадках жодна із Сторін не вправі пред'являти претензії іншій Стороні для компенсації будь-яких можливих збитків, за винятком претензії Виконавця до Замовника щодо обов’язку повністю здійснити оплату за Послуги, які Виконавцем були надані Замовнику до моменту виникнення обставин непереборної сили.

7.3. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України.

^ 8. Строк дії та умови розірвання Договору8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє 12 календарних місяців з автоматичною пролонгацією на той самий термін за відсутності письмового заперечень будь-якої Сторони.

8.2. Договір може бути розірвано:

- на підставі пунктів 2.3, 7.2, а також в інших випадках, передбачених Договором або чинним законодавством України;

- за бажанням будь-якої із сторін, про що інша Сторона має бути сповіщена не менш ніж за 30 діб;

- за взаємною згодою сторін.

^ 9. Заключні положення9.1. З моменту підписання Договору всі попередні угоди, домовленості, переписка, що відносяться до предмету Договору, втрачають силу.

9.2. Всі додатки, доповнення, додаткові угоди, виправлення до Договору, підписані повноважними представниками обох сторін є його невід’ємною частиною.

9.3. Сторони зобов’язуються в п’ятиденний строк з моменту настання відповідної події письмово повідомити одна одну про зміну своєї юридичної адреси, банківських та інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації. У разі початку процедури реорганізації сторони в п’ятиденний термін зобов’язуються укласти додаткову угоду, в якій буде зазначено про подальший порядок взаємовідносин між сторонами. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.

9.4. Текст цього Договору складено на українській мові в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони.

9.5. Виконавець за цим договором є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно Податкового кодексу України.

9.6. Замовник за цим договором є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно Податкового кодексу України.следующая страница >>