asyan.org
добавить свой файл
1


  1. Чи правильно зроблено визначення даного поняття? Якщо ні, то вкажіть логічну помилку і яке правило дефініцій порушено?

- Мова – засіб спілкування між людьми.

Відповідь:

Визначення (definitio – від лат.) – це логічна операція, яка дає змогу розкрити зміст поняття, відрізнити одне поняття від іншого, уточнити значення того або іншого терміну.

Існують правила, дотримання яких дає змогу робити правильні визначення і запобігати логічних помилок у розкритті змісту понять. Всього таких правил є 5-ть: 1) визначення повинне бути співмірним; 2) визначення не повинне утворювати кола; 3) не можна визначати поняття через такі поняття, ознаки яких невідомі і тому вони самі потребують визначення; 4) не можна давати заперечних визначень, оскільки такі визначення не розкривають природу предмета; 5) визначення повинно бути точним, чітким, однозначним.

У даному випадку, на мою думку, визначення порушує перше правило визначення понять, оскільки у визначенні поняття “мова” вказується лише певна видова відмінність. Іншими словами, визначуване поняття ширше визначаючого поняття, вони неспівмірні – помилка “надто вузького визначення”. Для запропонованого поняття “мова” можна запропонувати декілька значень, наприклад: “як найважливіший засіб спілкування”, “будь-яка знакова система, наприклад мова математики, кіно, жестів”, “соціальний засіб збереження і передачі інформації”.

Більш правильним було б наступне визначення: “Мова – це знакова система, яка служить засобом вираження думок, засобом спілкування між людьми, засобом передачі думок, знання, інформації від людини до людини, від покоління до покоління”.


  1. ^ Записати символічно, тобто мовою логіки висловлювань, дане твердження: - Якщо невірна перша версія, то невірна і друга версія (і навпаки).

Відповідь:

Записати символічно, або іншими словами формалізувати твердження, значить записати його у вигляді спеціальної (штучної) мови, мови знаків та символів. Використання такої мови дає можливість більш точно, однозначно і стисло зображати абстрактні об’єкти науки і наукове знання. Логікою висловлювань називають розділ символічної логіки, об’єктом дослідження якої є принципи та правила формалізації різних логічних зв’язків між висловлюваннями.

Запропоноване твердження мовою логіки висловлювань можна зобразити наступним чином:

^ Якщо невірна перша версія, то невірна і друга версія (і навпаки)”.

( a  b)  ( b   a)

де під знаком “” – слід розуміти знак заперечення;

“ а” – “невірна перша версія”;

“ b” – “невірна друга версія”;

“” – знак імплікації (причинності): “якщо... , то...”);

“” – знак кон’юнкції (сполучне “і”).  1. ^ Чи можна ототожнювати зміст таких понять? – “Зовнішня форма права”, “джерело права”.

Відповідь:

Відношення тотожності або рівнозначності існують між поняттями, які мають один і той же обсяг, але різний зміст.

Під обсягом поняття “джерело права” слід розуміти сукупність соціальних факторів, які створюють право, іншими словами – форми вираження державної волі, які необхідні для надання їй характеру права (закон, указ, декрет і т.п.).

Під обсягом поняття “зовнішня форма права” слід розуміти вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження і закріп­лення норм права, які надають їм юридичного, загальнообов'яз­кового значення.

Таким чином, можна сказати, що між запропонованими поняттями існує відношення тотожності, їх обсяги є однаковими.


  1. ^ Чи є перше висловлювання підставою для другого? – Підприємство не платить податки державі. На підприємство будуть накладені штрафні санкції.


Відповідь:

У процесі розсудів, доведення, спростування люди досить часто мислять скороченими силогізмами. Тобто, умовиводами, в яких пропущена одна з його частин.

Запропонований умовивід є яскравим прикладом скороченого силогізму. У даному випадку частина силогізму (загальновідома інформація для всіх) не була висловлена, а тільки малася на думці: “На підприємства, які не сплачують в установленому порядку податки державі, накладають штрафні санкції”.

Отже, перше висловлювання “Підприємство не платить податки державі” може бути підставою висловлювання “^ На підприємство будуть накладені штрафні санкції”, якщо припустити наявність (нехай тільки в думці” висловлювання “На підприємства, які не сплачують в установленому порядку податки державі, накладають штрафні санкції”.  1. Зробіть перетворення, обернення і протиставлення предикатові даного висловлювання: - ^ Нормативно-правові акти діють у часі.

Відповідь:

Перетворення є логічною операцією, за допомогою якої встановлюється зв’язок між поняттями, які є суб’єктом вихідного висловлювання і поняттями, які суперечать предикату вихідного висловлювання, а зв’язка змінюється на протилежну.

Для запропонованого висловлювання перетворення буде виглядати так:

Нормативно-правові акти діють у часі.

Отже, жодний нормативно-правовий акт не діє поза часом.

Схематично:

Усі S є Р .

Отже, жодне S не є не-Р.

Обернення є логічною операцією, в результаті якої суб’єкт вихідного висловлювання стає предикатом висновку, а предикат вихідного висловлювання – суб’єктом висновку.

Для запропонованого висловлювання обернення буде виглядати так:

Нормативно-правові акти діють у часі.

Отже, деякі, які діють у часі є нормативно-правовими актами. Схематично:

Усі S є Р .

Отже, деякі Р є S.

Протиставлення предикату є логічною операцією, в результаті якої у висловлюванні, що стає висновком, суб’єктом стає поняття, що суперечить предикату вихідного висловлювання, а предикатом – суб’єкт вихідного висловлювання.

Для запропонованого висловлювання протиставлення предикату буде виглядати так:

Нормативно-правові акти діють у часі.

Отже, жодне з того, що не діє в часі не є нормативно-правовим актом.

Схематично:

Усі S є Р .

Отже, жодне не-Р не є S.


  1. Визначіть структуру даного доведення і вкажіть помилку, якщо вона є: - Г. – рецидивіст. Він ніде не працює, він знав, що потерпілий С. отримав велику премію. Отже, К. винний у крадіжці.


Відповідь:

Доведення складається з трьох частин: тези, аргументів (доказів, підстав), демонстрації.

Доведення за своєю логічною формою є умовиводом. Демонстрація означає необхідну залежність тези від аргументів, що символічно зображається формулою імплікації: А  Т або (А1, А2, ... Аn) Т, де “А” – аргумент, а “Т” – теза.

Дане доведення схематично можна зобразити так:

Г. – рецидивіст і ніде не працює. (А1)

^ Г. знав, що потерпілий С. отримав велику премію. (А2)

Отже, К. винний у крадіжці (Т).

Однак логічного зв’язку між запропонованими аргументами і тезою немає. Припущено помилки щодо демонстрації: оскільки доведення за своєю логічною формою є умовиводом, то в процесі доведення необхідно дотримуватися правил умовиводів. У даному випадку помилка, яка називається “не слідує...”, “не випливає...”, яка означає відсутність необхідного логічного зв’язку між аргументами і тезою.


  1. Встановіть, чи правильно здійснене виведення висновку із даних засновків? На підставі правил виведення поясніть, чому висновок зроблений правильно (чи неправильно). – Деякі злочини є навмисними діями. Навмисні дії робляться людьми свідомо з певною метою. Отже, деякі свідомо зроблені дії людей є злочинами.


Відповідь:

Умовивід складається із засновків, висновку і правил виводу. У запропонованому прикладі засновками виступають висловлювання (1) і (2), висновком – судження (3).

(1) Деякі злочини є навмисними діями.

(2) Навмисні дії робляться людьми свідомо з певною метою.

(3) Отже, деякі свідомо зроблені дії людей є злочинами.

Висновок з вихідних засновків здобувають за принципом логічного слідування. Він є системою логічних законів, дотримуючись яких можна набути нові знання на підставі попередніх.

Запропонований умовивід є простим категоричним силогізмом. У ньому дотримані всі правила термінів та правила засновків: серед двох засновків є стверджувальні висловлювання, один із засновків – загальне висловлювання, оскільки один із засновків часткове висловлювання, то і висновок – часткове висловлювання; у даному категоричному силогізмі три терміни; середній термін є розподіленим в засновках. Всі правила категоричного силогізму діють у наведеному прикладі. Отже, виведення здійснено правильно.


  1. ^ Наведіть конкретні приклади дій людей, які можна підвести під правову категорію “злочин проти власності”.

Відповідь:

До злочинів проти власності можна віднести:

*Крадіжка особистого майна громадян (ст.140 КК). Ознаками крадіжки є: а) викрадення особистого майна громадян, тобто зазіхання на чужу власність; б) таємний характер викрадення; в) здійснення викрадення навмисно, при наявності корисливого мотиву і мети заволодіти чужим майном і розпорядитися їм як своїм власної; г) здійснення розкрадання особою, яка досягла 14-літнього віку і здатною усвідомлювати свої дії і керувати своїми вчинками (осудною).

*Крадіжка державного чи колективного майна (ст.81 КК) тощо.


  1. Чи буде дане висловлювання парадоксом з логічної точки зору? Якщо так, то вкажіть, до якого виду він відноситься? – Закон не можна часто змінювати, але якщо не змінювати, то його не можна застосовувати на практиці.


Відповідь:

Термін “парадокс” в наш час використовують у двох значеннях – широкому і вузькому. У широкому значенні слова під парадоксом розуміють певне твердження (висловлювання), яке різко розходиться з загальноприйнятими, стійкими поглядами, звичною, а тому стійкою точкою зору. Відповідно таке твердження сприймається як несподіване і суперечливе усталеній точці зору, і навіть здоровому глузду. Під парадоксом у вузькому значенні розуміють два суперечливих один одному висловлювання, для кожного з яких існують переконливі аргументи, або дві альтернативи, істинність кожної з яких логічно обґрунтована. Суто логічними називають парадокси, які виникають у процесі розвитку формальної логіки і які свідчать про об’єктивні труднощі, що виникають на певних етапах розвитку її теоретичних основ. У запропонованому випадку, на мою думку, є присутній парадокс, який відноситься до парадоксу неточних чи розмитих імен (поняття “зміна” може трактуватися у різних контекстах тощо).