asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

ПРОТОКОЛ № 1

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЛУГАНСЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКЛАПАН»

29 квітня 2011 року м. Луганськ

Дата та час проведення зборів: 29 квітня 2011 року, розпочато -15-00 за київським часом, закінчено - 16-00 за київським часом.

Місце проведення зборів: Луганська область, м. Луганськ, вул..Кірова, буд.43, актова зала.

Відомості щодо реєстрації акціонерів та наявності кворуму:

Реєстрація акціонерів відбулася за реєстром власників іменних цінних паперів, складеним станом на 29 квітня 2011 року.

Дані реєстру власників іменних цінних паперів: загальна кількість акціонерів - 745 (сімсот сорок п'ять) осіб.;

загальна кількість простих іменних акцій: 34000 штук, що складає 100% статутного капіталу Луганського закритого акціонерного товариства „Автоклапан" (надалі - Товариство).

Реєстрацію акціонерів розпочато: 14-00.

Реєстрацію акціонерів закінчено: 14-50.

Зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів (надалі - збори): 14 акціонерів.

Кількість, викуплених Товариством акцій: 0 штук.

Кількість належних зареєстрованим акціонерам акцій: 26 412(двадцять шість тисяч чотириста дванадцять) голосив, що становить 77,6823 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно статті 41 Закону України „Про господарські товариства" кворум досягнуто, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного.

Голосування проводиться відкрито, за принципом: 1 акція - 1 -шлос.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах: 26 412 (двадцять шість тисяч чотириста дванадцять) голосив.

Склад лічильної комісії: голова реєстраційної комісії Іванова Світлана Юріївна та секретар комісії Сосоєнко Анна Анатоліївна.

Голова Правління Моісеєв A.B. вступним словом відкрив збори. Збори розпочато о

15-00 за київським часом.

Голова Правління:

На порядок денний цих зборів винесені наступні питання:

 1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності в 2011 році.

 2. Затвердження звіту наглядової ради про роботу товариства за 2010 рік.

 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2010 рік.

 4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

 5. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за результатами роботи в 2010 році.

 6. Відступка частки в Уставному капіталі TOB «Укрклапан».

 7. Відступка частки в Уставному капіталі TOB «Автоклапан-прод».

 8. Прийняття рішення про переведення випуску акцій товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізацію акцій).

 9. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється.

 10. Обрання зберігана, у якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

 11. Про припинення дії договору на ведення реєстру, визначення дати припинення операцій, дати припинення ведення реєстру.

 12. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.

 13. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

 14. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію акцій.

 15. Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру.

 16. Визначення типу та зміна найменування товариства.

 17. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів.

 18. Затвердження Положення про Правління товариства.

 19. Затвердження Положення про Наглядову Раду товариства.

 20. Затвердження Положення про Ревізійну комісію товариства.

 21. Внесення змін до статуту товариства, шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження статуту товариства в новій редакції. Державна реєстрація документів та делегування представницьких повноважень щодо державної реєстрації.


 22. jL-

  Про попереднє схвалення значних правочинів.

Переходимо до обговорення порядку денного.

^ 1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності в 2011 році {доповідач - голова правління Моісеєв A.B.).

Доповів про діяльність Товариства в 2010 році та зазначив основі напрямки діяльності Товариства в 2011 році.

Бажаючих виступити не було. Питання до доповідача не надходили. Запропоновано: • -

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності JI3ÄT «Автоклапан» за 2010 рік та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

^ Голова зборів:

Питання ставиться на голосування. Підсумки голосування: „ЗА" - 26412 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах. „ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах. „УТРИМАЛОСЯ" - 0 голосів, що складає 0% голосів від присутніх на зборах. Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності JI3AT «Автоклапан» за 2010 рік та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік

^ 2. Затвердження звіту наглядової ради про роботу товариства за 2010 рік (доповідач - голова Наглядової ради Недовєс A.B.).

Недовєс A.B. зачитав звіт Наглядової ради про роботу товариства за 2010 рік. Бажаючих виступити не було. Питання до доповідача не надходили. Запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2010 рік. ^ Голова зборів:

Питання ставиться на голосування. Підсумки голосування:

„ЗА" - 26412 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах. „ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах. „УТРИМАЛОСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2010 рік.

^ 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2010 рік {доповідач -член ревізвйної комісії Голофаєва І.В.).

Голофаєва І.В. зачитала звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово- господарську діяльність ЛЗАТ «Автоклапан» за 2010 рік.

Бажаючих виступити не було. Питання до доповідача не надходили Запропоновано:

Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЛЗАТ „Автоклапан" за 2010 рік.

^ Голова зборів:

Питання ставиться на голосування. Підсумки голосування: „ЗА" - 26412 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах. „ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах. „УТРИМАЛОСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЛЗАТ „Автоклапан" за 2010 рік.

  1. ^ Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік. {доповідач - член ревізвйної комісії Голофаєва І.В.). -

Голофаєва І.В. ознайомила присутніх з річним звітом та балансом ЛЗАТ «Автоклапан» за 2010 рік.

Бажаючих виступити не було. Питання до доповідача не надходили. Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс ЛЗАТ «Автоклапан» за 2010 рік. ^ Голова зборів:

Питання ставиться на голосування. Підсумки голосування: „ЗА" - 26412 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах. „ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах. „УТРИМАЛОСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс ЛЗАТ «Автоклапан» за 2010 рік.

  1. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за результатами роботи в 2010 році {доповідач -заступник голови правління з фінансових питань Кольчевська Олена Володимирівна).

Кольчевська О.В. доповіла, що за підсумками роботи ЛЗАТ «Автоклапан» у 2010 році отримано збиток у розмірі 1388 тис.грн. Запропоновано:


З

Збитки отримані у 2010р. додати до непокритих збитків, отриманих раніше.

^ Голова зборів:

Питання ставиться на голосування.

Підсумки голосування: „ЗА'" - 26412 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах. „ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах. „УТРИМАЛОСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах.

Вирішили:

Збитки отримані у 2010р. додати до непокритих збитків, отриманих раніше.

6. Відступна частки в Уставному капіталі TOB «Укрклапан» (доповідач - заступник голови правління з фінансових питань Кольчевська Олена Володимирівна).

Кольчевська О.В. проінформувала що Товариство володіє корпоративними правами в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКЛАПАН" та має у власності частку в статутному капіталі, що дорівнює 50,566319% на суму 133086 грн.

Кольчевська О.В. запропонувала розглянути питання доцільності подальшої участі в TOB "УКРКЛАПАН" та здійснити відчуження частки в розмірі 50,566319 %, що належить ЛЗАТ "АВТОКЛАПАН" в статутному капіталі TOB "УКРКЛАПАН".

На сьогодняшній день є можливість здійснити відчуження частки, шляхом відступлення її на користь фізичних осіб, які виявили бажання набути частку в статутному капіталі TOB "УКРКЛАПАН". А саме: Данієлян Яша Ервандович - частину частки в розмірі 12,646319%, Моісеєв Андрій Володимирович - частину частки в розмірі 12,64%, Височина Олеся Сергіївна - частину частки в розмірі 12,64%, Недовєс Андрій Вікторович - частину частки в розмірі 12,64%

Запропоновано встановити загальну ціну продажу частки, що відчужується - 66543 (шістдесят шість тисяч п'ятсот сорок три) гривні, розрахунки будуть здійснюватися шляхом перерахування Покупцями грошових коштів на рахунок ЛЗАТ "АВТОКЛАПАН" протягом 7 робочих днів з моменту оформлення договору купівлі-продажу.

Кольчевська О.В. виступила з інформацією про необхідність оформлення відчуження частки, належної ЛЗАТ "АВТОКЛАПАН" в статутному капіталі TOB "УКРКЛАПАН" в розмірі 50,566319%, шляхом укладення договіру купівлі-продажу з Данієлян Яшой Ервандовичем, Моісеєвим Андрієм Володимировичем, Височиною Олесію Сергіївною, Недовєс Андрієм Вікторовичем.

Повідомлено, що цивільно-господарські договори від ЛЗАТ "АВТОКЛАПАН" підписує зазвичай Голова правління ЛЗАТ «Автоклапан» Моісеєв A.B.

Запропоновано уповноважити Моісеєва Андрія Володимировича підписати від імені ЛЗАТ "АВТОКЛАПАН" договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB "УКРКЛАПАН".

^ Голова зборів:

Питання ставиться на голосування.

Підсумки голосування: „ЗА" - 26412 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах. „ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах.

„УТРИМАЛОСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів від присутніх на зборах

ВИРІШИЛИ:


н

1. ЛУГАНСЬКОМУ ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АВТОКЛАПАН" відступити належну йому частку в розмірі 50,566319% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКЛАПАН" на користь: Данієлян Яши Ервандовича - частину частки в розмірі 12,646319%, Моісеєва Андрія

Володимировича - частину частки в розмірі 12,64%, Височиної Олесі Сергіївні - частину частки в розмірі 12,64%, Недовєс Андрія Вікторовича - частину частки в розмірі 12,64%.

   1. Встановити ціну продажу частки, що відчужується - 66543 (шістдесят шість тисяч п'ятсот сорок три) гривні, розрахунки будуть здійснюватися шляхом перерахування Покупцями грошових коштів на рахунок JI3AT "АВТОКЛАПАН" протягом 7 робочих днів з моменту оформлення договору купівлі-продажу.

   2. Відступлення частки здійснити шляхом укладення договіру купівлі-продажу з Покупцями.

Витрати за договором покладаються на Покупця.

следующая страница >>