asyan.org
добавить свой файл
1 2 3Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури.

Вступ
Текстовий редактор Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до яких у першу чергу належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку, задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв'язати засобами Word.

Текстовий редактор Word входить до групи програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає елек­тронну таблицю Excel і систему управління базою даних Access, тобто основні програми, які можуть використовуватися для формування документообігу в установах. Широкому використанню Word сприяють також вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими редакторами, в файли формату Word і навпаки.

Тема цієї роботи сьгодні дуже актульна через важливість змісту цієї роботи. Сьгодні з кожним днем все більше і більше користувачів компьютерів зустрічаються з необхідніюстю створення текстових фокументів, та їх послідовним формуванням і форматуванням для надання документу кращого вигляду, та зручності. Автор почав цю роботу з того, що висвітлює основні функції створення файлів. Також у роботі автор приділяє певну увагу роботі з документами великого обсягу, через що і включив в роботу такі пункти як використання графіки. Основну увагу роботи автор зосереджує на засобах формування та редагування текту в документі великого обсягу. Також автор приділяє певну увагу функції пошуку, тому що, на думку автора, це є необхінмим для форматування докуметну великого обсягу. Також автор приділяє увагу функціїї перевірки правопису та виправлення помилок граматичного змісту. У цій роботі автор використав 5 джерел інформації і власний досвід. Ця роботя висвітлює основні можливості створення, формування та форматування тексту у текстовому редакторі Word, а токож режим перегляду структури.

План

Вступ

 1. Створення документів

 2. Введення і редагування тексту

 3. Налаштування можливостей редагування

 4. Переміщення за текстом

 5. Виділення тексту

 6. Редагування виділеного фрагменту

 7. Поля

 8. Пошук і заміна

 9. Перевірка орфографії

 10. Налаштування параметрів налаштування правопису

 11. Форматування тексту

 12. Форматування сторінок

 13. Використання графіки

 14. Режим перегляду структури. Зміна можливостей перегляду.

 15. Використана література


Створення документів.

При створенні нового документа слід подати коман­ду Файл/Создать або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. При цьому відкривається вікно діалогу Создаяие документа. Створюючи документ, у полі Новий документ слід встановити опцію Документ. Як правило, текстовий редактор використовують для підготовки типових документів. Word пропонує користувачу стандартні форми таких документів і інструменти для їх використання. Основними інструментами є шаблони і майстри.

Шаблон — це порожній бланк, в якому користувач заповнює потрібні поля своєю інформацією. Шаблон може попередньо включати деякі заповнені поля, які є спільними для всіх документів даного типу.

Майстер базується на шаблонах, але на відміну від останніх вони дозво­ляють ще більше спростити процес введення даних у документ. Якщо при заповненні шаблона користувач самостійно переміщується по документу і розміщує в ньому інформацію, то при використанні майстрів дані заносяться в процесі діалогу майстра з користувачем.

Після натискування кнопки ОК вікна діалогу Создать редактор у від­повідності з вибраним шаблоном створить вікно документа з іменем ДОКУМЕНТ.

Переглянути шаблони, які приєднані до активного документу, можна за допомогою команди "Файл/Шаблоны".

Якщо користувача не задовольняють наявні шаблони і майстри, то він може створити власний шаблон або змінити один із існуючих.

Для зміни існуючого шаблона слід відкрити файл шаблона (файли стандар­тних шаблонів мають розширення DОТ, вони розміщуються в каталозі office.
^ Введення і редагування тексту
Вводити і редагувати можна тільки текст активного вікна.

Введення символів.

Перед введенням символів слід вибрати шрифт, його розмір, формат. Основні можливості форматування будуть розглянуті далі.

Символи клавіатури вводяться в позицію текстового курсора (мерехтливий вертикальний штрих). Символи можуть вводитись у режимі заміни або вставки. В першому випадку введений символ заміщає той символ, на якому знаходився курсор. В режимі вставки частина рядка, що розміщена праворуч від курсора, зсувається на одну позицію і символ вво­диться на звільнене місце. Переключення між режимами здійснюється кла­вішею [Ins]. Для вилучення символа ліворуч від курсора слід натиснути клавішу [Backspace], а символа в позиції курсора — клавішу [Del]. При цьому курсор переміщається на одну позицію ліворуч. Коли курсор доходить до кінця рядка, то перше слово, яке не вміщається в даному рядку, повністю переноситься в наступний.

В редакторі Word є можливість переносити слова командою меню^ Сервис/Раcстановка переносов. На екрані з'явиться вікно діалогу. В цьому вікні можна встановити дві опції:

• автоматичне перенесення слів у документі;

• перенести слова з великих букв.

Якщо в будь-якій позиції рядка натиснути клавішу [Enter], то редактор переходить на новий рядок з абзацу. Для переходу в наступний рядок без створення абзацу слід натиснути комбінацію клавіш [Shift-Enter].

Службові символи (закінчення рядка, закінчення абзацу та ін.), як прави­ло, на екран не виводяться. Користувач може включати виведення цих символів відповідною кнопкоюпанелі інструментів Стандартная.

Автоматична верстка сторінок функціонує тільки тоді, коли у вікні діалогу Параметри, вкладинка Общие встановлено прапорець Фоновая разбивка на страницн.

Користувач може примусово ввести роздільник сторінок. Для цього слід підвести курсор до рядка, з якого має починатися наступна сторінка і натис­нути комбінацію клавіш [Ctrl— Enter]. На екрані з'явиться новий роздільник сторінок — штрихова лінія з написом Разрмв страницм. Ці розподільники легко вилучити як звичайні рядки тексту.
следующая страница >>