asyan.org
добавить свой файл
1
Борисюк Р.З., Полив’яний М.Б, Семчук Я.М., Кулик М.П.

Цивільна безпека. Стан, проблеми, перспективи.

(Розробка планів ліквідації та локалізації аварійних ситуацій і

аварій для об’єктів економіки та територій)
Постановка проблеми. Плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), розробці яких надавалось певної уваги з боку контролюючих структур у сфері цивільного захисту, промислової безпеки та санітарної служби, повинні розглядатися , на нашу думку, як елементи превентивної безпеки та тільки для окремих підприємств, а також для певних територій, для яких є характерними природні небезпечні явища та катаклізми, які мають постійний характер. Однак, останнім часом, у зв’язку із безсистемною та одночасною реорганізацією органів і служб, про такі плани почали забувати.

Розроблені та погоджені в установленому порядку вказані ПЛАСи на випадок надзвичайних ситуацій, а також регулярне навчання, в тому числі щорічні учбово-тренувальні заняття та учбові тривоги, у повній відповідності до таких ПЛАСів, є необхідним елементом підготовки як місцевих органів влади, так і рятувальних підрозділів та формувань до дій в екстремальних ситуаціях.

^ Виклад основного матеріалу. ПЛАС для промислових підприємств, як правило, складається із аналітичної та оперативної частин. В першій частині дається загальна характеристика підприємства, його основних небезпечних об’єктів, аналіз небезпек у технологічних блоках, приводяться характеристика небезпечних продуктів, що використовуються в технологічних процесах, їхня шкідлива дія на організм працівника та на довкілля. В подальшому, на основі приведених аналізів, розглядаються можливі, найбільш реальні, сценарії розвитку можливих аварій та катастроф і дається оцінка уражаючих факторів небезпек.

На основі вказаного аналізу (так званого “системного” аналізу небезпек з використанням логічних операцій та процедур), проводиться також розрахунок зон ураження, величин енергетичного потенціалу небезпеки окремих установок та блоків і етапів технологічного процесу.

В оперативній частині ПЛАСу надається блок-схема технологічного процесу, план розташування всіх об’єктів, будівель, споруд, основних цехів та об”єктів підвищеної небезпеки. Надається опис дій оперативного персоналу при аваріях на рівнях “А”, “Б”, “В”. Окремо приводиться список осіб та посадовців, як і повинні бути повідомлені про аварійну ситуацію, список осіб, що залучаються до ліквідації та локалізації аварії, список членів добровільно- пожежної дружини. В цій же частині ПЛАСу міститься перелік техніки, технічних засобів, спеціального оснащення, яке буде використовуватися при аварійних і відновлювальних роботах. Подається перелік засобів пожежогасіння, протипожежного інвентаря, інструкція по аварійній зупинці технологічного процесу та апаратів.

На генплані обов’язково приводиться місце розташування основного та резервного пункту управління, оснащених всіма видами диспетчерського управління та зв’язку.

Окремий розділ оперативної частини присвячений правилам надання першої долікарської допомоги потерпілим при типовим видам ураження фізичних осіб, повноваженням та обов’язкам відповідального керівника робіт на всіх рівнях(“А”, “Б”, “В”), обов’язкам інших посадових осіб, що приймають в ліквідації аварійної ситуації, та порядок їхніх дій.

Невід’ємною частиною оперативного плану робіт має бути також порядок взаємодії керівництва об’єкту господарської діяльності із підрозділами територіальних управлінь ДСНС України, зокрема СПДЧ, під час ліквідації ситуацій техногенного та природного характеру.

Якщо із розробкою, погодженням та тренуваннями по ПЛАСу для промислових об”іктів більш-менш все ясно, то для ПЛАСів на випадок природних небезпечних явищ, характерних для окремих територій, ще досить багато проблем і неврегульваних моментів різнопланового характеру, починаючи від замовника, фінансування розробки, ознайомлення керівництва органів влади з цим планом, а головне тренувальних навчань у вільний від таких можливих надзвичайних ситуацій, період часу.

Висновки. Більшість таких питань залишилися осторонь основного нормативного документу, який лежить основі юридичного забезпечення цивільного захисту в Україні, а саме КОДЕКСУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ. Як показує аналіз техногенних та природних катастроф та надзвичайних ситуацій, більшість керівників усіх рівнів, та виконавців на місцях не завжди є готовими та озброєні, особливо теоретичними знаннями щодо характеристик уражаючих чинників, характеристик продуктів, що потрапляють при цьому в усі ресурси навколишнього природного середовища. В результаті, непродуктивно затрачається час для пошуку характеристик продуктів,які попадають в атмосферу, гідросферу, літосферу, та час на пошук спеціалістів, що вміють працювати такими, часто широко відомими, речовинами.

В результаті такого неоперативного реагування значно росте коло осіб, що потребують різного виду допомоги, а деякі категорії населення на територіях не попадають в перелік осіб, які підлягають першочерговій евакуації.


^ Тези доповіді.
В матеріалах доповіді приведений орієнтований зміст аналітичної та оперативної частин плану ліквідації та локалізації аварійних ситуацій і аварій, як для об’єктів господарської діяльності, так і для окремих територій, для яких необхідна розробка ПЛАСів, на випадок можливих, характерних для цих територій катаклізмів природного походження. Наводяться необхідні характеристики та порядок взаємодії

різних формувань та керівників, для забезпечення оперативного реагування та підвищення рівня превентивної безпеки.

Начальник навчально-методичного центру

ЦЗ та БЖД Івано-Франківської області

полковник служби цивільного захисту Р.З. Борисюк

Боднар Я.З.

(03422)2-56-33