asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

Для українського націоналізму характерна не просто глорифікація минулого, а особливий пієтет до часів Середньовіччя. Дана епоха бачилась українським націоналістам не лише періодом державної могутності України (Київська Русь), але, насамперед, часом, дух котрого відповідав духу самого модерного націоналізму. Націоналістів приваблював середньовічний ідеалізм, примат віри над розумом, фанатизм, принциповість, віталізм.

Націоналістам подобався образ середньовічної Ecсlesia Militans, її активізм, дієвість, спроможність кинути виклик злу. Український націоналізм був спрямований не просто на визвольну боротьбу, а й на своєрідний Хрестовий похід (йдеться, в першу чергу, про боротьбу з комунізмом і його бастіоном – євразійською Москвою, – та ліберальними силами Європи). Христологічні (в тому числі й еклезіологічні) уявлення українських націоналістів значною мірою відповідали відповідним уявленням часів Середньовіччя. Між іншим, образ войовничого християнства був притаманний не лише для націоналістичного, але й для національно-клерикального дискурсу [Пор.: 2,9,41].

Середньовічне суспільство приваблювало українських націоналістів своєю ієрархічністю, адже будучи далекими від егалітарних ілюзій, вони розуміли величезне значення еліти в національному житті. Саме із Середніх віків націоналісти запозичили ідею ордену як форми інституційної організації власного руху.

На засадах традиціоналізму базувалась героїчна етика українського націоналізму та його високі вимоги щодо моралі власних адептів.

В цілому, традиціоналізм як складова ідеології українського націоналізму значною мірою робив його (націоналізм) більш близьким до християнства, адже пропагував традиційні цінності та апелювавдо епохи, котра, по суті, була часом найбільшого тріумфу християнства, водночас, націоналістичний рух перебував в опозиції до духу модерної секуляризованої цивілізації.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Артюх В. Поняття «традиція» в українській консервативно-націоналістичній історіософії [електронний ресурс] / В. Артюх. – Назва сайту. – режим доступу: // http://dontsov-nic.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=359

2. Бабій І., Горникевич Т. Свято католицької молоді // Мета. – Ч. 2 (94). – 7 січня 1933. – С.4

3. Баган О. Долання епохи Ratio: оцінки Дмитра Донцова постаті та творчості Івана Франка [електронний ресурс] / Олег Баган – Назва сайту. – Режим доступу: // http://banderivets.org.ua/index.php?page=pages/zmistd0/Bagan/Bagan14

4. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух [текст] / Олег Баган. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1994. – 192 с.

5. Баган О. Неоромантизм. Неокатолицизм. Неоконсерватизм (Творчість Наталени Королевої в ідейно-естетичному контексті доби). – Назва сайту. – Режим доступу: // http://banderivets.org.ua/index.php?page=pages/zmistd0/Bagan/Bagan10

6. Бердяев Н.А. Судьба России [текст] / Н.А. Бердяев ; [предислов. Л. Полякова]. –М.: Изд-во МГУ, 1990. – 240 с.

7. Бережко К. О. Взаємозв’язок радикального націоналізму й релігійного фанатизму: ідейне підґрунтя та соціальні наслідки [електронний ресурс] / К. О. Бережко // – Назва сайту. – Режим доступу: // studentam.net.ua/content/view/7165/97/

8. Білас Я. І. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців. Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / Я.І. Білас; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2003. – 23 с.

9. Ваврик В. Комунізм а релігія. – Нью-Йорк: В-во ОО. Василіян, 1950. – 34 с.

10. Вассиян Ю. Бог і нація [текст] / Ю. Вассиян // Український націоналізм: Антологія. Т. 1. / Упор. В. Рог. – Київ: УВС ім. Юрія Липи, 2009. – С. 96-98

11. Вассиян Ю. Простір між Москвою і Візантією [текст] / Ю. Вассиян // Український націоналізм: історія та ідеї. Науковий збірник. Вип. І / За ред. О. Багана. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 473-494

12. Вітвіцький О. І. Діяльність духовенства УГКЦ як чинника формування національної ідеї у Східній Галичині у першій чверті ХХ ст. Автореферат дис. канд. істор. наук /О. І. Вітвіцький ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 18 с.

13. Возняк С. М. Уніатський клерикалізм – духовне знаряддя антикомунізму. – К.: Т-во "Знання", 1982. – 48 с.

14. Гірник О. Греко-католицизм як субкультура: перспективи «Теології Визволення» чи апокаліпсис «Rадикальної Gотики»? [електронний ресурс] / Олег Гірник. – Назва сайту. – Режим доступу: // http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/35948/

15. Гірник О. Духовні пошуки української еліти. Кінець "восточницького" проекту – Назва сайту. – Режим доступу: // http://www.risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/38038/

16. Дмитрук К.Є. Під штандартами реакції і фашизму. Крах антирадянської діяльності уніатської і автокефальної церков. – К.: Наукова думка, 1976. – 384с.

17. Дмитрук К. Е. С крестом и трезубцем. – М.: Политиздат, 1980. – 224 с.

18. Дмитрук К. Е. Униатские кресоносцы: вчера и сегодня. – М.: Политиздат, 1988. – 381 с.

19. Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасності [електронний ресурс] / Дмитро Донцов. – Назва сайту. – Режим доступу: // http://banderivets.org.ua/index.php?page=pages/zmist8/Donzov/Skovor

20. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич: Відродження, 1991. – 341 с

21. Донцов Д. Наші цілі [текст] / Дмитро Донцов // Донцов Д. Літературна есеїстика. – Дрогобич: Видавнча фірма «Відродження», 2010 – С. 54-58

22. Донцов Д. Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького) [текст] / Дмитро Донцов. – К.: УВС ім. Юрія Липи, 2008. – 266 с.

23. Донцов Д. Поетка українського Рисорджименто [текст] / Дмитро Донцов // Донцов Д. Літературна есеїстика. – Дрогобич: Видавнча фірма «Відродження», 2010 – С. 59-106

24. Донцов Д. Правда прадідів великих [текст] / Дмитро Донцов // Донцов Д. Літературна есеїстика. – Дрогобич: Видавнча фірма «Відродження», 2010 – С. 316-402

25. Донцов Д. Про «молодих» [текст] / Дмитро Донцов // Донцов Д. Літературна есеїстика. – Дрогобич: Видавнча фірма «Відродження», 2010 – С. 107-121

26. Донцов Д. Туга за героїчним: Постаті та ідеї літературної України [текст] / Дмитро Донцов ; [Худож. оформ. М.С. Пшінки]. – К.: Веселка, 2003. – 96 c.

27. Донцов Д. Хрест проти диявола [текст] / Дмитро Донцов // Своє. – № 3. – 2009. – С. 3-15

28. Донцов Д. Хрестом і мечем. Від містики до політики. – Львів: Б.в, 1990. – 64 с.

29. Дорожинський П. Дмитро Донцов – критика деяких його поглядів на націоналізм // ОУН: минуле й майбуття. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1993. – С. 203-212

30. Зайцев О. Націоналізм як релігія: приклад Дмитра Донцова [електронний ресурс] / О. Зайцев. – Назва сайту. – Режим доступу: // http://ucu.edu.ua/press-releases/507/

31.Єгрешій О. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Г.Хомишина (1904-1945рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарп. у- тет. - Івано-Франківськ, 2003. – 18 с.

32. Іваницька О. Франко – каудильйо Іспанії [текст] / Оксана Іваницька. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 432 с.

33. Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм. – Дрогобич: Відродження, 1992. – 178 с.

34. Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження. – Дрогобич: Відродження, 1990. – 94 с.

35. Іванишин П. Аберація Християнства, або Культурний імперіалізм в шатах псевдохристології (основні аспекти національно-екзистенціяального витлумачення): [Монографія] / П. Іванишин ; Іл. Г. Доре. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2005. – 268 с.

36. Іка Й. Доля соціальної доктрини в Румунській православній Церкві. Аналіз одної проблеми [текст] / Йоан Іка // Соціальна доктрина Церкви: [Збірник статей]. – Львів: Свічадо, 1998. – С. 215-247

37. Іллєнко А. Перспективи нового націоналізму [текст] / Андрій Іллєнко // Український соціальний націоналізм. – Харків: Патріот України, 2007. – С. 25-42

38. Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років ХХ століття: ідеологія та практика [текст] / Юрій Киричук. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.

39. Коваленко Г. Вибори в Україні та соціальне вчення Церков: випадок УГКЦ [електронний ресурс] / Гліб Коваленко. – Назва сайту. – Режим доступу: // http: //www.religion.in.ua/main/bogoslovya/6790-vibori-v-ukrayini-ta-socialne-vchennya-cerkov-vipadok-ugkc.html

40. Когутяк М. Дмитро Донцов: поет лицарства українського [текст] / М. Когутяк // Бандерівець. - № 1 (22), 2001. – С. 4-5

41. Конрад М. Поклик до Українського Католицького Студенства всіх високих шкіл у Львові // Мета. – Ч. 12 (104). – 19 березн 1933. – С. 1-2

42. Коршук Р. М. Особливості національної ідеї в політичних концепціях українського та російського консерватизму. Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Р.М. Коршук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2005. – 19 с.

43. Коссак З. 44 правила життя українського націоналіста [текст] / З. Коссак // Сватко Я. Місія Бандери. – [Видання друге, довнене і виправлене]. – Тернопіль: Астон, 2007. – С. 91-94

44. Краткий словарь по философии. [Более 1000 статей]. / Авт.-сост. Н. Н. Рогалевич. – Минск: Харвест, 2007. – 832 с.

45. Ланґевіше Д. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі [текст] / Дітер Ланґевіше ; [Пер. з німецької]. – К.: «К.І.С.», 2008. – 240 с.

46. Маланюк Є. Нотатники (1936-1968): [Документально-художнє видання] / Євген Маланюк. – К.: Темпора, 2008. – 336 с.

47. Мигович І.І. Уніатська церква і український буржуазний націоналізм. – К.: Вища школа, 1981. – 144 с.

48. Мигович И.И. Преступный альянс: О союзе униатской церкви и укр. буржуазного национализма. – М.: Политиздат, 1985. – 190 с.

49. Наумов А. О. Фашистский интернационал. Покорение Европы / А. О. Наумов. – М.: Вече, 2005. – 448 с.

50. Недавня О. Українська греко-католицька Церква як чинник культурно-цивілізаційного самовизначення української нації [текст] / Ольга Недавняя // Християнство і національна ідея: Науковий збірник / Українська асоціація релігієзнавців, Тернопільська державна медична академія. – К.-Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 122-131

51. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени // Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 3-50

52. Пілат Т.В. Ідеї соціальної філософії Лесі Українки [текст] / Т.В. Пілат // Культурно-цивілізаційні процеси, тенденції їх розвитку в сучасному світі та в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 20-21 травня 2010 року. – Полтава, 2010. – С. 160-161

53. Післар К. Час та Інший: досвід переосмислення М. Гайдеггера [текст] / Катерина Післар // Час у дзеркалі науки. Спеціальний випуск збірника наукових праць «Гуманітарні студії». Частина 2. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.33-42

54. Сосновський М. Ідеологія "чинного націоналізму" Донцова // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 386-448

55. Субтельний О. Україна: історія [текст] / Орест Субтельний ; [Пер. з англ. Ю.І. Шевчука] ; [Вступ. слово С.В. Кульчицького]. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

56. Червак Б. Націоналізм: Нариси [текст] / Богдан Червак. – К.: В-во ім. Олени Теліги, 2007. – 112 с.

57. Шептицький А., митрополит. Як будувати рідну хату? [текст] / Андрей Шептицький, митрополит. – Львів: Свічадо, 1999. – 48 с.

58. Шеремета O., Чорноморець Ю. Соціальна етика Андрея Шептицького – вершинне досягнення українського неотомізму [електронний ресурс] / Оксана Шеремета, Юрій Чорноморець. – Назва сайту. – Режим доступу: // http://theology.in.ua/ua/bp/theologia/practical/social/38706/

59. Яцун Б. Церква і націоналістичний рух: Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин [електронний ресурс] / Б. Яцун. – Назва сайту. – Режим доступу: // http://www.bilous.idknet.com/news/vohni7.htm


<< предыдущая страница