asyan.org
добавить свой файл
1 2

www.mydisser.com - Заказ индивидуальных авторских работ, от контрольной до диссертации.Формування механізму логістичного управління діяльністю підприємства
Необхідність створення нових категорій і понять, або принципове уточнення змісту й сутності існуючих, виникають у тому випадку, якщо під час обговорення вченими або практиками певної предметної області діяльності людини виникають проблеми пояснення закономірностей функціонування й розвитку явища або процесу. Поточна трансформація ринкових відносин спричинила появлення у національних товаровиробників певних проблеми управління матеріальними потоками. По-перше, вони стали самостійно виходити в навколишнє середовище, знаходити постачальників, споживачів продукції, засоби й шляхи транспортування сировини, матеріалів, готової продукції, формувати різного виду матеріальні запаси. По-друге, підприємства поступово міняють орієнтацію, щодо управління забезпеченням матеріальними ресурсами спеціалізованих технологічних операцій, на забезпечення матеріальними ресурсами бізнес-процесів, які формують ланцюги створення споживчої вартості товару. Для регулювання по-новому організованих матеріальних потоків, необхідно створювати новий механізм, орієнтований на використання технологій нового наукового напрямку й функції менеджменту – логістики. Сутність і зміст цього механізму повинні обґрунтовуватися, на погляд автора, з обліком, як методології наукових досліджень, так і практики господарювання.

Категорії "механізм" яка має певну історію застосування в різних сферах економічної діяльності, нажаль притаманна відсутність однозначного трактування. Навіть з оглядом поширеності згадувань про дану категорію науковцями і практиками, досить складно знайти подібність у дослідженнях його складу, структури, принципів й послідовності формування. Як правило кількість досліджень категорії "механізм" зростає під час прояву певного роду диспропорцій та невідповідностей у плині мікро- чи макро-економічних процесів. Так, наприклад, наявні диспропорції у організації управління народногосподарською ефективністю спричинили появлення значного кола досліджень поняття "механізм господарювання" [1] чи "господарський механізм" [8]. Аналогічно можна передбачити подібні тенденції з оглядом на охарактеризовану на рис. 1.1 множину проблем відмови від логістичного та процесного підходів. Вирішення означеної проблеми вимагає створення нових наукових основи упорядкування економічних процесів.

Базуючись на публікаціях [39; 145] наголосимо на відсутності єдиного науково-методологічного підходу до дослідження категорії "механізм" та наявності значної кількості її трактувань (майже кожен вчений вводить власне тлумачення для). З цієї точки зору вельми цінним є дослідженя М.С. Дороніної [39] щодо виділення ознак та тенденцій у ідентифікації досліджуваної категорії. По-перше, механізм у будь-якому разі представляється як складна динамічна система. По-друге, припускається статичний та динамічний його представленням. По-третє, механізм завжди ототожнюється або з впливом на якесь явище чи процес, або з відображенням факту здійснення певних дій (за для цього використовують відповідне дієслово). За думкою автора, кількість публікацій, у яких дається тлумачення механізму, дає вже підставу для дискусії й пошуку шляхів рішення методологічних проблем.

Іншим цікавим аспектом дослідження М.С. Дороніної [39] є виділення негативних підходів до використання досліджуваної категорії, що пояснюється наявністю різних контекстів розгляду механізму, навіть в межах одного дослідження, або навіть з відсутністю попереднього фіксування авторами власного розуміння механізму. Підтвердженням цьому є як проведене нею обстеження близько 50 публікацій (35% з них вийшли до 1990 року, останні – після цього), у яких за ключове слово використається термін "механизм", так і дослідження Л.В. Фролової [166, с. 75] щодо представленості механізмів логістичного управління в практиці функціонування національних товаровиробників.

Актуальність наукового обґрунтування сутності й змісту категорії "механизм" в управлінні потоковими процесами підприємства на основах логістики обумовлена, у першу чергу, тим, що вони інтегрують всі інші його процеси, по-друге, – необхідністю прогнозування й благоустрою інших потоків, якими підтримується в ринковій економіці життєдіяльність підприємства, як складної відкритої бізнес-системи. Ця необхідність відчувається на кожному з етапів її існування. На етапі зародження, початку руху відтворених процесів капіталу, механізм надає початковий імпульс цьому руху. На етапі існування підприємства в стаціонарному режимі рух капіталу, підтримується моніторингом цього режиму й, при необхідності, його корективами, також за допомогою певного механізму управління. Без такого усвідомленого механізму неможливо забезпечити переходи відтвореного процесу капіталу з одного якісного рівня руху на іншій (з більше складного на менш складний, і навпаки; з екстенсивного до інтенсивного тощо).

Розуміння сутності й функцій механізму управління діяльністю підприємства у цілому й матеріальними потоках, зокрема, дозволяє вчасно вирішувати розбіжності у взаємодіючих елементах керованої системи, забезпечувати її збереження й розвиток. Відповідно можна запропонувати передумови визначення сутності механізму управління саме логістичними потоковими процесами та обґрунтувати їх особливості по відношенню до машинобудівного підприємства. До головних з них слід віднести такі:

механізм логістичного управління діяльністю підприємства (МЛУДП) розподіляється на два набор складових субмеханізмів (елементів). Дані субмеханізми як встувають у взаємодію один з одним, так і у відносини з субмеханізмами зовнішнього представлення (елементами об’єкта управління для МЛУДП);

ефективність дії механізму залежить від: а) адекватності системи, на яку він впливає; б) особливостей середовища реалізації цього впливу; в) рівня розвитку його істотних характеристик;

для дослідження МЛУДП необхідно оцінити: склад його субмеханізмів (елементів); наявні між ними взаємини та прояв й силу зв’язків; ступінь взаємосприяння та компліментарності субмеханізмів (один з одним та з запитами середовища функціонування);

МЛУДП, в аспекті динаміного представлення та у термінах кібернетики, може розглядатися як як перетворення певного зовнішнього поштовху (імпульсу на вході ЛС) у консолідованих результат (корисна цінність на виході ЛС). Відповідно, при проектуванні МЛУДП необхідно забезпечити підбор таких його елементів і побудову такої їхньої взаємодії, щоб одержати найкращий результат на виході (необхідні значення всіх істотних параметрів з мінімальними витратами ресурсів, максимізацією коефіцієнта їхньої корисної дії);

поняття "механизм" доцільно визначати в парі з дієсловом, що характеризує певну дію (наприклад, механізм інвестування, механізм постачання, механізм збуту, механізм розвитку тощо);

механізми впорядковують не тільки процеси створення або прогресивного розвитку чогось, а й процеси уповільнення, руйнування явищ тощо;

якість організації логістичного управління обґрунтовується упорядкованістю складу та надійності зв’язків між субмеханізмами МЛУДП;

гнучкість реагування на запити споживачів забезпечується оптимізацією архітектурної побудови МЛУДП за критеріями адаптивності (стійкий перегляд складу субмеханізмів та означених для виділених ЛЛС завдань) та надійності (підтримка обраного режиму функціонування МЛУДП після повернення окремих ЛЛС та виділених субмеханізмів у зону стійкості);

обґрунтованість сутності й змісту механізму управління повинне виконуватися з дотриманням основних логічних правил: визначення будь-якого складного поняття через суміжні, чіткіші й найближчі за змістом; доцільне виконання порівняння нового визначення із суміжними або подібними поняттями, доведення обмеженості останніх й можливість відображення сутності явища або процесу новою категорією або поняттям;

поняття "механизм" необхідно визначити дескриптивно на рівні, що дозволяє за певними ознаками давати оцінку явищу в координатах "механизм-немеханизм", і конструктивно на рівні побудови самого механізму безпосередньо. У зв'язку із зазначеним вище, вважаємо, що для формулювання універсального поняття "механизм", що може створити основу визначення поняття "механизм логістичного управління діяльністю підприємства" доцільно уточнити, як узгоджуються між собою близькі за значенням (часто вживані як синоніми) поняття "механизм", "система", "организация". На погляд автора, поняття "система" по своєму рівні, є більше узагальнюючим поняттям, чим "механизм". Саме так, перебуваючи на більше високому рівні абстракції, воно й дозволяє описати сутність поняття "механизм" (неявно спостерігається майже у всіх публікаціях, тобто всі вчені співвідносять термін "механизм" з певного роду системою).

Проведено з точки зору потреби формування МОЛУ порівняння сутності й призначення понять "організація" і "механизм" показало складність однозначного трактування їхнього взаємозв'язку, обумовлений складністю визначення поняття "організація". Більшість вчених [15; 52; 72; 109], по-перше, представляють організацію як певне явище (штучне об’єднання інституціонального характеру [110, с. 27]). По-друге, під організацією розуміють: а) процес; б) упорядженість деякої системи; в) упорядженість процесу; г) результати процесу упорядкування. У зв'язку із цим, думаю, поняття "механизм" можна зв'язувати з поняттям "организация" в аспектах існування її як технологічного, економічного й соціального явища. Тобто можна вважати, що існує технологічний механізм, економічний механізм, соціальний механізм. Але глибинна сутність поняття "механизм управління діяльністю підприємства" більше пов'язана з визначенням організації, як упорядкованості. Це поняття призначене для реалізації процесу, причому процесу упорядкованого. Інакше кажучи, механізм – це, з одного боку, – упорядкована (організована) певним чином система; з іншого боку – механізм, як упорядкована система, використається для упорядкування процесу, що відбувається в керованій системі. Потреба в механізмі виникає з об'єктивної необхідності цілісного сприйняття й оцінки процесів і явищ.

В літературі існує безліч конкретних визначень категорії "механизм". Проведений семантичний аналіз наявних тлумачень дозволив їх згрупувати за ознаками "спеціальність – універсальність" (характеризують потребу й необхідність формування й впровадження механізму) та "конструктивність – дескриптивність" (визначають особливості внутрішньої побудови, складу елементів та підпорядкованості обраних субмеханізмів). Характеристика даних ознак та отримані в результаті їх співвідношення тлумачення досліджуваної категорії представлено у табл. 1.5. Означена багатоаспектність тлумачень, по переконанню автора, є методично виправданою, оскільки тільки завдяки їй можна розвивати конструктивну наукову дискусію навколо цього поняття.

Узагальнюючи означені у табл. 1.5 тлумачення, пропонуємо логіку подальшого дослідження базувати на таких визначеннях МЛУДП. Дескриптивне універсальне: система впорядкованих певним чином дій; спеціальне: рух матеріального потоку між виділеними ЛЛС. Конструктивне універсальне: взаємодіюче й взаємозалежне сплетення в часі й просторі функцій і інструментів різних методів впливу на елементи й взаємозв'язки керованої системи.

^ Таблиця 1.5

Приклади підходів до визначення поняття "механізм" (узагальнено за [39])


Для формулювання спеціального конструктивного визначення механізму, управління матеріальними потоками, необхідно спочатку дати визначення матеріальному потоку. Пропонуємо такий варіант: матеріальний потік підприємства – це складна організована в просторі й часі система подій, у якій фіксуються моменти зміни місця перебування і якості сировини й продукції на різних етапах технологічних процесів. У структурі механізму управління матеріальними потоками й бізнес-процесами підприємства, на основі логістичного підходу, необхідно передбачати соціально-психологічне забезпечення, оскільки тільки об'єднання творчої активності й заповзятливості всіх членів комплексної міжфункціональної команди, що здатна забезпечити кваліфіковане управління складною системою взаємодії ЛЛС, дає життєздатність діяльності сучасного підприємства. Аналіз літературних джерел і узагальнення результатів спілкування з керівниками сучасних підприємств дають підстави запропонувати структуру механізму стратегічного управління матеріальними потоками підприємства, представлену на рис. 1.24.


Рис. 1.24. Схема механізму управління матеріальними потоками

бізнес-процесів логістичної системи підприємства
За таких умов, механізм впливу на матеріальні потоки підприємства, побудований на основах логістики (або механізм логістичного управління) можна ідентифікувати як систему дії важелів впливу на елементи потокових процесів, що сприяє їхньому узгодженню й упорядкуванню у всіх ланках логістичной системи. Відповідно, структура важелів впливу МЛУДП на матеріальні потоки залежить від того, яка з означених на рис. 1.25 концепцій побудови логістичной системи використовується підприємством: аналітична, технологічна, маркетингова, інтегральна або комбінована. Тут слід звернути увагу, що в кожній наступній за часом виникнення (й представленням на рис. 1.25) концепції перелік попередніх важелів впливу на потокові процеси не ігнорується, а лише доповнюється новими (відбувається відповідне ускладнення МЛУДП, яке повинно співвідноситися й з ускладненням означеного у табл. 1.3 об’єкту логістичного управління).
следующая страница >>