asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

ВИСНОВКИ

У дисертаційній праці наведено теоретичне і практичне узагальнення, а також новий підхід до розв’язання наукової проблеми, яка полягає в обґрунтуванні засад правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері оподаткування, виявленні її видів, методів та особливостей, визначенні тенденцій розвитку, розробленні рекомендацій щодо шляхів подальшого вдосконалення нормативної бази у цій сфері.

За результатами проведеного дослідження проблем реалізації контролю у сфері оподаткування у тезисному вигляді сформульовано найбільш важливі та практично значущі, науково обґрунтовані висновки, а також конкретні пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових засад реалізації контролю у сфері оподаткування в Україні.

1. Контроль хоча й посідає кінцеву позицію у системі управлінських функцій, за організаційно-правовою природою його необхідно розглядати як систематичну, конструктивну й позитивну діяльність, котра здійснюється як у сфері регулятивних, так і у сфері правоохоронних відносин, що зумовлено тісним зв’язком контролю з процесом прийняття управлінських рішень.

2. Податковий контроль варто розглядати як функціональний елемент й основну форму податкового адміністрування. Він має всі риси, властиві фінансовому контролю, і водночас має специфічні риси, які виявляються в більш вузькій сфері дії. Недоречним, на нашу думку, є ототожнення контролю у сфері оподаткування або податкового контролю і контролю органів державної податкової служби України. Контроль органів Державної податкової служби України є різновидом, складовою податкового контрою. Суб’єктами ж останнього, окрім органів Державної податкової служби України, є митні органи, органи Пенсійного фонду, контрольно-ревізійна служба, органи Державного казначейства тощо.

3. Запропоновано узгодити зміст терміну “контролюючі органи”, що міститься у проекті Податкового кодексу, із визначенням цього терміну в чинному Законі України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року.

4. Вивчення досвіду контрольно-наглядової діяльності та боротьби зі злочинами у сфері оподаткування розвинутих країн показало, що система оподаткування є основним інструментом регулювання економіки. З практичного досвіду, накопиченого цими країнами, випливає, що необхідними ознаками будь-якої високорозвиненої системи контролю за дотриманням податкового законодавства є такі:

– створення структури податкового відомства із спрямованістю на певні категорії платників податків, а також чітка і ясна відповідальність по вертикалі всередині відомства;

– проведення ефективної роботи з населенням, пов’язаної з ознайомленням з податковим законодавством, а також надання допомоги із заповнення декларацій та інших питань стосовно оподатковування;

– наявність ефективної системи добору платників податків для проведення контрольних перевірок, що дає можливість вибрати найбільш оптимальний напрям використання обмежених кадрових і матеріальних ресурсів податкових органів, домогтися максимальної результативності податкових перевірок при мінімальних витратах зусиль і засобів, що витрачаються на їх проведення;

– застосування ефективних форм, прийомів і методів податкових перевірок, заснованих як на розробленій податковим відомством єдиній комплексній стандартній процедурі організації контрольних перевірок, так і на міцній законодавчій базі, що надає податковим органам широкі повноваження у сфері податкового контролю для впливу на несумлінних платників податків;

– використання системи оцінки роботи податкових інспекторів, що дозволяє об’єктивно врахувати результати діяльності кожного з них, ефективно розподіляти навантаження при плануванні їх роботи.

Досвід зарубіжних країн у сфері податкового контролю, зокрема у США, свідчить, що притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб за податкові злочини може бути дуже корисним для українського податкового і кримінального законодавства, адже ухилення від сплати податків здійснюється найчастіше не тільки в особистих інтересах керівника фірми, але й в інтересах підприємства, де присутні інтереси всіх засновників.

5. Податковий контроль можна визначити як особливий організаційно-правовий механізм, що становить собою систему взаємозалежних елементів, за допомогою якого забезпечується належна поведінка зобов’язаних осіб стосовно сплати податків і зборів, а також дослідження і встановлення засад для здійснення примусових податкових вилучень і застосування мір відповідальності за вчинення податкових правопорушень.

6. Здійснення податкового контролю на практиці відбувається в рамках контрольно-процесуальної діяльності відповідних органів, що використовують конкретні правові форми і методи податкового контролю. Для усунення термінологічної плутанини та помилкового ототожнення форм, методів і способів здійснення податкового контролю як на науковому, так і на нормативному рівні в подальшому слід чітко розмежувати використання вищезазначених термінів. Відповідно до такої логіки, форму проведення податкового контролю слід розуміти як зовнішнє вираження практичної реалізації контрольної діяльності податкових органів, метод податкового контролю – як внутрішній її зміст, тобто конкретні способи (прийоми), що застосовуються при здійсненні контрольних функцій.

7. Чинне законодавство України передбачає як кримінальну, так і цивільно-правову, адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 22 ст. 92 та ч. 2 ст. 8 Конституції України). Причому домінуючу роль відіграє адміністративно-правова відповідальність. Проведення демократичних перетворень та ринкових реформ вимагають застосування принципово нових підходів до юридичної відповідальності за податкові правопорушення. Це питання є особливо актуальним з огляду на підготовку до прийняття Верховною Радою України проектів Податкового кодексу України, Закону України “Про податковий контроль”, нормами яких встановлюватиметься відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування. Важливим аспектом розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування є визначення і нормативне закріплення поняття “податкове правопорушення”, а саме: податкове правопорушення – це протиправна дія або бездіяльність винної особи, якою не виконуються обов’язки, порушуються права та законні інтереси учасників податкових правовідносин, за що встановлена юридична відповідальність.

8. Запропоновано здійснити реформування адміністрування таким чином, щоб під час формування бюджету це враховувалося. Прийняття проекту Закону України “Про єдиний соціальний податок” уможливить запровадження нового податку, внаслідок чого всі контрольні, облікові, розподільні й інші адміністративні функції стосовно нього буде передано до відання податкової служби. Це дасть можливість істотно спростити штати контролюючих органів і витрати як держави, так і підприємств.

9. Реалії сьогодення потребують термінового здійснення реформування Державної податкової служби України. Запропоновано ліквідувати податкову міліцію, а покладені на неї завдання передати Департаменту державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Саме податкова міліція стала уособленням каральної функції оподаткування, що застосовується практично з політичних мотивів. Наділення частини економічної служби держави надзвичайними повноваженнями не сприяло наведенню порядку, а лише породило корупцію. Як і в більшості країн світу, в Україні орган, що здійснює збирання податкових платежів, має бути самостійним і невоєнізованим.

10. Необхідно здійснити інвентаризацію і граничне скорочення надто поширеної нормативної бази у сфері оподаткування, що дасть можливість уникнути колізії багатьох нормативно-правових матеріалів і сотень різних наказів та інструкцій. Слід максимально обмеженою кількістю актів чітко регламентувати порядок стягнення податків, зборів, інших обов’язкових платежів, а також порядок здійснення контролю у цій сфері.

Реалізація такого комплексу завдань системного характеру залежить, насамперед, від безумовного виконання законодавства та сумлінного ставлення кожного працівника до своїх посадових обов’язків, а також від інтелектуального, професійного і культурного рівня персоналу. Йдеться, передусім, про зміцнення дисципліни, організованості, викорінення протиправних корупційних діянь та інших негативних виявів, що компрометують контролюючі органи, підривають міжнародний авторитет нашої держави. Усе це вимагає зростання значення виховного чинника, посилення патріотичних, державницьких засад у діяльності працівників сфери оподаткування і водночас – високої вимогливості до всіх працівників галузі – від інспектора до керівників служби.

^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Яковенко О.О. Податковий контроль як функція управління та дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Міжвід. наук-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – 2004. – № 9. – С. 234–242.

2. Яковенко О.О. Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Міжвід. наук-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – 2004. – № 10. – С. 177–184.

3. Яковенко О.О. Податкове законодавство: окремі недоліки та деякі шляхи їх усунення // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КЮІ КНУВС, 2005. – №10. – С. 442–447.

4. Яковенко О.О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері оподаткування та окремі напрями підвищення її ефективності // Південноукраїнський правничий часопис – 2007. – № 2 – С.136–138.

5. Яковенко О.О. Економічна безпека держави, її суть та значення у забезпеченні національної безпеки України // Шлях України до економічної безпеки – Х., 2007 – С. 95–98.

6. Яковенко О.О. Податковий контроль у системі державного контролю у сфері національної безпеки України // Проблеми національної та міжнародної безпеки. – К., 2007. – С. 37–40.

АНОТАЦІЯ

Яковенко О.О. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки). – Київський університет внутрішніх справ, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних, методичних і практичних питань щодо контрольної діяльності у сфері оподаткування. Визначено правовий режим реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління, досліджено поняття та зміст податкового контролю, зміст правовідносин у сфері оподаткування, доведено необхідність реформування податкової системи. Запропоновано основні напрями удосконалення законодавчого закріплення засад контрольної діяльності у сфері оподаткування.

^ Ключові слова: податковий контроль; податкове законодавство; податкові правопорушення; суб’єкти, уповноважені здійснювати податковий контроль; методи податкового контролю; санкції.

АННОТАЦИЯ

Яковенко А.А. Административно-правовые основы реализации контроля в сфере налогообложения как функции управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский университет внутренних дел, Киев, 2007.

Диссертация посвящена решению теоретических, методических и практических вопросов относительно контрольной деятельности в сфере налогообложения. Определен правовой режим реализации контроля в сфере налогообложения как функции управления, исследовано понятие и содержание налогового контроля, содержание правоотношения в сфере налогообложения, доказана необходимость реформирования налоговой системы. Предложены основные направления усовершенствования законодательного закрепления основ контрольной деятельности в сфере налогообложения.

В диссертационной работе сделано теоретическое и практическое обобщение, а также новый подход к решению научной проблемы, которая состоит в обосновании основ правового обеспечения контрольной деятельности в сфере налогообложения, выявлении ее видов, методов и особенностей, определении тенденций развития, разработке рекомендаций относительно путей дальнейшего усовершенствования нормативно-правовой базы в этой отрасли.

По результатам проведенного исследования проблем реализации контроля в области налогообложения в виде тезисов сформулированы наиболее важные и практически значимые, научно обоснованные выводы, а также конкретные предложения по усовершенствованию организационно-правовых основ реализации контроля в области налогообложения в Украине.

Предложено сделать реформирование администрирования таким образом, чтобы во время формирования бюджета это учитывалось. Принятие проекта Закона Украины «О едином социальном налоге» сделает возможным введение нового налога, вследствие чего все контрольные, учетные, распределительные и другие административные функции относительно его будут переданы налоговой службе. Это даст возможность существенно сократить штаты контролирующих органов и расходы государства и предприятий.

Сделано авторское определение основного понятийного аппарата исследования: понятий “налоговый контроль», «финансовая санкция» и др.

Теоретически доведено, что адекватное нормативно-правовое обеспечение контрольной деятельности в области налогообложения – это неотъемлемая часть и важное условие гармонического развития Украины в условиях финансово-экономического и административного реформирования.

Определен механизм контроля в области налогообложения как способ организации и функционирования контроля, заключающийся в создании и развитии системы субъектов контроля, которые при помощи законодательно установленных полномочий и методов контрольной деятельности должны достигать целей контроля в области налогообложения.

Проанализированы основные направления и проблемы реформирования налоговой системы Украины.

Определены возможности заимствования положительного опыта организационно-правовых основ контрольной деятельности в украинской налоговой системе, обосновано предложение о необходимости не выборочного, а системного усовершенствования специального налогового законодательства.

Реали сегодняшнего дня требуют срочного осуществления реформирования Государственной налоговой службы Украины. Предложено упразднить налоговую милицию, а ее функции передать Департаменту государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины. Именно налоговая милиция стала олицетворением карательной функции налогообложения, которая применяется фактически с политических мотивов. Наделение части экономической службы государства чрезвычайными полномочиями не способствовало наведению порядка, а только породило коррупцию. Как и в большинстве стран мира, в Украине орган, который осуществляет сбор налоговых платежей, должен быть самостоятельным и невоенизированным.

Одним из самых важных заданий Налогового кодекса Украины предложено определить специализацию: составов налоговых правонарушений, которые должны быть сгруппированы за видовыми объектами противоправных посягательств и с учетом категорий субъектов этих правонарушений; меры, которые ограничивают дееспособность юридических лиц. Эти меры по своему влиянию близки к установлению санкций, но не являются финансовыми санкциями. К ним относятся: приостановка операций по банковским счетам предприятий; опечатывание касс, кассовых помещений, складов; изъятие документов, которые свидетельствуют о занижении (уклонении) или неуплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Предложено внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Украины, законы Украины «О государственной налоговой службе в Украине», «О государственной службе», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О банках и банковской деятельности», «О государственной контрольно-ревизионной деятельности» и др.

^ Ключевые слова: налоговый контроль; налоговое законодательство; налоговые правонарушения; субъекты, уполномоченные осуществлять налоговый контроль; методы налогового контроля; санкции.

SUMMARY

A.A. Yakovenko Administrative legal basis of control realization in the taxation sphere as a control function. Manuscript.

Thesis for the PhD (Law) scientific degree on speciality 12.00.07 – Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law (Law Sciences). – Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2007.

The dissertation is devoted to the theoretical, methodical and practical questions about the control activity in the taxation sphere. The author determines the legal procedure of control realization in the taxation sphere as a control function; he examines the concept and the matter of tax control, the legal relationship in the taxation sphere and proves the necessity of tax system reformation. The basic directions of improvement of the legislative fixing of control activity basis in the taxation sphere are proposed.

Key words: tax control; tax legislation; tax offences; subjects, representatives to exercise the tax control; methods of tax control; sanctions.


<< предыдущая страница