asyan.org
добавить свой файл
1
Договір № ____

на туристичне обслуговування
м. Київ „____” _________ 2004 р.

________________________________________, в особі ____________________, який діє на підставі _________ та відповідно до ліцензії № ___ від „___” _____ ______ р. на здійснення туроператорської діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України, надалі ТУРОПЕРАТОР, з однієї сторони, та громадянин (нка) _________________________________________________, паспорт _____________, виданий ______________________________, що проживає: _______________________________________________________________________________, надалі ТУРИСТ, з іншої сторони, дійшли згоди та домовились про таке:  1. Предмет Договору

1.1. ТУРОПЕРАТОР за встановлену Договором плату та замовленням ТУРИСТА зобов'язується забезпечити надання ТУРИСТУ комплекс попередньо сформованих туристичних послуг (туристичний продукт) з реалізації туристичного продукту, що передбачений Додатком № 1 до даного Договору.
2. Обов'язки сторін

2.1. ТУРОПЕРАТОР зобов'язується:

- надати ТУРИСТУ послуги з реалізації туристичного продукту, передбаченого в додатку №1 до даного Договору;

- за умови повної сплати вартості туристичного продукту ТУРИСТОМ у строки встановлені даним Договором видати останньому проїзні та інші, необхідні для отримання туристичних послуг документи;

- надавати ТУРИСТУ необхідну і достовірну інформацію про туристичний продукт, сформований ТУРОПЕРАТОРОМ, обов'язки та правила поведінки ТУРИСТА, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перетинання державного кордону та іншу необхідну інформацію;

- виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки ТУРИСТА, охорони туристичних ресурсів України та довкілля;

- відшкодовувати в установленому порядку фактично завдані збитки ТУРИСТУ, іншим особам та довкіллю, які виникли виключно та внаслідок ненадання чи неналежного надання комплексу послуг, передбачених Договором, та у разі наявності вини ТУРОПЕРАТОРА, яка доведена у встановленому законом порядку та підтверджена належними документами, які свідчать про наявність вини.

2.2. ^ ТУРИСТ зобов'язується:

- надати ТУРОПЕРАТОРУ необхідні для бронювання та реалізації туристичного продукту відомості та документи;

- сплатити вартість туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА в терміни, передбачені Договором;

- не порушувати права та інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування;

- виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування;

- зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування;

- дотримуватись умов і правил, передбачених Договором про надання туристичних послуг;

- надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

- дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

- відшкодовувати ТУРОПЕРАТОРУ збитки, завдані йому власними неправомірним діями з його вини;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.
3. Права сторін

3.1. ТУРОПЕРАТОР має право на:

- отримання від ТУРИСТА необхідної персональної інформації, з метою реалізації туристичного продукту;

- відшкодовування ТУРИСТОМ збитків, завданих йому неправомірними діями ТУРИСТА.
3.2. ТУРИСТ має право на:

- необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;

- інформацію про наявність ліцензії у ТУРОПЕРАТОРА, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

- інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності ТУРОПЕРАТОРА у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність Договору з такою установою;

- отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором;

- особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна, забезпечення яких здійснюється ТУРОПЕРАТОРОМ;

- відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору, які виникли внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг, що входять до туристичного продукту.

^ 4. Вартість туристичного продукту та порядок розрахунків

4.1. Вартість туристичного продукту, реалізованого ТУРИСТУ, згідно п.1.1. даного Договору, складає: ___________ грн.

4.2. При укладенні Договору ТУРИСТ сплачує ТУРОПЕРАТОРУ, в день підписання Договору, не менше 50% від вартості туристичного продукту (або 100% вартості туристичного продукту). Інша частина коштів сплачується ТУРИСТОМ протягом 3-х днів після отримання офіційного підтвердження бронювання.

4.3. Повна оплата туристичного продукту та проїзних документів повинна бути здійснена не пізніше ніж за _______ робочих днів до дати початку туристичної подорожі. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати туристичного продукту, про що робиться відмітка ТУРОПЕРАТОРОМ в додатку №1 до даного Договору. Несплата або неповна сплата вартості туристичного продукту в узгоджені з ТУРОПЕРАТОРОМ терміни вважається відмовою від туристичного продукту за ініціативою ТУРИСТА. У цьому випадку ТУРИСТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесені ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів.

4.4. Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або на банківський рахунок ТУРОПЕРАТОРА в розмірі вартості туристичного продукту і проїзних документів.

4.5. У випадку затримки ТУРИСТОМ повної сплати вартості туристичного продукту ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому авансового платежу, а також інших витрат, які були понесені в зв’язку з підписанням даного Договору та які пов’язані з замовленням ТУРИСТА.

^ 5. Умови відмови від туристичного продукту

5.1. ТУРИСТ має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг повністю або частково на умовах передбачених п.5.5. даного Договору.

5.2. ТУРИСТ вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесених ним витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

5.3. ТУРОПЕРАТОР вправі відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування ТУРИСТУ збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА.

5.4. Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених Договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених п. 9.1. Договору, але не пізніше ніж:

- за 10 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів;

- за 5 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів;

- за 48 годин до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить один день.

При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5% його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5% первісної ціни ТУРИСТ має право відмовитися від виконання Договору, а ТУРОПЕРАТОР зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

5.5. У випадку відмови ТУРИСТА від заброньованих туристичних послуг ТУРИСТУ повертаються внесені ним за туристичні послуги грошові кошти з утриманням таких штрафних санкцій:

- в період від 30 до 20 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 5% вартості туристичного продукту;

- в період від 21 до 15 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 20% вартості туристичного продукту;

- в період від 14 до 9 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 50% вартості туристичного продукту;

- в період від 8 до 3 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 90% вартості туристичного продукту;

- менше ніж за 3 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 100% вартості туристичного продукту.

^ 6. Форс-мажорні обставини

6.1. У разі виникнення непередбачених обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин. У такому разі сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

6.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.

^ 7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов даного Договору.

7.2. У випадку ненадання ТУРИСТУ належно оплачених туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

7.3. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зберігання офіційних документів ТУРИСТА, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

7.4. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з міжнародними правилами перевезень. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недолікам, зв'язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів і таке інше, висуваються ТУРИСТОМ безпосередньо до транспортного перевізника.

7.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна ТУРИСТА протягом всього періоду поїздки.

7.6. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за невиконання умов даного Договору внаслідок відмови відповідних органів (Посольства, Консульства) в оформленні ТУРИСТУ в'їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови ТУРИСТУ в оформленні в'їзних документів Посольством (Консульством), ТУРИСТУ повертаються кошти в розмірі передбаченому в п.5.5. даного Договору.

7.7. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям ТУРИСТА в місце виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення ТУРИСТОМ правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завданням ТУРИСТОМ шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на ТУРИСТА.

7.8. ТУРИСТ несе відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей, за дійсність наданих документів.

7.9. По претензіям з якості обслуговування, фактів ненадання туристичних послуг ТУРИСТ зобов’язаний проінформувати приймаючу компанію безпосередньо під час знаходження в країні перебування. Претензії ТУРИСТА повинні бути зафіксовані в письмовій формі та завірені підписом офіційного представника приймаючої компанії.

7.10. У випадку виникнення претензій в країні перебування ТУРИСТ повинен звернутись до представників приймаючої сторони або підготовити письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору та передати їх ТУРОПЕРАТОРУ протягом 10 днів після дати закінчення туристичної подорожі.

7.11. Розмір майнової відповідальності ТУРОПЕРАТОРА не може перевищувати фактично завданих ТУРИСТУ збитків з вини ТУРОПЕРАТОРА.

^ 8. Термін дії Договору

8.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання двома сторонами і сплати ТУРИСТОМ вартості туристичного продукту та діє до дати закінчення туристичної подорожі.

9. Інші умови

9.1. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання Договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України “Про внесення змін до Закону України „Про туризм”, з яких вони виходили при укладенні Договору.

9.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються окремими доповненнями до Договору, які підписуються ТУРОПЕРАТОРОМ та ТУРИСТОМ.

9.3. У випадку неможливості організації туристичних послуг в зазначені в додатку №1 до даного Договору строки ТУРОПЕРАТОР інформує ТУРИСТА про нові строки надання туристичних послуг, в письмовій формі (поштою, електронною поштою, факсом) або телефоном, з обов'язковою фіксацією тексту повідомлення (телефонограма).

9.4. Назви розділів та розбивка на пункти Договору юридичного значення не мають та використовуються сторонами лише для зручності користування текстом Договору.

9.5. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди сторони передають спір на вирішення до відповідного місцевого суду.

9.6. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРОПЕРАТОРА підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20.000 (двадцять тисяч) Євро, яка надана банківською (кредитною) установою “__________” відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії № _____ від ___.

9.7. Банківською гарантією забезпечується відповідальність ТУРОПЕРАТОРА перед ТУРИСТОМ згідно цього Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності ТУРОПЕРАТОРА, які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором, що спрямовані на продаж туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА, вказаного у цьому Договорі.


^ 10. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
ТУРИСТ: ТУРОПЕРАТОР:
П.І.Б. ____________________ ______________________________________

_________________________ адреса: ________________________________

_________________________ р/р____________________________________

паспортні дані: ____________ МФО _________________________________

_________________________ ЄДРПОУ ______________________________

Директор

______________________ _________________

Додаток № 1 до Договору № ____

від „___” ___________ 2004р.


^ ПЕРЕЛІК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ:
Дата початку туристичної подорожі: _________________________________________________,

Час і місце виїзду: _______________________________________________________________,

Туристичний маршрут: ____________________________________________________________,

Трансфер: ______________________________________________________________________,

Країна перебування: _____________________________________________________________,

Місце перебування: ______________________________________________________________,

Готель та його категорія: _________________________________________________________,

Категорія номера: _______________________________________________________________,

Харчування: ____________________________________________________________________,

Екскурсійне обслуговування: ______________________________________________________,

Дата закінчення туристичної подорожі: _____________________________________________,

Час і місце повернення: ___________________________________________________________,

Оплата туристичного продукту: ____________________________________________________

Страхування (медичне та від нещасного випадку) на суму _______________________________

(назва страхової компанії, порядок та умови виплати страхових відшкодувань) _____________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткові послуги: _______________________________________________________________


^ ТУРИСТ: ТУРОПЕРАТОР:
________________________ __________________________

Додаток № 2 до Договору № ____

від „___” ___________ 2004р.
ЗАЯВА

про відмову від туристичного продукту

Я, __________________________________ (ПІБ), згідно Договору на туристичне обслуговування № ____ від _______________р., відмовляюсь від заброньованих мною туристичних послуг, згідно вказаного Договору.

З умовами Договору щодо повернення коштів, пов'язаних з відмовою від заброньованих туристичних послуг ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконати.

(ПІБ) _______________________________ ______________ (підпис)

Дата ____________________