asyan.org
добавить свой файл
1
У другокласників віковою особливістю є наочно – дієве та наочно – образне мислення (все, що навчаємо, необхідно побачити і доторкнутися).

У 2 –у, як і у 1-у класі мають продовжуватися лінії дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності. Починає розвиватися здібність до співпраці у іграх і навчанні. Діти вчаться домовлятися, поступатися один одному, розподіляти завдання.

У 2-у класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах (окрім предметів: «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Сходинки до інформатики»).

За відмінні успіхи в навчанні учні 2-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Навчальне навантаження в тижневому циклі буде розподілятися таким чином, щоб його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був дещо полегшеним днем.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів через кожні 15 хвилин необхідно (обов’язково) проводити фізкультхвилини та гімнастику для очей.

Дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, посильна допомога батьків і контроль за виконанням сприятимуть розв’язання основної мети навчальної домашньої роботи.

Обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовано повинен становити ¼ обсягу, виконаного на уроках.

Відповідно до Державного Стандарту початкової загальної освіти у 2013 – 2014 н.р. другокласники почнуть вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики».

Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним. При вивченні курсу передбачено декілька напрямків навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрямок – пізнавальний. У цьому напрямку учні засвоюють відомості про призначення комп’ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи.

Другий напрямок – прикладний. У цьому напрямку учні здобувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, створення малюнків у графічному редакторі та ін.

Третій напрямок – алгоритмічний. Ознайомлення з поняттям алгоритму, розв’язання їх основних видів, вчитися складати і записувати прості алгоритми.

Четвертий напрямок – розвиваючий. Учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення, шляхом виконання різноманітних творчих завдань.

П’ятий напрямок – підтримка корекція і пропедевтика знань, умінь і навичок з інших предметів.

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Після уроку за комп’ютером необхідно проводити гімнастику для очей.

На уроках української мови основна увага приділяється практичним аспектам: роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу, збагаченню мовлення різними граматичними формами, умінню аналізувати, оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її.

Текст – основа підручника посилює увагу до формування в учнів компетентнісноорієнтованих умінь: слухати і розуміти, сприймати інформацію, сортувати її, виділяти головне й утримувати в пам’яті.

Методичний старт підручника, формування в ньому навчальних завдань до вправ спрямовані перед усім на самого школяра.

Зміст навчального предмета «Літературне читання» спрямовано на розв завдань визначених у програмі; моделює систему навчання учнів читати і повноцінно сприймати художній твір, як мистецтво слова, яке включає розвиток спостережливості, творчої уяви, чуття поетичного слова, здатності сприймати звукові, словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово, співпереживати, творити.

У підручнику закладено компетентнісний підхід до організації читацької діяльності.

1. Підготовка учнів до читання (технічна, емоційна, смислова);

2. Занурення у текст (досягнення повноцінного читання, пояснення виражених засобів тощо);

3. Збагачення читацького досвіду
Мета навчального предмета «Природознавство» полягає у формуванні природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування особами навчально – пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Багато уваги приділяється веденню спостережень за природою, народними прикметами погоди, ознайомленню із рослинами й тваринами, які занесені до Червоної книги України, формуванню екологічних ті природоохоронних знань.

Головним завданням навчання з математики є формування у школярів ключових математичних компетенцій (обчислювальних, інформаційно – графічних, просторово – орієнтацій них, алгебраїчних, геометричних, логічних).

У 2-у класі учні вивчають таблиці додавання і віднімання у межах 20 з переходом через розряд, а на їх основі – всі випадки додавання і віднімання у межах 100, опановують табличне множення і ділення.

Підручник складається з 5-и розділів. У І розділі повторюється матеріал про числа та дії з ними. Вводиться поняття про рівняння. У ІІ розділі вивчається додавання і віднімання чисел у межах 20-и з переходом через розряд. У ІІІ розділі – додавання і віднімання чисел у межах 100-а з переходом через розряд. У ІV розділі вивчається табличне множення і ділення. V розділ присвячений повторенню вивченого матеріалу.

Предмет «Основи здоров’я». Його мета – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння всебічному розвитку дітей.

Учні вчаться працювати з підручником у режимі учитель – учні, учитель – учень, учень – учень; самостійно, в парах, в групах виконувати навчальні дії, тощо.

Основним завданням «Трудового навчання» у 2-у класі є розширення й вдосконалення знань і умінь обробки різних матеріалів та використання відповідних інструментів, формування креслярсько –графічної грамотності, вдосконалення розвитку моторики рук, координації рухів і дій та розвиток пізнавальних процесів.

Підручник побудований за тематичним принципом, тому в змісті виділені 5 основних тем – подорожей по містам: 1. «Місто Казкового лісу», 2. «Місто Ниток», 3. «Місто Паперу», 4. «Місто Пластиліну», 5. «Місто Вміємо самі».

У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості урок «Образотворче мистецтво» відіграє незамінну роль. Він здатний увести учня у світ творчості, прилучити його до скарбів художньої культури, відчути радість від власної творчості. Підручник продовжує змістовну лінію підручника 1-го класу (чергування видів діяльності учнів на кожному уроці, сприймання теоретичного матеріалу, ознайомлення із творами мистецтва, навчальні вправи, творчі завдання).

Вивчення молодими школярами курсу «Музика» дає можливість учням цілісно осягати духовно – моральні цінності людства.

Підручник «Музичне мистецтво» для 2-го класу структуровано за 4-а розділами: «Типи музики», «Виражальне та зображальне в музиці», «Основні музичні жанри», «Мова музики». Структура підручника містить кілька блоків:

  • Пояснення нового матеріалу;

  • Завдання і запитання для сприймання музики (слухаємо музику);

  • Завдання для виконання пісень і по співок (співаємо разом);

  • Запитання для закріплення матеріалу (фантазуємо, граємо, жартуємо)