asyan.org
добавить свой файл
1
Відповідальний за випуск С.М. Зайонц

Редактор Л.М. Данілкова

Виконавець В.С. Іванова

Підписано до друку 22.02.2005 Формат 60х84 1/16

Офсетний друк Умовн. - друк. арк. 0,25 Умовн. вид. арк. 0,10

Тираж прим. Зам.

Реєтр. св-во № ХЦ001 від 27.04.2000

Підрозділ оперативної поліграфії Хмельницького ЦНТЕІ

29000, м.Хмельницький, вул.Свободи, 36, ЦНТЕІ

УДК 631.116.3

РГАСНТІ 68.01.39
Міністерство освіти

і науки України

Хмельницький державний центр науково – технічної і економічної інформації


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК


Хмельницький

200507-05

ДОСВІД РОБОТИ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Хмельницька область традиційно вважається регіоном з достатньо розвинутим аграрним сектором економіки. Поряд із колективними с/г підприємствами зберігся приватний сектор - особисті підсобні господарства населення, яким притаманні властивості ринкових відносин.

Виробничий профіль присадибних господарств визначають вирощування картоплі, кормових культур для власної худоби та овочів. В 2003 році цією категорією господарств було вироблено 1662,7 млн. грн. валової продукції в співставних цінах 2000 р., в т.ч. продукція рослинництва - 834,6, тваринництва - 828,1 млн. грн. Тобто, дослідження розвитку особистих господарств сільських родин показали, що в Хмельницькій області в останні роки ними виробляється більш як половина валового об'єму с/г продукції. Крім того спостерігається інтенсивність розвитку підсобних господарств. Викликано це запровадженням приватної власності на земельні ділянки, розширенням землекористування, відносною лібералізацією господарської діяльності.
 Хмельницький ЦНТЕІ, 2005

Загальна земельна площа, яка знаходиться в користуванні особистих підсобних господарств, складає 223,0 тис. га, с/г угіддя - 207,1, в т.ч. рілля -185,8, сіножаті - 9,4, пасовища - 0,5 тис. га. Структуру сільськогосподарських угідь присадибних господарств на початок 2004 року показано на рис. 1.

В 2003 році посівна площа вищезгаданої категорії господарств збільшилась на 18,7 тис. га порівняно з 2002 роком. Віддача кожного гектара ріллі в особистих господарствах за звітний рік становить: зернові культури -23,1 ц/га, цукрові буряки - 248,8, картопля - 131,1, овочі - 174,1 ц/га. Питома вага підсобних господарств у виробництві зерна складає 22,6% до загального обсягу, цукрові буряки - 19,2%, овочі, картопля - 94-99%.
Рисунок 1. Структура сільськогосподарських угідь особистих підсобних господарств населення Хмельницької області на 1.01.2004 року

Провідним напрямом у тваринництві є молочне скотарство. Поголів'я ВРХ за 2003 рік в господарствах населення становить 257,6 тис. гол. (на 14,7 тис.гол. більше ніж в 2000 році), в т.ч. корови - 185,2 (на 5,3 тис. гол. більше рівня 2000 року), свиней - 335,7 тис. гол. Було вироблено м'яса всіх видів 59,8 тис. тонн, в т.ч. свинина - 23,8, молоко –

608,4 тис. тонн (на 1,9% більше рівня 2002 року), яйця - 167,5 млн. шт. (на 3,6%). Питома вага особистих селянських господарств у виробництві продуктів тваринництва за звітний рік у процентах до загального обсягу становить: м'ясо - 77,0%, молоко - 83,2, яйця - 92,2%.

За умов поліпшення стану матеріально-технічної бази господарств населення та розвитку ринкової інфраструктури, можливим вбачається нарощування обсягів виробництва продовольчої продукції (у тому числі товарної її частини) у цих господарствах, а отже, зміцнення їх позицій у системі ринкових відносин та збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства в регіоні.

Додатковими сприятливими факторами у цьому відношенні є традиційно вищий рівень ефективності використання ресурсів у господарствах населення, нижча, порівняно із с/г підприємствами, витратність виробництва, вигідніші умови реалізації продукції (продаж її на вільних ринках, відсутність оподаткування) та високий ступінь їх матеріальної заінтересованості у своєму розвитку.

Адреса для довідок: 31182, Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с.Самчики, с/г дослідна станція.
С.М. Трофимчук