asyan.org
добавить свой файл
1
Україна

Центральна спілка споживчих товариств

УКООПСПІЛКА
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
права на*** пай (частки)** в майні ___________________

___________________________________________________

(назва споживчого товариства, підприємства споживспілки)
Місто (село, район) ______________________________________________

                                                               (літерами - число, місяць, рік)
Ми, що нижче підписалися, _______________________________________,

                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) мешкає _______________________________________________,

і ______________________________________________________________,

                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) мешкає _______________________________________________

_______________________________________________________________,

уклали цей договір про нижчевикладене:
1. Я, __________________________________________________________,

                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

подарувала(в) __________________________________________________

                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

належне мені право на*** пай (частку)** в майні

_______________________________________________________________

                                      (назва споживчого товариства, підприємства споживспілки)

у сумі ______________________________ грн.

                                             (літерами)

Право власності на вказане право на*** пай (частку)** у майні

_______________________________________________________________

                                          (назва споживчого товариства, підприємства споживспілки)

підтверджується майновим сертифікатом, виданим ___________________,

                                                                                                                      (ким, номер і дата видачі)

________________________________________________________________
2. Я, ___________________________________________________________,

                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

приймаю в дар від _______________________________________________

                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

право на*** пай частку** в майні _________________________________

                                                          (назва споживчого товариства, підприємства споживспілки) 

у сумі ______________________________________________________ грн.

                                                   (літерами)
3. Витрати по вчиненню цього договору та податкові зобов'язання сплачує

________________________________________________________________.

                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 
4. Цей договір складено у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один із них зберігається у справах

________________________________________________________________,

                                                                 (назва органу нотаріуса)

а інші видаються сторонам і ________________________________________.

                                                        (назва споживчого товариства, підприємства споживспілки) 
5. Адреси сторін:


_________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія ______ N ____________

_________________________________

_________________________________

                       (ким і коли виданий)

прописаний за адресою: ____________

_________________________________

_________________________________

Ідентифікаційний код ______________
Підпис _____________ 


_________________________________

                         (прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія ______ N ____________

_________________________________

_________________________________

                          (ким і коли виданий)

прописаний за адресою: ____________

_________________________________

_________________________________

Ідентифікаційний код ______________
Підпис _____________  


Таблиця 30

(розділ VII, пункт 2)