asyan.org
добавить свой файл
1 2

Договір
про спільну діяльність

м._______ ___________ 20 __ р.
СТОРОНА-1:_____________________ _________________________________,

в особі __________________________,

що діє на підставі _______________, з однієї сторони, та

СТОРОНА-2:____________________,

в особі ______________________,

що діє на підставі _________________,

з іншої сторони,
надалі разом названі “Сторони”,
уклали Даний Договір про наступне:
1. Предмет і мета Договору
1.1. Сторони за Даним Договором зобов’язуються шляхом об’єднання майна та зусиль спільно діяти в сфері _____________________ для досягнення наступних спільних господарських цілей: _________________________________

__________________________________________________________________.

2. Взаємні обов’язки Сторін

2.1. Для швидшого досягнення цілей за Даним Договором Сторони зобов’язуються:

 • обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного ін­­тересу;

 • у термін ____________ проводити спільні консультації та семінари з узгодженої тематики для обговорення питань сумісної діяльності;

 • у випадку необхідності здійснювати взаємне кредитування та фінансування на безвідсот­ко­вій та безоплатній основі у відповідності до угод;

 • виконувати спільні замовлення та замовлення один одного з предмету сумісної діяльності на пріоритетній та пільговій основі.

2.2. Сумісна діяльність Сторін буде здійснюватися у відповідності до “Програми робіт” (Додаток № 1), що додається до Даного Договору, в якій Сторони визначають порядок, терміни, етапи та інші умови сумісної діяльності.

2.3. У Програму робіт можуть вноситися зміни, доповнення та уточнення в порядку, що визначається Даним Договором.
3. Обов”язки СТОРОНИ-1

СТОРОНА-1 зобов’язується:

 • у термін протягом ____________ з моменту підписання Даного Договору перерахувати СТОРОНІ-2 платіжним дорученням грошовий внесок у розмірі _____________________ грн.;

 • здійснювати у випадку необхідності додаткову подачу внесків на сумісну діяльність шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок СТОРОНИ-2 або шляхом оплати її витрат з сумісної діяльності;

 • ____________________________________________________________.

(інші зобов’язання СТОРОНИ-1)
4. Обов’язки Сторони-2

СТОРОНА-2 за Даним Договором зобов’язується:

 • після підписання Даного Договору негайно приступити до здійснення комерційних проектів, профінансованих СТОРОНОЮ-1;

 • вжити заходів щодо найму відповідного персоналу для виконання робіт за Даним Договором;

 • надавати в термін ____ СТОРОНІ-1 інформацію про перебіг виконання спільних проектів;

 • надавати щотижнево фінансові звіти про порядок використання коштів СТОРОНИ-1;

 • ____________________________________________________________

(інші зобов’язання СТОРОНИ-2)
5. Ведення спільних справ

5.1. Ведення спільних справ за Даним Договором здійснюється Сторонами за їх спіль­ною згодою.

5.2. Рішення приймаються на зборах представників Сторін, або шляхом опитування письмово, телеграфом або факсом.

5.3. Керівництво сумісною діяльністю за Даним Договором, а також ведення спільних справ доручається СТОРОНІ-2.

5.4. СТОРОНА-2 діє на підставі довіреності, яку СТОРОНА-1 зобов’язується видати про­тягом ____________________ з моменту підписання Даного Договору.

5.5. СТОРОНА-2 є повноважним представником СТОРОНИ-1, керує усією спільною діяльністю та виконує усі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за договором мети.

5.6. Усі фінансові операції по сумісній діяльності СТОРІН здійснюються через розрахун­ковий рахунок СТОРОНИ-2.

5.7. СТОРОНА-1 має право здійснювати контроль за діяльністю СТОРОНИ-2 в рамках Даного Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів останньої.

5.8. СТОРОНА-2 має право залучати для виконання своїх зобов’язань за Даним Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед СТОРОНОЮ-1 за їхні дії.

6. Внески і паї

6.1. Внесок СТОРОНИ-1 – грошові кошти, надані СТОРОНІ-2 в період дії Даного Договору на цілі сумісної діяльності, а також наступне:

___________________________________________________________________________________________________

(зазначається, яке майно та яка діяльність СТОРОНИ-1 вважається за внесок)
Порядок і терміни подачі внесків:

__________________________________________________________________

_________________________________.

Частка СТОРОНИ-1 складає _____%.

6.2. Внесок СТОРОНИ-2 – особиста трудова участь, а також наступне:

__________________________________________________________________

(зазначається, яке майно та яка діяльність СТОРОНИ-2 вважається за внесок)

Порядок і терміни подачі внесків:

___________________________________________________________________________________________________.

Частка СТОРОНИ-2 складає ______%.

6.3. При зміні обсягів робіт, що виконуються, СТОРОНИ вносять відповідні зміни та доповнення до Даного Договору, в тому числі уточнюючи свою пайову участь у сумісній діяльності.
7. Спільне майно Сторін за Даним Договором

7.1. Грошові та майнові внески СТОРІН, а також майно, створене або придбане СТОРОНА­МИ в результаті сумісної діяльності, складає їх спільну пайову власність.

7.2. Облік спільного майна СТОРІН ведеться на окремому балансі СТОРОНИ-2 в порядку, узгодженому зі СТОРОНОЮ-1.
8. Розподіл результатів сумісної діяльності

8.1. Продукція, що є результатом сумісної діяльності, буде реалізовуватися в наступному порядку:___________________________________________________________

8.2. Усі доходи, що отримуються за Даним Договором у результаті сумісної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних затрат.

8.3. Прибуток, що отримується СТОРОНАМИ від сумісної діяльності, підлягає розподілу пропорційно паям, визначеним у п.6 Даного Договору.
8.4. Підбиття підсумків сумісної діяльності і розподіл прибутку між СТОРОНАМИ здійсню­ється в термін на підставі окремого балансу, який складає СТОРОНА-2.

8.5. Кожна із СТОРІН не має права розпоряджатися своєю часткою у спільному майні без згоди інших учасників Даного Договору до затвердження балансу, складеного СТОРОНОЮ 2, за винятком тієї частини продукції та доходів від сумісної діяльності, яка надходить у розпоряд­ження кожного з учасників після фактичного розподілу.

8.6. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки прибутку СТОРОНІ-1 та утримання відповідної частки прибутку СТОРОНОЮ-2.

Порядок і терміни розподілу спільної продукції визначаються СТОРОНАМИ у відповідності до окремих угод.
8.7. Оподаткування прибутку від сумісної діяльності здійснюється СТОРОНАМИ в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. Витрати і збитки за даним Договором

9.1. Спільні витрати та збитки СТОРІН покриваються за рахунок спільного майна сторін, отриманого в результаті сумісної діяльності.
9.2. У випадку браку спільного майна для покриття витрат та збитків, що виникли в результаті сумісної діяльності, це покриття здійснюється між СТОРОНАМИ пропорційно їхнім паям.

9.3. Затрати на утримання спільного майна (в тому числі й майнові податки) враховуються при визначенні часток участі СТОРІН у сумісній діяльності.

9.4. Фактичний обсяг сумісної діяльності з його розподілом за видами затрат між СТОРОНАМИ визначається в балансі, що складається СТОРОНОЮ-2.
10. Термін дії Даного Договору
10.1. Термін дії договору з моменту підписання до “___” _________200_ р.
10.2. Даний Договір може бути пролонгований (продовжений) СТОРОНАМИ за взаємною згодою на визначений або невизначений термін.

10.3. СТОРОНИ усвідомлюють, що їхня сумісна діяльність здійснюється у складних умовах нестабільного ринку, що підвищує ступінь ризику їхнього бізнесу. Звідси СТОРОНИ залишають за собою право на дострокове розірвання Даного Договору по мотивах зміни економічної ситуації у країні, безперспективності та недоцільності ведення спільного господарювання, а також у випадку неможливості здійснення своєї діяльності на принципах самоокупності та самофінансування.

У цьому випадку кожна із СТОРІН зобов’язана повідомити другу СТОРОНУ за ______ . Взаємовідносини СТОРІН припиняються шляхом складання окремої угоди або акту про розірвання договору.

10.4. У випадку припинення дії Даного Договору, після відшкодування СТОРОНАМИ у встановленому порядку боргів, кошти та майно, що залишились, розподіляються між СТОРОНА­МИ пропорційно їхнім паям у загальному майні.

11. Відповідальність Сторін

11.1. Сторони за даним Договором несуть наступну відповідальність:
СТОРОНА-1: __________________________________________________________________

СТОРОНА-2: __________________________________________________________________ 11.2. Даний Договір може бути розірваний за заявою однієї із СТОРІН у випадку невиконан­ня другою СТОРОНОЮ своїх зобов’язань. У цьому випадку всі невигідні наслідки розірвання покладаються на винну СТОРОНУ.

11.3. За порушення умов Даного Договору винна СТОРОНА відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

12. Порядок розв’язання суперечок (арбітражне застереження)

12.1. Усі суперечки між СТОРОНАМИ, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду або зазначити порядок формування цього третейського суду).

12.2. СТОРОНИ визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом ____________________ днів з моменту отримання претензії.
13. Зміна умов Даного Договору
13.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов’язувальну силу для СТОРІН і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документу.

13.2. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої СТОРОНИ.
14. Умови узгодження зв”язку між Сторонами

Повноважними представниками СТОРІН за Даним Договором є:

СТОРОНА-1: _________________________________ телефон __________________.

СТОРОНА-2: _________________________________ телефон __________________.
15. Особливі умови Даного Договору

___________________________________________________________________________________________________.

16. Інші умови

16.1. Даний Договір укладено українською та англійською мовами у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. У випадках виникнення розбіжностей перевага надається тексту українською мовою.

16.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.

16.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним: листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
16.4. Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробіт­ництво лише до дотримання вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові кон­так­ти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв’язків.
17. Додатки до Даного Договору

17.1. До Даного Договору додається:
Додаток № 1 ‘Програма робіт’ на __________ стор.

17.2. Додаток до Даного Договору складає його невід’ємну частину.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Адреси, реквізити та підписи Сторін
СТОРОНА-1:

_________________________
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
_________________________

СТОРОНА-2:

_________________________
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
_________________________


Joint Activity Agreement

City _____ _____________, 20__следующая страница >>