asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Тренінг «Якою має бути педагогічна рада»

Мета: розглянути шляхи удосконалення роботи педагогічної ради навчального
закладу, розкрити її роль у системі управління школою, розвивати
навички ділового спілкування, роботи в групі, уміння висловлювати
власну думку.

Обладнання: стікери, картки із завданнями для груп, таблиці для

конструювання педагогічної ради, анкети для етапу рефлексії.
«Усі найважливіші справи елементарної школи повинні вирішуватися на
загальній раді всіх її вихователів і наставників»

К.Ушинський

Хід тренінгу

^ Вступне слово тренера

Сьогодні я пропоную вам стати учасниками тренінгу, під час якого ми
розглянемо ряд питань, що допоможуть вам створити педагогічну раду, яка

була творчою лабораторією, спроможною вирішувати актуальні питання шкільного життя, адже до такої педагогічної ради, де вчителі дійсно радяться, а не просто засідають, готуються ретельно і довгий час. Отже, запрошую вас до плідної співпраці.
^ Нагадування правил спілкування в групі

Будьте активні

Умійте слухати

Говоріть коротко і за темою

Пропонуйте свої ідеї

Поважайте співрозмовника

Співпрацюйте

Проявляйте оригінальність
^ 1. Вправа «Привітання»

Зараз ми привітаємось один з одним і висловимо комплімент, починаючи його
фразою: «Я знаю вас як заступника директора, який...»
2. Вправа «Очікування»

На стікерах написати, що ви очікуєте від сьогоднішнього заходу.
Анкетування учасників тренінгу «Десять запитань про нашу педраду»
3. Вправа «Мозковий штурм»

Розробити правила ведення педради
4. Вправа «З моєї методичної скриньки»

Кожен з учасників тренінгу ділиться досвідом проведення педагогічної ради
«З моєї методичної скриньки». Розповісти у 2-3 реченнях про родзинки проведення педагогічної ради у навчальному закладі.

^ Викладання теоретичного матеріалу.
Методика підготовки проведення педагогічної ради


Педагогічна рада школи - постійно діючий орган, який розглядає кардинальні питання навчально-виховного процесу, сказано в Положенні про педагогічну раду школи. «Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом», - записано в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р.
№ 946. Це ж саме зазначено в ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту». «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» визначає повноваження та перелік основних питань, які розглядає педагогічна рада.

у п. 62 згаданого положення записано:
«Педагогічна рада розглядає питання:

вдосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;
переведення учнів до наступних класів та їх випуск, видачі документів про
відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої
ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і
передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;
притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання ними своїх
обов'язків»

^ Функції педагогічної ради можна виділити у вигляді таблиці

Функції педагогічної ради

Управлінські (адміністративні)

Методичні

Виховні

Соціально-педагогічні

 • законодавча

 • дорадча

 • узагальнююче-діагностична

 • планово-прогностична

 • експертно-контролююча

 • коригуюча

 • інформаційна

 • узагальнювально-аналітична

 • розвиваюча

 • навчальна

 • активізуюча
 • формування індивідуальності

 • формування мотивації
 • комунікативна

 • координаційна

 • соціального захисту дітей і учительських колективів


Одним із напрямів роботи заступника директора з навчально-виховної роботи є участь у плануванні, підготовці, проведенні педагогічних рад, здійснення
методичного забезпечення педагогічної ради, створення умов для підвищення
авторитету та працездатності ради, залучення педагогів до активної участі в
підготовці й проведенні педагогічних рад.

До постійного складу педради входять директор школи (голова), його
заступники, всі вчителі, вихователі,організатори позакласної й позашкільної роботи, соціальні педагоги, бібліотекар, лікар, голова загальношкільного батьківського комітету. На зібрання розширеним складом педагогічної ради, залежно від обговорюваних питань, можуть бути запрошені представники організацій та установ, що співпрацюють, члени загальношкільних і класних батьківських комітетів, представники дитячих громадських організацій, батьки, школярі. Головою педагогічної ради школи є зазвичай директор школи.
^ Алгоритм підготовки педагогічної ради

 1. Планування тематики засідань педагогічної ради на рік.

 2. Видача наказу про підготовку до педагогічної ради, яким затверджується склад творчої групи, конкретизуються завдання, строки їх виконання, відповідальні.

 3. Засідання творчої групи з питання підготовки педради

4. Формування груп з підготовки окремих питань роботи педради (розробляє пам'ятки, проводить анкетування, мікродослідження, аналізує відвідувані уроки і позакласні заходи, готує методичні рекомендації).

5. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.

6. Складання списку рекомендованої літератури. Вивчення вчителями теоретичних основ питань і проблем, винесених на педраду.

7. Визначення об'єктів вивчення (вчителі, стан викладання навчальних предметів, аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів).

8.Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна рада»,

9. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти вивчення.

10. Визначення питань, винесених на педраду. Використання результатів внутрішньньошкільного контролю.

11. Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді.

12. Підготовка методичної виставки ілюстративного матеріалу.

13. Розробка проекту рішення.

Навчальний рік визначає цикл педагогічних рад. Найчастіше зустрічається структура річного циклу, що складається з п’яти складових:

• перша - аналігично-плануюча педрада; проводиться до початку навчального року, наприкінці серпня, й присвячена аналізу підсумків попереднього року, прийняттю плану та орієнтації на розв'язання визначених проблем;

• друга, третя й четверта педради - тематичні із поетапними підсумками;

п'ята - підсумково-організаційна. На ній підбивають підсумки року,
вирішують питання допуску до ДПА, переведення до наступного класу та ін.

При плануванні педагогічних рад можна піти двома шляхами:

1) Запланувати відразу всі теми на рік. Остання за рік педагогічна рада – це підсумки аналітичної роботи за результатами проведених педрад.

2)Тематику педрад не розписувати на рік, досить визначити тему першої як етап вирішення поставленої науково-практичної проблеми. Рішення цієї педради стане темою наступної.

Визначити проблематику засідань педагогічної ради необхідно на діагностичній основі, глибоко проаналізувавши роботу педагогічного колективу, вивчивши інтереси, проаналізувавши роботу педагогічного колективу, вивчивши інтереси, запити і практичні проблеми вчителів. Із цією метою необхідно проводити анкетування педагогічних працівників, індивідуальні і групові співбесіди. Підготовка до педагогічної ради розпочинається за півтора місяці до її проведення.

Творча група розробляє детальний план, у якому розглядаються такі важливі питання:

 • Які основна мета й завдання педагогічної ради?

 • Які теоретичні знання необхідно актуалізувати, доповнити практичним матеріалом?

 • Які педагогічні вміння й навички можна сформувати, вдосконалити на даній педраді?

 • Які недоліки є в роботі педагогічного колективу, окремих учителів, і яким чином їх можна попередити?

 • Як залучити до підготовки педагогічної ради всіх учителів, активізувати методичну роботу, самоосвіту педагогів?

 • Які конкретні зміни можна чекати в роботі школи і її підрозділів після проведення даної педагогічної ради?

Важливо, щоб усі члени педагогічного колективу знали питання, які будуть обговорюватися. Для цього доцільно оформити інформаційний стенд «Готуємося до педагогічної ради», на якому необхідно розмістити оголошення про дату проведення, порядок денний, відповідальних за підготовку, склад творчої групи. Тут же розміщується перелік рекомендованої літератури, графік внутрішньошкільного контролю, графік відкритих уроків і т.д.

^ Алгоритм проведення педагогічної ради

 1. Оголошення порядку денного.

2. Інформація про виконання рішень попередніх педагогічних рад (виступ члена комісії щодо перевірки виконання рішень педагогічної ради).

3. Затвердження регламенту роботи педагогічної ради.

4. Доповідь, повідомлення з основного питання, винесеного на педагогічну раду.

5. Обговорення (активна форма: продуктивна гра, проблемний стіл, актуальний мікрофон тощо).

6. Аналіз роботи експертної групи.

7. Ознайомлення членів педагогічного колективу з проектом рішення педагогічної ради.

8. Доповнення до проекту рішення.

9. Ухвалення рішення педагогічної ради.

Голова педагогічної ради повинен подбати про те, щоб виступи були діловими, конструктивними. Можна скористатися пам’яткою, що містить вимоги до виступаючих.

Пам’ятка для виступаючого

 • Уміти слухати, не переривати оратора

 • Думка кожного повинна бути почута, врахована, прийнята.

 • Чужу думку слід поважати, але при цьому потрібно висловити й свою.

 • Думку й пропозиції треба формулювати чітко й коротко, висловлюватися по суті питання.

 • Доводити свою точку зору, спираючись на аналіз шкільної ситуації, конкретні факти.

 • Вносити конкретні пропозиції, точно їх адресувати.

 • Критикувати по-діловому, принципово.

 • Не припускати емоційних сплесків, пам’ятати, що надмірні емоції різко знижують результативність обміну думками.


Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради

 1. Наказ про затвердження рішень педагогічної ради.

 2. Відвідування уроків, виховних заходів.

 3. Робота в методичних об'єднаннях, спрямована на виконання рішень педагогічної ради.

 4. Моніторингові зрізи знань учнів.

 5. Діагностика позитивних змін.

6. Вивчення досвіду розв'язання проблем, поставлених педагогічною радою.

7. Інформація про виконання рішень на наступних засіданнях педагогічної ради.

8.Пошук нових підходів до проблеми.

9. Зняття питання з контролю, відмітка в зошиті контролю за реалізацією рішень педагогічної ради.

Протокол - це документ, який фіксує хід обговорення питань і прийняття
рішень педагогічної ради. У протоколі відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, що приймаються. Протокол веде секретар, підписують голова і секретар.

Усяке чергове засідання педагогічної ради починається з обов’язкового
повідомлення про виконання рішень попередньої. Педагогічна рада проводиться для розробки практичних рішень, спрямованих на реалізацію
установи. Винятково важливо не нав’язувати рішення зверху, а розробити його всім колективом, зрозуміти й прийняти напрями діяльності

Для складання проекту рішення створюється спеціальна комісія, склад якої
обов'язково затверджується на засіданні. До складу комісії входять учителі,
найбільш компетентні з даного питання, фахівці, один із керівників школи.

Проект рішення повинен складатися із двох частин: констатуючої й
постановляючої. У першій частині, що констатує, відображаються основні
положення, доповіді, досягнення й недоліки в роботі педагогічного колективу

окремих його членів. У частині, що постановляє, затверджується чітка програма дій на певний період часу. З кожного пункту рішення конкретно визначаються відповідальні й реальні строки виконання. Відповідальними за виконання рішень педагогічної ради зазвичай є директор, його заступники, голови методичних
об'єднань. Насправді дуже важливо створювати спеціальні групи, комісії
педагогічної ради, які існували б стільки часу, скільки необхідно для виконання ухвалених рішень.

Як же домогтися своєчасного й неформального виконання рішень педагогічної ради? Цьому сприяє добре продумана й спланована система внутрішньошкільного контролю. Адміністрація школи, керівники методичних

об'єднань відвідують і аналізують уроки й виховні заходи, надають необхідну консультацію проводять індивідуальні й групові бесіди, стимулюють ініціативу,творчу активність виконавців, аналізують документацію й т.д. При цьому не менш важлива гласність цього процесу. Деякі керівники ведуть картотеку виконання рішень педагогічної ради, а для ознайомлення із проміжними результатами роботи на інформаційному стенді міститься рубрика «Виконуємо рішення педагогічної ради».

Плануючи роботу на тиждень, керівник школи повинен завжди звертати увагу на питання використовують карти контролю.

Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють члени комісії з перевірки виконання рішень педради, яку щороку в складі трьох осіб обирають на серпневому засіданні. Результати перевірки фіксують у спеціальному зошиті.

Систематичний і своєчасний контроль за виконанням рішень педагогічної ради, причому не з боку адміністрації школи, а з боку колег по роботі, яким колектив доручив цю справу, об’єктивна дієвості й результативності педагогічної ради, підвищує її авторитет, формує
причетність до виконання рішень у більшості членів педагогічного колективу
школи, цим самим підноситься роль педагогічної ради як колективного органу
управління діяльністю навчального закладу.


следующая страница >>