asyan.org
добавить свой файл
1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ ”
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА






ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ „ ”
___________________ //.

м. п.









 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



  1. Головний бухгалтер належить до професійної групи "Керівники".

  2. Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

  3. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується директору підприємства.

  4. Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії підприємства.




 1. ^ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Головний бухгалтер:

  1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

  2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

  3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

  4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

  5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

  6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

  7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

  8. Здійснює організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах підприємства, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

  9. Забезпечує складання первинних та зведених облікових документів із дотриманням чинного законодавства України.

  10. Забезпечує дотримання вимог Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996, № 99, в тому числі таких, як:

   1. Бланки довіреностей підприємства видаються після їх реєстрації у Журналі реєстрації довіреностей, який має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою і підписами керівника і головного бухгалтера підприємства. Нумерація виданих протягом року довіреностей є наскрізною.

   2. Довіреність на одержання цінностей видається тільки особам, що працюють на даному підприємстві. Довіреність особам, що не працюють на даному підприємстві, може бути видана з дозволу керівника підприємства, якщо підприємство, де працює дана особа, видало їй довіреність на одержання тих самих цінностей і такої ж кількості з цього підприємства.

  11. Забороняє відпускати цінності у випадках:

   1. подання довіреності, виданої з порушенням встановленого порядку заповнення або з незаповненими реквізитами;

   2. подання довіреності, яка має виправлення і помарки, що не підтверджені підписами тих же осіб, які підписали довіреність;

   3. відсутності у довіреної особи вказаного у довіреності паспорта або іншого документа, що засвідчує довірену особу;

   4. закінчення строку дії довіреності;

   5. одержання повідомлення підприємства-одержувача цінностей про анулювання довіреності.

  12. Забезпечує обов'язкову перевірку первинних документів працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевірку наявності у документі обов'язкових реквізитів та відповідності господарської операції діючому законодавству, логічної ув'язки окремих показників.

  13. Забезпечує дотримання всіма працівниками бухгалтерії заборони приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам підприємства, іншим юридичним і фізичним особам та забезпечити передання таких документів головному бухгалтеру підприємства для прийняття рішення з повідомленням керівника підприємства про виявлення таких документів.

  14. Забезпечує збереження первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку, бухгалтерських звітів і балансів до передачі їх до архіву підприємства, установи в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

  15. Приймає рішення щодо видачі первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів.

  16. Письмово повідомляє керівника підприємства. про пропажу або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів

  17. Організовує проведення точних та вчасних розрахунків з оплати праці та державного соціального страхування згідно чинного законодавства

  18. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

  19. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

  20. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

  21. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

  22. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

 • визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

 • розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

 • визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

 • вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

 • поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

 • впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

 • забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

 • виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

  1. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

  2. Відстежує всі зміни чинного законодавства стосовно ведення бухгалтерського обліку



 1. ПРАВА

Головний бухгалтер має право:

  1. Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

  2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

  3. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства.

  4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції стосовно вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

  5. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.

  6. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

  7. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

  8. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

  9. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.




 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний бухгалтер несе відповідальність:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.




 1. ^ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ПОВИНЕН ЗНАТИ :



  1. Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

  2. Основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

  3. Правила проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.

  4. Економіку, організацію виробництва, праці і управління.

  5. Податкову справу, основи цивільного права.

  6. Трудове, фінансове та господарське законодавство.

  7. Правила та норми охорони праці.




 1. ^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ



  1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.



 1. ^ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ



  1. За відсутності головного бухгалтера його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у відповідному порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

  2. Для виконання обов'язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє:

   1. З керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань фінансово-господарської діяльності підприємства.

   2. З начальниками відділів з питань:

Отримання:

 • проектів оптових та роздрібних цін на продукцію;

 • звітів про виконання планів структурними підрозділами і підприємством в цілому;

Надання:

 • даних, необхідних для економічного планування, прогнозування та аналізу;

 • балансу та оперативних звітів про доходи та видатки, про використання бюджету;

 • розрахунків заробітної плати;

   1. З начальниками відділу збуту (маркетингу) з питань:

Отримання:

 • товарно-супроводжувальної документації;

 • звітів про відвантажену продукцію;

 • відомостей про стан залишків продукції на складах;

 • рахунків, виставлених контрагентам за відвантажену продукцію;

 • копій претензій та рекламацій, пред'явлених підприємству;

Надання:

 • відомостей про рух продукції;

 • норм запасів продукції на складах;

 • підсумків інвентаризації продукції.




Заступник директора:


______
(підпис)


_______________________
(прізвище, ініціали)


"___" ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.






посадова інструкція головного бухгалтера