asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від «____» ______________2010 р. № ___

Типовий навчальний план і програми

з професійно-технічного навчання

для закладів системи загальної середньої освіти


Професія – Оператор комп'ютерного набору
Код - 4112
Кваліфікація – ІІ категорія

Київ

2010

Загальні положення
Типові навчальні план і програми з професійно-технічного навчання на базі закладів системи загальної середньої освіти для підготовки робітників з професії „Оператор комп'ютерного набору”, ІІ категорії розроблено на основі ДС ПТО 4112 «Оператор комп’ютерного набору» і є обов’язкові для виконання всіма ЗНЗ і загальноосвітніми навчальними закладами, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з числа учнів 10-11 класів.

Типові навчальний план і програми професійно-технічної освіти містять:

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

В МНВК та ЗНЗ . тривалість професійної підготовки з професії „Оператор комп'ютерного набору” ІІ категорії складає 540 годин.

Передбачена в ДС ПТО загально-професійна підготовка вивчається учнями МНВК та ЗНЗ при здобутті загальної середньої освіти (основи галузевої економіки і підприємництва – економіка, основи правових знань – основи правознавства, правила дорожнього руху – основи життєдіяльності, інформаційні технології – інформатика тощо)

Тому типові навчальні плани для закладів системи загальної середньої освіти мають 3 розділи:

 • професійно-теоретична підготовка

 • професійно-практична підготовка

 • Державна кваліфікаційна атестація

Зміни у типовий навчальний план внесені за рахунок його інтеграції із типовим навчальним планом для профільного навчання на третьому ступені загальноосвітніх навчальних закладів.

Зменшення годин на професійно-теоретичну підготовку можливе за рахунок вивчення аналогічних тем при проходженні загальноосвітніх предметів (основи роботи на ПК, технології комп’ютерної обробки інформації – інформатика. Теми: «Текстовий редактор», «Електронні таблиці», «Бази даних»).

Термін навчання для учнів, які здобувають професійно-технічне навчання та повну середню освіту – 2 роки.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП Випуск 1, Розділ 1 “Професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Заклади системи загальної середньої освіти мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів не більше 6 годин теоретичного навчання або 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів до 30 годин на тиждень.

Після завершення вивчення програмного матеріалу предметів 10 класу організовується виробнича практика на протязі 120 годин під керівництвом майстра.

В процесі навчання передбачено 72 години поза сіткою навчального плану на самостійне опрацювання – проходження виробничої практики під час канікул та в позаурочний час. Виробниче навчання проводиться за раніше складеними завданнями для учнів та у відповідності з укладеними договорами з підприємствами.

Скорочення годин виробничого навчання (12 год.) та виробничої практики (22 год.) можливе за рахунок інтеграції з шкільним курсом інформатики. (Теми: «Текстовий редактор», «Електронні таблиці», «Бази даних»).

Виробниче навчання проводиться у відповідності до програми професійно-практичної підготовки. Перелік навчально-виробничих робіт з професії розробляється майстром виробничого навчання і визначає завдання, що виконують учні на заняттях виробничого навчання.

Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідної категорії можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в МНВК і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.

^ Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника

закладу системи загальної середньої освіти


 1. Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

 2. Кваліфікація - ІІ категорія

 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; правила захисту інформації.

^ Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.

 1. Вимоги до кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи..

 1. Сфера професійного використання випускника:

 • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

 1. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників на базі МНВК та ЗНЗ


Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору
Кваліфікація – ІІ категорія
Загальний фонд навчального часу – 540 годинз/п

Предмети

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Професійно-теоретична підготовка

228

150

1.1.

Основи роботи на ПК

32

18

1.2.

Машинопис

14

10

1.3.

Основи діловодства

16

8

1.4.

Основи роботи в Internet

18

12

1.5.

Охорона праці

22
1.6.

Технології комп'ютерної обробки інформації

126

102

2.

Професійно-практична підготовка (без п. 2.4)

306
2.1.

Виробниче навчання

150
2.2.

Виробнича практика

156
2.3.

Виробнича практика (Самостійне опрацювання)

72
3.

Консультації

12
4.

Державна кваліфікаційна атестація

6
5.

Загальний обсяг навчального часу (без п. 3, 2.3)

540

150


Типова навчальна програма з предмету „Основи роботи на ПК”
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на ЛПР

1.

Архітектура та конфігурація комп'ютера і мікропроцесорної системи

12

6

2.

Керування процесами у операційній системі

20

12

Всього годин:

32

18следующая страница >>