asyan.org
добавить свой файл
1
 


Додаток 1
до наказу Національної служби посередництва і примирення
від 7 жовтня 2003 року N 461 ТИПОВИЙ ДОГОВІР
щодо надання послуг посередника в якості незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору


м. __________ 

"___" _________ 200_ р. 

Сторони колективного трудового спору:

1. _____________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
2. _____________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
з одного боку, і
Посередник: ____________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання)

_______________________________________________________________, 
який діє на підставі  ______________________________________________

_______________________________________________________________, 
                                     (серія і номер посвідчення посередника, дата видачі) 

з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ доручають, а ПОСЕРЕДНИК зобов'язується взяти участь в роботі примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору між
______________________________________________________________
                                 (найменування сторін колективного трудового спору)
 ______________________________________________________________

в якості незалежного посередника відповідно до норм Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про примирну комісію, затвердженого наказом НСПП від 22.06.2004 року N 90, із наступними змінами і доповненнями, Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 106, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 91, із наступними змінами і доповненнями, Правил етики посередника (незалежного посередника), затверджених наказом НСПП від 24.01.2001 року N 45.

^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ


ПОСЕРЕДНИК виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до статей 8 - 10 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про примирну комісію, затвердженого наказом НСПП від 22.06.2004 року N 90, із наступними змінами і доповненнями, Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 106, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 91, із наступними змінами і доповненнями, Правил етики посередника (незалежного посередника), затверджених наказом НСПП від 24.01.2001 року N 45.

ПОСЕРЕДНИК бере на себе зобов'язання використати для врегулювання колективного трудового спору всі можливості, не заборонені законодавством.

При виконанні своїх обов'язків ПОСЕРЕДНИК керується чинним законодавством України і даним Договором.

^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ


СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ беруть на себе зобов'язання:

- сприяти роботі примирної комісії і незалежного посередника у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- забезпечити ПОСЕРЕДНИКА всією інформацією та документацією, необхідною для виконання ним своїх зобов'язань;

- здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії та ПОСЕРЕДНИКА;

- забезпечити гарантії діяльності ПОСЕРЕДНИКА відповідно до норм статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та соціальної політики України від 01.12.99 року N 116/308/210.

^ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСЕРЕДНИКА


4.1. За роботу, виконану ПОСЕРЕДНИКОМ, СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ виплачують йому _________________________________.
                                                                                                               (сума літерами) 

4.2. Розрахунки за виконану ПОСЕРЕДНИКОМ роботу здійснюються в день закінчення роботи примирної комісії.

^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. ПОСЕРЕДНИК за даним Договором несе за невиконання своїх зобов'язань відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та розділом 7 Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 106, із наступними змінами і доповненнями.

5.2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ несуть за невиконання своїх зобов'язань:

- відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- за прострочення оплати роботи ПОСЕРЕДНИКА - штрафну неустойку в розмірі ________ грн. від суми платежу за кожен день прострочення;

- за необгрунтоване дострокове розірвання даного Договору штрафну неустойку в розмірі _________ грн.

^ 6. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПОСЕРЕДНИКА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ


ПОСЕРЕДНИК має виняткові права при здійсненні сприяння встановленню взаємодії між СТОРОНАМИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ, проведенні переговорів, взятті участі у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) зобов'язуються протягом терміну дії даного Договору всемірно сприяти роботі примирної комісії та ПОСЕРЕДНИКА.

^ 7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)


Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов даного Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови даного Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону.

^ 8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

^ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Даний Договір укладений на строк до __________________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один день.

Даний Договір укладений у трьох примірниках: по одному примірнику ПОСЕРЕДНИКУ і СТОРОНАМ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ.

 

ПОСЕРЕДНИК

_________________________ 

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
_________________________
_________________________
_________________________ _________________________ _________________________