asyan.org
добавить свой файл
1

Типовий договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за конкурсом

Типовий договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за конкурсом


Зміст документу


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Д О Г О В І Р

N 1398 від 18.11.96 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

30 грудня 1996 р.

за N 767/1792

Затверджено

наказом ФДМУ від 18.11.96

N 1398 ( z0766-96 )

( Типовий договір втратив чинність на підставі Наказу

Фонду державного майна

N 2411 ( z1045-05 ) від 22.08.2005 )

Типовий договір

купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за конкурсом

__________________________________________________________________

(місце укладання, число, місяць, рік - прописом)

Ми, що нижче підписалися: ________________________________________

(назва та місцезнаходження органу

__________________________________________________________________

приватизації)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) діє на підставі _________________________________________,

(назва документа)

(надалі - Продавець) з однієї сторони, та ________________________

(назва юридичної особи,

_________________________________________________________________,

товариства покупців або прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

яка(е) зареєстрована(е) __________________________________________

(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

який(а) діє на підставі _________________________________________,

(назва документа)

(надалі - Покупець) з другої сторони, уклали цей Договір про

нижчевикладене:

1. Предмет Договору


1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю державне майно цілісного майнового комплексу

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта приватизації)

який знаходиться за адресою ______________________________________

на земельній ділянці _____________________________________________

(розмір земельної ділянки, підстави права

_________________________________________________________________,

користування чи права власності)

а Покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього ціну

відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.

Майно підприємства включає в себе всі його активи і пасиви, інвентар, обладнання, устаткування, та інше майно, згідно з протоколом інвентаризаційної комісії.

1.2. Право власності на майно переходить до Покупця з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

1.3. Згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу,

який затверджений _______________________________________________,

(ким та коли затверджений)

початкова ціна продажу за конкурсом становить ____________________

_________________________________________ гривень.

(цифрами та прописом)

1.4. Згідно з протоколом конкурсної комісії _______________,

(номер та дата)

який затверджений _______________________________________________,

(ким та коли затверджений)

остаточна ціна продажу об'єкта приватизації становить ____________

_______________________________________ гривень.

(цифрами та прописом)

1.5. Вказаний в цьому Договорі об’єкт продано за ____________

_______________________________________ гривень.

(цифрами та прописом)

2. Порядок розрахунків за придбаний об’єкт приватизації

2.1. Покупець зобов’язаний внести ___________________________

(сума цифрами та прописом)

гривень за придбаний об'єкт приватизації протягом 30 календарних

днів з моменту переходу до нього права власності на об'єкт

приватизації. Термін оплати може бути продовжений ще на 30

календарних днів за умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків

від ціни продажу об'єкта. Плата за об'єкт приватизації вноситься

на підставі цього Договору та приватизаційних платіжних доручень

встановленого зразка, які видає Продавець.

2.2. Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми з свого рахунка на рахунок Продавця.

2.3. Розрахунки за об’єкт приватизації здійснюються таким чином:

- власні кошти Покупця в сумі _______________________ гривень

перераховуються у відповідності до платіжного доручення

з рахунка Покупця ________________________________________________

(номер розрахункового рахунка та найменування

__________________________________________________________________

банківської установи)

на рахунок Продавця ______________________________________________

(номер розрахункового рахунка та найменування

__________________________________________________________________

банківської установи)

- кошти з приватизаційних депозитних рахунків (приватизаційні майнові сертифікати, що знаходяться в готівковому обігу) на суму

_______ гривень перераховуються відповідно до платіжного доручення

з рахунка Покупця ________________________________________________

(номер розрахункового рахунка та найменування

__________________________________________________________________

банківської установи)

на рахунок Продавця ______________________________________________

(номер розрахункового рахунка та найменування

_________________________________________________________________.

банківської установи)

3. Передача об’єкта приватизації


3.1. Передача об’єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцю в 3-денний термін після нотаріального посвідчення цього Договору.

3.2. Передача об’єкта приватизації Продавцем і прийняття об’єкта приватизації Покупцем посвідчується актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

4. Права та обов’язки сторін


4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов’язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

5. Обов’язки Покупця


5.1. Покупець зобов’язаний:

- в установлений цим Договором термін сплатити ціну продажу об’єкта приватизації;

- в установлений цим Договором термін прийняти об’єкт приватизації;

- виконувати умови продажу, відповідно до виписки з протоколу конкурсної комісії по визначенню остаточного переможця, а саме:

а) ____________________;

б) ____________________;

... .

Виписка з протоколу конкурсної комісії по визначенню остаточного переможця є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. В місячний термін, з моменту підписання акта прийому-передачі, підготувати установчі документи та провести державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для товариства покупців та громадян).

5.3. Покупець зобов’язаний надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання умов цього Договору.

5.4. При зміні власника на об’єкт приватизації Покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим Договором на нового власника.

5.5. При передачі придбаного об’єкта приватизації в оренду виконання умов відповідно до абз.4 п.5.1 цього Договору може бути покладене на орендаря.

6. Обов’язки Продавця


6.1. Продавець зобов’язаний:

- передати Покупцю об’єкт приватизації у встановлений в Договорі термін;

- в разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні документів на право користування земельною ділянкою;

- повідомляти Покупця у разі несвоєчасного внесення платежів за об’єкт приватизації;

- здійснювати контроль за виконанням умов цього договору.

7. Відповідальність Покупця


7.1. У разі порушення терміну оплати за об’єкт приватизації Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочки.

7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору не сплатить установлену ціну, він сплачує Продавцю 20 відсотків від ціни купленого об’єкта. При цьому результати конкурсу підлягають анулюванню, а Продавець порушує питання про розірвання цього Договору.

7.3. У разі зменшення кількості робочих місць з ініціативи адміністрації Покупець сплачує штраф у розмірі 12-ти кратного сумарного обсягу середньої заробітної плати всіх звільнених працівників і в місячний термін поновлює кількість скорочених робочих місць (крім випадків пов’язаних із санацією та реструктуризацією підприємства).

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від обов’язків виконання договірних зобов’язань в період дії умов договору купівлі-продажу.

8. Гарантії та претензії


8.1. Продавець гарантує, що об’єкт приватизації не входить до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.

8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту інвентаризації.

9. Ризик випадкової загибелі об’єкта приватизації


9.1. Якщо Покупцем є товариство покупців чи господарське товариство, створене працівниками об’єкта приватизації ризик випадкової загибелі або псування об’єкта приватизації несе Покупець з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

9.2. Якщо Покупцем є юридична або фізична особа, ризик випадкової загибелі або випадкового псування об’єкта приватизації несе Продавець до моменту передачі майна.

У випадку, якщо Продавець прострочив передачу об’єкта приватизації або Покупець прострочив його прийняття, ризик випадкової загибелі або випадкового псування несе сторона, що прострочила передачу або прийняття.

10. Вирішення спорів


10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з тлумаченням розділів Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

11. Зміни умов договору та його розірвання


11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.

11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату.

11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду або арбітражного суду.

12. Витрати


12.1. Всі витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.

13. Додаткові вимоги


13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у відповідних органах місцевих рад народних депутатів у місячний термін з моменту підписання.

Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник Договору зберігається у справах ___________________

______________________________________, а інші видаються сторонам.

(назва органу нотаріату)

Повні юридичні адреси сторін:

Продавець Покупець

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

Продавець Покупець

_____________________ _____________________

(підпис) (підпис)