asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

^ 5. Порядок нарахування заробітної плати
Для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ здійснюється її нарахування, що включає розрахунок заробітку за місяць.
Нарахування заробітної плати здійснюється раз на місяць на основі розпорядчих та первинних документів з обліку відпрацьованого робочого часу та виробітку, що передаються в бухгалтерію відповідними структурними підрозділами.
При розрахунку заробітної плати потрібно брати до уваги нормативні акти, що регулюють нарахування заробітної плати в бюджетних установах різних профілів.
При погодинній оплаті праці, яка, як зазначалось, є превалюючою в бюджетних установах, нарахування основної та додаткової заробітної плати здійснюється на підставі штатного розкладу, тарифної сітки, наказів про прийом на роботу, про присвоєння розрядів, про надання відпустки, припинення трудового договору, а також табеля обліку використання робочого часу.
При відрядній формі оплати праці для нарахування заробітної плати необхідні дані про обсяг виробітку працівника. Вони подаються у вигляді актів про прийняття виконаних робіт, накладних на здавання продукції, накопичувальної картки виробітку та заробітної плати, нарядів на відрядну роботу тощо.
У бюджетних установах часто зустрічаються випадки, коли працівники з тих чи інших обставин змушені працювати в понаднормовий час, у вихідні та святкові дні, а також у нічний час (з 22 години вечора до 6 години ранку).
Згідно з Кодексом Законів “Про працю” оплата праці за умов відхилення від норми здійснюється таким чином:
· у понаднормовий час – у подвійному розмірі годинної ставки за погодинною системою оплати праці, за відрядною формою оплати праці виплачується доплата у розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою;
· у нічний час – у підвищеному розмірі – від 20 % до 40 % годинної тарифної ставки, посадового окладу за кожну годину роботи у нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством;
· у святкові та неробочі дні – у подвійному розмірі:
а) відрядникам – за подвійними відрядними розцінками;
б) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, – у розмірі подвійної годинної або денної ставки;
в) працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму.
Для держслужбовців існує система надбавок, а саме:
· за ступінь рангу, що присвоєний відповідному службовцю;
· за вислугу років;
· за високі досягнення у праці та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників тощо.
При нарахуванні заробітної плати посадових осіб органів державної податкової служби значення набувають доплати у вигляді надбавок до посадових окладів за спеціальні звання.
Необхідно лише зауважити, що всі доплати і надбавки здійснюються за рішенням відповідної ради у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату відповідного органу.

^ 6. Утримання із заробітної плати працівників
Із заробітної плати працівників бюджетних установ здійснюються наступні обов’язкові утримання:
· прибутковий податок;
· збір до Пенсійного фонду;
· збір до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;
· збір до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
· за судово-виконавчими листами.
Із заробітної плати працівників бюджетних установ здійснюються наступні необов’язкові утримання:
а) за рішенням адміністрації:
· планові та позапланові аванси;
· неповернуті вчасно підзвітні суми;
· суми нанесених матеріальних збитків;
· штрафи, накладені в адміністративному порядку;
б) узгоджені з працівниками:
· профспілкові внески;
· сплата відсотків за позики;
· сплата відсотків за товари, продані в кредит;
· індивідуальне страхування.

Прибутковий податок. Об’єктом оподаткування у громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (він складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.
Об’єктом оподаткування у громадян, що не мають постійного місця проживання в Україні, є дохід, одержаний з джерел на території України.
Декретом Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” передбачена система пільг для громадян, що мають на утриманні дітей віком до 16 років; громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; інвалідів війни першої групи; учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій по захисту колишнього СРСР; інвалідів дитинства та ін.
Утримання прибуткового податку за місцем основної роботи здійснюється за встановленою шкалою.
Із сум доходів, що були отримані громадянами не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, а також громадян, що не проживають постійно на території України, податок утримується в розмірі 20 % суми заробітку. При цьому із заробітку цих громадян не виключається неоподатковуваний мінімум доходів громадян та не надаються пільги.

Утримання збору до Пенсійного фонду. Об’єктом оподаткування в цьому випадку є сукупний оподатковуваний дохід за місяць, але не більше 2200 грн. Ставка збору залежить від об’єкта оподаткування і складає:
· 1 % – якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 грн.;
· 2 % – якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 грн.
Для робітників, які мають статус державного службовця або які займають посади, робота на яких зараховується в трудовий стаж, що дає право на отримання пенсій відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціального захисту журналістів”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, Митного Кодексу України, положення про помічника-консультанта народного депутата України, передбачені диференційовані ставки утримань збору до Пенсійного фонду:

Сукупний оподатковуваний дохід, грн. Розмір збору

^ Сукупний оподатковуваний дохід, грн.

 

Розмір збору

До 150 грн.

1 % від суми доходу

Від 151 грн. до 250 грн.

1,50 + 2 % від суми, що перевищує 150 грн.

Від 251 грн. до 350 грн.

3,50 + 3 % від суми, що перевищує 250 грн.

Від 351 грн. до 500 грн.

6,50 + 4 % від суми, що перевищує 350 грн.

Понад 500 грн.

12,50 + 5 % від суми, що перевищує 500 грн


Утримання збору до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Розмір збору також залежить від розміру об’єкта оподаткування, який складається з суми оплати праці, що включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, але не більше 2200 грн. 
Ставка збору залежить від об’єкта оподаткування і складає:
· 0,25 % – якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 грн.;
· 0,5 % – якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 грн.

Утримання збору до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ставка збору – 0,5 % від об’єкта оподаткування, який ідентичний об’єкту при обкладанні збором до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Утримання аліментів. Розмір аліментів залежить від кількості дітей, а саме:
· 1 дитина – 25 %;
· 2 дитини – 33 %;
· 3 дитини – 50 %. 
Решта утримань (необов’язкових) проводиться в порядку, визначеному адміністрацією установи та за погодженістю працівника організації.
Внески до Пенсійного фонду, Фондів соціального страхування перераховують одночасно з перерахуванням прибуткового податку не пізніше дня отримання в установі банку коштів на виплату заробітної плати.
Відповідно до Закону України “Про оплату праці” загальна сума утримань не повинна перевищувати 20 %, а в окремих випадках – 50 % заробітної плати. Не дозволяються утримання із вихідної допомоги, компенсаційних виплат та інших виплат, що визначені законодавчо.

^ 7. Нарахування заробітної плати за середнім заробітком
При нарахуванні окремих виплат виходять із середньої заробітної плати. Такі виплати застосовуються у таких випадках:
· надання працівникам щорічної відпустки та додаткових відпусток;
· виконання працівниками державних і громадських обов’язків;
· надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
· залучення працівників до виконання військових обов’язків;
· службових відряджень;
· тимчасової втрати працездатності;
· в інших випадках.
При обчисленні середньої заробітної плати з метою розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, до уваги береться заробітна плата за останні шість місяців роботи, що передують випадку, з яким пов’язана відповідна виплата.
Якщо працівник працював менше шести календарних місяців, середній заробіток обчислюється, виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.
Підставою для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності є подані до бухгалтерії листки непрацездатності (лікарняний листок), де й відображається кількість днів хвороби працівника.
Лікарняні листки підшиваються в окрему папку і нумеруються у хронологічному порядку з початку року, де на кожному лікарняному листку проставляється номер розрахунково-платіжної відомості, в яку він врахований для нарахування.
На розмір лікарняних, крім середньої заробітної плати та днів хвороби, впливає також страховий стаж, а саме:
· якщо страховий стаж особи до 5 років, то оплачується 60 % середньої заробітної плати;
· якщо страховий стаж особи від 5 до 8 років, то оплачується 80 % середньої заробітної плати;
· якщо страховий стаж особи понад 8 років, то оплачується 100 % середньої заробітної плати.
Звідси формулу для розрахунку лікарняних можна подати в такому вигляді:
СЛ = (ЗП / КД) х Рд х В,
де, СЛ – сума лікарняних;
ЗП – заробітна плата за шість попередніх місяців;
Рд – кількість робочих днів хвороби;
В – відсоток оплати залежно від страхового стажу працівника.
Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується застрахованим працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності лише починаючи з шостого дня непрацездатності. А перші 5 днів оплачуються за рахунок коштів установи і відносяться на видатки за кодом економічної класифікації “Нарахування на заробітну плату”.

Державні гарантії права на відпустку встановлено Конституцією України, Законом України “Про відпустки”, КЗпП України та іншими нормативно-правовими актами. Основна щорічна відпустка надається тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на два календарних дні, але не більше 28 календарних днів.
Керівникам, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів. Щорічна додаткова відпустка надається медичним працівникам за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці. Передбачено також додаткові відпустки в зв’язку із навчанням і творчі відпустки.
При обчисленні середньої заробітної плати для нарахування виплат за час чергової, додаткової (творчої) відпусток або компенсації за невикористану відпустку до уваги береться заробітна плата за останні 12 місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористану відпустку.
Якщо працівник працював на даному підприємстві менше року, то середній заробіток обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа наступного місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Підставою для нарахування відпускних є заява працівника про відпустку, на підставі якої за згодою керівника оформляється наказ про відпустку тієї чи іншої особи.
Розрахунок відпускних проводиться за наступною формулою:
СВ = (ЗП / 365 – СН) х КВ,
де, СВ – сума відпускних;
ЗП – заробітна плата за 12 попередніх місяців;
СН – кількість святкових і неробочих днів, які прийняті законодавством;
КВ – кількість календарних днів відпустки.
Якщо святкові та неробочі дні припадають на період відпустки, то вони у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.
<< предыдущая страница   следующая страница >>