asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ТЕМА 5. Планування та контроль реалізації операційної функції організації

Агреговане планування – процес формування збалансованої по ресурсах виробничої програми підприємства та її розподілу за окремими календарними періодами та за окремими структурними підрозділами операційної системи.
Виробнича програма – план підприємства з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, що містить конкретну сукупність завдань з обсягів виробництва продукції визначеної номенклатури і асортименту та належної якості на певний календарний період (як правило – на один рік).
^ Внутрішньоцехове оперативн-календарне планування – складання місячних завдань для дільниць та розробка завдань для дільниць на короткі відрізки часу (декада, тиждень, доба, зміна).
^ Внутрішньоцеховий оперативний контроль – контроль безперебійності забезпечення дільниць усім необхідним для виконання виробничих завдань; оперативний облік, контроль та регулювання виконання завдань дільницями.
^ Графік Гантта (або діаграма Гантта або стрічкова діаграма) – графічне представлення плану виконання певного комплексу робіт протягом певного періоду; є різновидом стовпчастих діаграм. Діаграма Гантта являє собою відрізки, розміщені на горизонтальній часовій шкалі; кожен з відрізків відповідає окремій роботі (завданню). Завдання, що формують план, розміщуються по вертикалі; початок, кінець та довжина відрізка за шкалою часу відповідають початку, завершенню та тривалості роботи. Графік Гантта використовується для планування комплексів робіт, представлення поточного стану виконання робіт, контролю ходу виробничого процесу.
Диспетчерування – це процес безперервного контролю та оперативного регулювання ходу виробництва з метою забезпечення виконання плану згідно відпрацьованого календарного графіка.
^ Календарно-планові нормативи – інструменти взаємної ув’язки календарних планів, узгодження роботи взаємопов’язаних робочих місць, дільниць і підрозділів, а також забезпечення ефективного використання устаткування та персоналу. Основними календарно-плановими нормативами є розміри та ритми партій деталей, складальних одиниць та виробів; тривалість виробничих циклів; випередження запуску та випуску партій деталей та складальних одиниць; заділи та нормативи незавершеного виробництва.
^ Контроль виробництва – процес обліку фактичного перебігу операційної діяльності, визначення та аналізу відхилень від встановленого плану, регулювання, яке здійснюється з метою ліквідації наслідків небажаних відхилень та забезпечення своєчасного досягнення цілей операційної діяльності.
^ Міжцехове оперативно-календарне планування – встановлення цехам взаємоузгоджених виробничих завдань і забезпечення їх виконання; включає розробку календарно-планових нормативів та складання місячних та внутрішньомісячних оперативних програм для цехів.
^ Міжцеховий оперативний контроль – контроль за відхиленнями виконання планів поставок та надходженням матеріалів та напівфабрикатів; контроль та регулювання виконання планів випуску готових виробів та відправки їх споживачам; контроль безперебійності забезпечення цехів усім необхідним для виконання виробничої програми; оперативний облік, контроль та регулювання виконання програм цехами.
^ Оперативно-календарне планування - процес встановлення місця (підрозділ операційної системи, дільниця, робоче місце), часу (квартал, місяць, декада, зміна), обсягів та черговості виконання тих чи інших операцій з виготовлення продукції чи надання послуг відповідно до виробничої програми підприємства. Оперативно-календарне планування поділяється на міжцехове та внутрішньоцехове.
^ Оперативний контроль – процес співставлення фактичних параметрів продукції, технології, ходу виробничого процесу з нормативними величинами та регулювання, в разі необхідності, перебігу виробництва. Оперативний контроль реалізується на базі оперативного обліку та оперативного аналізу.
^ Оптимальна виробнича програма – виробнича програма, що забезпечена збутом, що найбільшою мірою відповідає структурі ресурсів організації, що забезпечує досягнення найкращих результатів за прийнятим критерієм (як критерій оптимальності найчастіше застосовується максимум одержуваного прибутку).
^ Планування виробництва – процес встановлення або уточнення та конкретизації виробничих цілей організації в цілому та структурних підрозділів її операційної системи, з’ясування засобів їх досягнення, термінів та послідовності їх реалізації, визначення потреб, розподілу ресурсів.
^ Система оперативного управління операційною діяльністю – складна організаційно-планова система, основним призначенням якої є забезпечення ритмічної роботи підприємства з виробництва продукції (надання послуг) згідно встановленого плану шляхом контролю та регулювання процесів його виконання; основними функціями оперативного управління є оперативне планування та оперативний контроль (диспетчерування).
^ Стратегії організації виробничої діяльності за умов циклічних коливань попиту – стратегії планування місячних обсягів виробництва продукції впродовж річного циклу коливань попиту. Прийнято виділяти дві чисті стратегії: стратегія постійних обсягів виробництва та стратегія змінних обсягів виробництва.
^ Планово-облікова одиниця – це прийнята в організації для цілей планування облікова одиниця робіт; склад планово-облікових одиниць є найважливішою характеристикою системи оперативного планування. Основними планово-обліковими одиницями є деталь кожного найменування; комплект деталей, що входять до однієї складальної одиниці; комплект деталей, що входять до різних складальних одиниць, але мають при цьому однакові календарно-планові нормативи (випередження по випуску, ритми партій); замовлення в цілому, тобто вся сукупність деталей та вузлів виробу одного найменування.